Mi­croStart helpt Ant­wer­pe­na­ren die geen le­ning krij­gen bij bank

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Mi­cro­k­re­diet is in op­mars. Het Ant­werp­se mi­croStart, een or­ga­ni­sa­tie die mi­cro­k­re­die­ten geeft aan be­gin­nen­de zelf­stan­di­gen die geen le­ning krij­gen bij de bank, hielp in 2015 260 star­ters. Dat maak­te de or­ga­ni­sa­tie be­kend aan het be­gin van de vijf­de Week van het Mi­cro­k­re­diet.

In no­vem­ber 2013 open­de in Ant­wer­pen Noord een kan­toor van mi­croStart. Met suc­ces. “In 2015 hiel­pen we 260 on­der­ne­min­gen met een mi­cro­k­re­diet, het jaar daar­voor wa­ren dat er nog maar 98”, zegt Fran­ci­ne Car­ron, ma­na­ger van mi­croStart Ant­wer­pen. Mi­cro­k­re­die­ten zijn klei­ne le­nin­gen aan star­ters en ge­ves­tig­de on­der­ne­mers die niet bij een (klas­sie­ke) bank te­recht­kun­nen voor een le­ning.

“In Ant­wer­pen ligt de ge­mid­del­de le­ning met 9.000 eu­ro ho­ger dan het Bel­gi­sche ge­mid­del­de van 7.000 eu­ro. In prin­ci­pe kan er bij mi­croStart 500 tot 15.000 eu­ro ge­leend wor­den op een ter­mijn van maxi­mum 48 maan­den. In Bel­gië wordt 95% van de le­nin­gen suc­ces­vol te­rug­be­taald, in Ant­wer­pen was dat vo­rig jaar zelfs 99%.”

Vol­gens Car­ron is de vraag naar mi­cro­k­re­die­ten in de stad erg hoog. “In de na­bije toe­komst ho­pen we nieuwe men­sen in dienst te kun­nen ne­men in het Ant­werp­se kan­toor, want de vraag is te hoog voor on­ze vier me­de­wer­kers.”

Voor het eerst wer­ken twee in­stel­lin­gen die mi­cro­k­re­die­ten ge­ven sa­men om de le­ning in de kij­ker te zet­ten. Zo­wel Hef­boom als mi­croStart zet­ten hun schou­ders on­der de Week van het Mi­cro­k­re­diet. Het evenement ge­niet de ho­ge be­scher­ming van ko­nin­gin Ma­thil­de. Ook Eu­ro­pees Com­mis­sa­ris voor Werk­ge­le­gen­heid Ma­ri­an­ne Thys­sen steunt het ini­ti­a­tief. Zij be­zocht gis­te­ren het kan­toor van mi­croStart in Ant­wer­pen om het be­lang van het mi­cro­k­re­diet te be­na­druk­ken.

“De eco­no­mi­sche groei en so­ci­a­le voor­uit­gang sti­mu­le­ren is een pri­o­ri­teit voor Eu­ro­pa. De wer­king van mi­cro­k­re­die­ten kan daar­bij hel­pen”, be­na­drukt Thys­sen. “El­ke nieuwe on­der­ne­ming be­te­kent ge­mid­deld twee nieuwe jobs. On­der­ne­mers zijn de mo­tor van de eco­no­mie.”

Daar­om pompt Eu­ro­pa geld in de in­stel­lin­gen die mi­cro­k­re­die­ten ge­ven. “In ju­ni vo­rig jaar be­gon het pro­gram­ma EaSI. Dat on­der­steunt mi­cro­k­re­diet­ver­strek­kers en in­ves­teer­ders in so­ci­aal on­der­ne­mer­schap in de EU. Vo­rig jaar wer­den elf trans­ac­ties af­ge­slo­ten, goed voor 27,2 mil­joen eu­ro. De ko­men­de 7 jaar maakt de EU nog 193 mil­joen eu­ro vrij om mi­cro­k­re­diet­ver­strek­kers te on­der­steu­nen.”

Vol­gens Thys­sen is een sys­teem van mi­cro­k­re­die­ten meer dan ooit be­lang­rijk is voor Eu­ro­pa. “Veel aan­vra­gen voor een mi­cro­k­re­diet ko­men van men­sen met een nietEu­ro­pe­se af­komst. De vluch­te­lin­gen­cri­sis brengt veel po­ten­ti­ë­le on­der­ne­mers naar Eu­ro­pa. Wan­neer zij het recht op wer­ken ver­wor­ven heb­ben, kun­nen ook zij een mi­cro­k­re­diet aan­vra­gen.” De voor­bije ja­ren cre­ëer­de Pro­gress, de voor­gan­ger van EaSI, 60.000 nieuwe jobs in zo’n 40.000 nieuwe mi­cro-on­der­ne­min­gen.

Voor meer in­for­ma­tie over mi­cro­k­re­die­ten kunt u van­daag te­recht in de pop-up mi­croStart Ant­wer­pen op de Groen­plaats en het Astrid­plein. De pop-up ver­huist de­ze week on­der an­de­re naar het Me­chels­eplein en de Na­ti­o­na­le­straat.

RE­BEC­CA VAN REMOORTERE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.