On­ge­zon­de lucht? We we­ten het wel, maar het le­ven gaat voort

BUURT CRAEY­BECKX­TUN­NEL MEEST VER­VUIL­DE VAN ANT­WER­PEN

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - PATRICK VAN DE PERRE

De Craey­beckx­tun­nel spuugt tij­dens de spits­uren stik­stof­di­oxi­de (NO2) uit dat het een lieve lust is. Dat staat in schril con­trast met het bij­na idyl­li­sche beeld op het groe­ne dak van de tun­nel.

Me­tin­gen van Gr­een­pea­ce be­ves­tig­den de­ze week eer­de­re on­der­zoe­ken: de mon­din­gen van de Craey­beckx­tun­nel zijn gif­ti­ge plek­ken. En dat met woon­wij­ken en het Nach­te­ga­len­park vlak­bij.

Buurt­be­wo­ner Ru­dy (57) wan­delt met zijn hond over het groe­ne dak van de tun­nel, op zoek naar mos­sen die hij in zijn tuin kan ge­brui­ken. Nog geen hon­derd me­ter ver­der scheidt een hek het gras­veld van de tun­nel­mond.

“Dat al die uit­laat­gas­sen slecht zijn voor on­ze ge­zond­heid, kan nog moei­lijk ont­kend wor­den. Maar of het hier slech­ter is dan el­ders in de stad be­twij­fel ik. Als ik met mijn vrouw op va­kan­tie ga naar Spanje, valt het me al­tijd op hoe­veel zui­ver­der de lucht daar is aan de kust. En te­rug in Ant­wer­pen ruik ik de stank...”

“Snel over­kap­pen”

Het is woens­dag­voor­mid­dag en druk bo­ven­op de Craey­beckx­tun­nel. Het aan­tal jog­gers en fiet­sers is niet te tel­len. Pe­tra (41) woont in de buurt en gaat met de fiets haar kin­de­ren op­ha­len. Die zit­ten in een school­tje in het hart van het park.

De vrouw zucht. “Dan denk je dat je kin­de­ren goed zit­ten en de no­di­ge fris­se lucht krij­gen. Niet dus. De me­tin­gen van Gr­een­pea­ce in de­ze buurt zijn wei­nig roos­kleu­rig, maar het pro­bleem is veel gro­ter dan al­leen de Craey- beckx­tun­nel. Zo­lang er geen struc­tu­re­le oplos­sing komt voor de Ring, zal er wei­nig ver­an­de­ren. Hoe snel­ler ze over­kap­pen, hoe lie­ver ik het heb. Als het niet voor mij is, dan wel voor de vol­gen­de ge­ne­ra­ties.”

Wat dat be­treft is Pe­tra op­ti­mis­tisch. “Er is al een lan­ge weg af­ge­legd, en ik merk dat er nu een draagvlak is om ech­te maat­re­ge­len te ne­men. Niet al­leen bij buurt­be­wo­ners, maar ook bij po­li­ti­ci.”

Zon­der het zelf te we­ten, zijn de mees­te men­sen die in de om­ge­ving van de Craey­beckx­tun­nel wo­nen het met el­kaar eens. “Het is hier niet ge­zond, maar in het da­ge­lijk­se le­ven mer­ken we daar wei­nig van. Dus gaat ie­der­een door met zijn le­ven”, zegt Ru­dy.

De man, die vroe­ger in de bouw werk­te, ge­looft ook niet dat de over­kap­ping van de Ring al­leen zal vol­staan. “Wat veel men­sen niet we­ten, is dat de sche­pen die da­ge­lijks de ha­ven in- en uit­va­ren min­stens even­veel scha­de­lij­ke stof­fen uit­sto­ten.”

Blij­ven jog­gen

Even ver­der­op, aan de dicht­be­bouw­de Flo­ra­li­ën­laan, komt Philip (48) voor­bij­ge­lo­pen. Zijn voor­hoofd is be­zweet. Lo­gisch voor een jog­ger. “Ik werk aan de over­kant van de Sin­gel en ga ie­de­re dag tij­dens de pau­ze jog­gen. Ik merk niet dat het hier on­ge­zond is, maar ik weet het na­tuur­lijk wel. Ach, ook het pad lang de Ring ligt op mijn tra­ject, ik kan me niet voor­stel­len dat het daar be­ter is. Ik heb daar een fi­lo­so­fie over: het is be­ter om te jog­gen in on­ge­zon­de lucht dan niet te jog­gen.”

PHILIP

Jog­ger ‘‘Jog­gen in een on­ge­zon­de om­ge­ving is nog al­tijd be­ter dan niet jog­gen. Dus loop ik nog een rond­je’’

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

FO­TO'S KIONI PAPADOPOULOS

Fiet­sers op het groe­ne dak van de Craey­beckx­tun­nel: het plaat­je oogt idyl­lisch, maar toch is dit een van de meest ver­ont­rei­nig­de plek­ken van de stad.

Buurt­be­woon­ster Pe­tra: “En ik die dacht dat mijn kin­de­ren op hun school in het park fris­se lucht kon­den op­snui­ven.”

Buurt­be­wo­ner Ru­dy aan een van de ver­luch­tings­schach­ten voor de Craey­beckx­tun­nel: “Ik be­twij­fel of het hier slech­ter is dan el­ders in de stad.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.