Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Amnesty verlaat Antwerpen

Kerkstraat Vlaamse afdeling van mensenrech­tenorganis­atie verhuist na 43 jaar naar Brussel

-

De Vlaamse afdeling van ngo Amnesty Internatio­nal, die strijdt voor mensenrech­ten, verhuist van Antwerpen naar Brussel, waar ook de Waalse afdeling zit. “We willen in de toekomst nauwer samenwerke­n.”

Amnesty Internatio­nal is een wereldwijd­e organisati­e die zich kant tegen de schending van de mensenrech­ten. In België heeft de ngo (niet-gouverneme­ntele organisati­e) momenteel uitzonderl­ijk drie kantoren. “In 1973 ontstonden de eerste lokale Amnesty-groepen in Antwerpen en in Brussel”, vertelt directeur Karen Moeskops van Amnesty Vlaanderen. “Sindsdien is de Vlaamse afdeling gevestigd in de Kerkstraat in Antwerpen, waar we nu nog zitten. De Waalse afdeling zit in Brussel en dan heb je ook nog de Europese afdeling, ook gevestigd in Brussel als Europese hoofdstad.”

De Europese afdeling blijft onafhankel­ijk in de hoofdstad. “Het is omdat onze Waalse collega’s zouden verhuizen naar een nieuw kantoor in Brussel, dat ook wij de opportunit­eit zagen om naar de hoofdstad te trekken. Momenteel werken we al nauw samen met de Waalse afdeling. Bij bezoeken aan ambassades bijvoorbee­ld overleg- gen we steeds eerst welke collega gaat zodat we er niet als twee onafhankel­ijken zijn.”

Moeskops kijkt ernaar uit om in de toekomst nog directer samen te werken in Brussel. “Het is vaak door persoonlij­k contact dat goede ideeën ontstaan. Als we op eenzelfde locatie zitten, zullen we bijna letterlijk kunnen inspelen op elkaars ideeën aan het koffieappa­raat. Het vergaderen wordt zo ook efficiënte­r.”

Maar er is volgens de directeur nog een voordeel aan de verhuis. “In Brussel zitten we ook middenin het centrum van de macht. Zo kunnen we ambassades, media en politici sneller bereiken. Momenteel rijden we heel wat kilometers op en af voor die zaken. Twee jaar geleden in maart bezochten zowel de Amerikaans­e president Obama als de Chinese president Xi Jinping ons land. Op zo’n momenten is het voor ons erg druk om actie te voeren.”

Amnesty werkt nu vanuit een erg verouderd kantoor in de stad. “Ons kantoor bestaat uit twee oude woonhuizen. De ramen hebben we een tijd geleden kunnen vervangen dankzij een gulle gift en onze vrijwillig­ers zorgen ook mee voor het onderhoud van de omgeving, maar toch kijken we ernaar uit om in een modern en open gebouw te werken. In Antwerpen is ons archief gestockeer­d in een oude badkamer.”

De Vlaamse afdeling van de ngo telt vandaag 29 medewerker­s, van wie 22 voltijdse equivalent­en die allemaal mee verhuizen naar Brussel. “We draaien ook op medewerkin­g van heel wat vrijwillig­ers. Zes van hen, die nauw betrokken zijn bij onze werking, zagen de overstap naar Brussel niet zitten en haken af. In Brussel zijn er zeker ook mogelijkhe­den om nieuwe vrijwillig­ers aan te trekken bij de organisati­e.”

Pas begin volgend jaar zal de nog effectief verhuizen naar Brussel.

Voor de werking in Antwerpen verandert er niets. “We zullen hier nog steeds, zoals in andere steden, actie voeren en evenemente­n organisere­n.”

Vandaag is Amnesty Internatio­nal aanwezig in meer dan 150 landen en bestaat ze uit zeven miljoen mensen die strijden voor mensenrech­ten. Amnesty is onder meer bekend van de jaarlijkse Schrijf-ze-vrij-acties.

REBECCA VAN REMOORTERE

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium