Rech­ten en TEW min­der po­pu­lair bij stu­den­ten

Rond­vraag Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen en ho­ge­scho­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - JAN STASSIJNS

Op en­ke­le da­gen voor de start van het nieu­we aca­de­mie­jaar te­ke­nen zich bij de Ant­werp­se ho­ge­scho­len en uni­ver­si­teit al en­ke­le dui­de­lij­ke ten­den­sen af. Het to­ta­le aan­tal stu­den­ten zit op­nieuw in stij­gen­de lijn. De op­lei­ding Vroed­kun­de blijkt een op­val­len­de stij­ger, ter­wijl de in­te­res­se in ver­pleeg­kun­de iets la­ger ligt. De le­ra­ren­op­lei­din­gen hou­den goed stand. Op­val­lend min­der po­pu­lair zijn Toe­ge­pas­te Eco­no­mi­sche We­ten­schap­pen (TEW) en Rech­ten, noch­tans de twee groot­ste op­lei­din­gen van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen.

In het nieu­we aca­de­mie­jaar vol­gen meer stu­den­ten les in de Ant­werp­se ho­ge­scho­len en uni­ver­si­teit. Dat blijkt uit het aan­tal in­schrij­vin­gen. Vroed­kun­de scoort. TEW en Rech­ten zijn dit jaar min­der po­pu­lair. De le­ra­ren­op­lei­din­gen hou­den stand.

Maan­dag 18 sep­tem­ber be­gin­nen de les­sen in de Ant­werp­se ho­ge­scho­len, een week la­ter be­gint het aca­de­mie­jaar aan de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen.

De Ant­werp­se ho­ge­scho­len en de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen doen het goed. Het aan­tal ge­ne­ra­tie­stu­den­ten – jon­ge­ren die zich een eer­ste keer in­schrij­ven – zit in stij­gen­de lijn. Al­leen AP ho­ge­school merkt een lich­te da­ling ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. De in­schrij­vin­gen lo­pen nog. Het gaat dus om voor­lo­pi­ge cij­fers.

Vroed­kun­de in op­mars

Hoe­wel het nog wach­ten is op de­fi­ni­tie­ve cij­fers, zijn er toch al ten­den­sen. Bij AP ho­ge­school groeit de op­lei­ding Vroed­kun­de sterk, ter­wijl Ver­pleeg­kun­de een da­ling kent. “We zien al en­ke­le ja­ren een stij­ging in de op­lei­ding Vroed­kun­de”, zegt Eve­li­ne Mest­dagh, op­lei­dings­hoofd Vroed­kun­de bij AP. “Dat komt door de be­te­re pro­fi­le­ring van het be­roep. Bo­ven­dien heeft de ver­kor­te ver­blijfs­duur in de ma­ter­ni­teit na een be­val­ling meer werk­ge­le­gen­heid ge­cre­ëerd. Mo­ge­lijk heeft dat stu­den­ten voor de­ze op­lei­ding doen kie­zen.”

Le­ra­ren­op­lei­ding houdt stand

Sinds dit aca­de­mie­jaar moe­ten stu­den­ten die een le­ra­ren­op­lei­ding wil­len vol­gen, een in­stap­toets af­leg­gen. Die test geeft een in­di­ca­tie van de ba­sis­ken­nis die ver­wacht wordt, maar be­paalt niet of de stu­dent al dan niet mag be­gin­nen aan de op­lei­ding. Bij Tho­mas Mo­re doet voor­al de le­ra­ren­op­lei­ding voor het se­cun­dair on­der­wijs het goed. La­ger en kleu­ter­on­der­wijs ken­nen een sta­tus-quo. Ka­rel de Gro­te (KdG) ho­ge­school merkt een ster­ke stij­ging bij de le­ra­ren­op­lei­ding kleu­ter­on­der­wijs, ter­wijl het aan­tal stu­den­ten in de le­ra­ren­op­lei­ding voor het la­ger on­der­wijs daalt. AP ziet het aan­tal stu­den­ten voor de le­ra­ren­op­lei­ding la­ger on­der­wijs dan weer stij­gen, ter­wijl er een da­ling is voor de le­ra­ren­op­lei­ding voor kleu­te­ren se­cun­dair on­der­wijs. De le­ra­ren­op­lei­ding houdt dus al bij al goed stand. Dat is geen slech­te zaak want er is een nij­pend le­ra­ren­te­kort.

“La­ger on­der­wijs hinkt bij ons wat ach­ter­op”, zegt Inge Lo­ries van KdG. “We we­ten niet in wel- ke ma­te dat een ge­volg is van de in­stap­toets. Die test voor het la­ger on­der­wijs duurt drie uur, die voor kleu­ter- en se­cun­dair on­der­wijs on­ge­veer 1 uur. Mo­ge­lijk is dat een ver­kla­ring.”

De UA stelt een op­mer­ke­lij­ke da­ling van het aan­tal stu­den­ten vast bij Toe­ge­pas­te Eco­no­mi­sche We­ten­schap­pen (TEW) en Rech- ten, haar twee groot­ste en po­pu- lair­ste op­lei­din­gen. “Geen dra- ma”, zegt Pe­ter De Mey­er, woord­voer­der van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen. “De voor­bije ja- ren ste­gen die op­lei­din­gen keer op keer. Nu zien we een te­rug­val, maar net zo­als voor die ‘suc­ces­ja­ren’ heb­ben we ook nu geen ver­kla­ring voor die da­ling.”

Rech­ten en TEW gaan ach­ter­uit

FO­TO JOREN DE WEERDT

Meer stu­den­ten kie­zen voor de op­lei­ding Vroed­kun­de. Door de ver­kor­te ver­blijfs­duur in de ma­ter­ni­teit na een be­val­ling is er meer werk­ge­le­gen­heid in de sec­tor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.