De schrik van de Ant­werp­se por­tiers ris­keert 12 jaar cel

Twin­ti­ger eis­te met be­drei­gin­gen en ge­weld deu­ren van dans­club The Vil­la op

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - JORIS VAN DER AA

Als het van het Open­baar Mi­nis­te­rie af­hangt, gaat ex­por­tier Ili­as Zohrie voor ve­le ja­ren ach­ter de tra­lies. De voor­ma­li­ge ‘floor ma­na­ger’ van de Ant­werp­se dans­club The Vil­la staat te­recht voor po­ging dood­slag, af­per­sing, be­drei­gin­gen, ver­bo­den wa­pen­dracht en een lan­ge reeks ge­weld­ple­gin­gen.

Het ver­haal van Ili­as Zohrie (28) roept her­in­ne­rin­gen op aan de don­ke­re ja­ren 90, toen de Ant­werp­se dis­co­the­ken wer­den ge­ter­ro­ri­seerd en af­ge­perst door por­tiers­clans zo­als die van de ver­ban­nen Ko­so­vaar­se ge­wel­de­naar Vik­tor Hox­ha. Vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie pas­te Zohrie de­zelf­de stra­te­gie toe: als er geen be­scher­mings­geld zou wor­den be­taald, zou­den de ho­re­ca­za­ken de ge­vol­gen moe­ten dra­gen. De groot­ste ge­du­peer­de was The Vil­la op het Ei­land­je. De ei­ge­naars leer­de hij ken­nen via zijn toen­ma­li­ge vrien­din, een dien­ster. “Zohrie stel­de al­les in het werk om de

con­tro­le over de be­vei­li­ging van The Vil­la te krij­gen toen de dans­club werd op­ge­richt. Hij liet ver­staan dat de ho­re­ca­zaak gro­te pro­ble­men zou krij­gen als zijn por­tiers niet aan de toe­gangs­deu­ren zou­den staan.”

Glas stuk­ge­be­ten

Om­dat Zohrie met zijn straf­blad on­mo­ge­lijk zelf als por­tier kon wor­den in­ge­zet, na­men de ei­ge­naars hem in dienst als floor ma­na­ger. “Een ar­beids­con­tract dat hij heeft af­ge­perst”, al­dus het Open­baar Mi­nis­te­rie. “Daar­naast eis­te hij een deel van de fooi­en van de por­tiers op én eis­te hij een bij­ko­men­de ver­goe­ding van 175 eu­ro per avond.” Ili­as Zohrie ge­droeg zich vol­gens het par­ket als een on­ge­leid pro­jec­tiel. Zo­wel het per­so­neel als som­mi­ge klan­ten maak­ten ken­nis met zijn on­ge­brei­del­de agres­sie. “Ze wer­den met veel ge­weld bui­ten­ge­gooid en de por­tiers van een ri­va­li­se­ren­de dis­co­theek wer­den be­scho­ten. Ie­der­een had een he­mel­se schrik van Zohrie”, stelt de aan­kla­ger. “Ook zijn ei­gen vrien­din, die in The Vil­la werk­te als dien­ster, deel­de in de klap­pen. Zohrie heeft op een ze­ker mo­ment een glas ge­no­men, er een stuk uit ge­be­ten en er­mee ge­dreigd om haar neer te ste­ken. Het per­so­neel van The Vil­la heeft daar­op een ver­ga­de­ring met de zaak­voer­ders be­legd om het ‘pro­bleem­Zohrie’ te be­spre­ken.”

Ge­zin met ba­by be­dreigd

Zohrie werk­te van 2012 tot 2014 bij The Vil­la, maar na zijn ont­slag le­ken de pro­ble­men al­leen maar gro­ter te wor­den. Zo viel Zohrie bin­nen in de wo­ning van een kop­pel dat in The Vil­la werk­te. “Hij boog zich over de wieg waar de 1,5 maan­den ou­de ba­by van het kop­pel lag te sla­pen. Zohrie zei: “Het zou toch jam­mer zijn als er met dit mooie ge­zin iets zou ge­beu­ren.”

Bo­ven­dien stel­de hij al­les in het werk om de deu­ren van de dans­club op­nieuw in han­den te krij­gen. Zo richt­te hij zijn pij­len op de gro­te baas van Scor­pi­ons Se­cu­ri­ty, het be­drijf dat de por­tiers le­ver­de aan The Vil­la. “Zohrie maak­te een af­spraak met de baas en een por­tier van Scor­pi­ons Se­cu­ri­ty. Ze wer­den mee­ge­no­men, af­ge­voerd naar een ver­la­ten plaats en be­dreigd. Hij eis­te dat ze zou­den stop­pen met dien­sten te le­ve­ren aan The Vil­la. Daar­na liet hij de por­tier en zijn baas weer vrij.”

Scor­pi­ons Se­cu­ri­ty stop­te ef­fec­tief als be­vei­li­gings­be­drijf. In de plaats kwam een be­drijf dat door Zohrie aan The Vil­la werd op­ge­dron­gen. “Dat se­cu­ri­ty­be­drijf be­taal­de Zohrie maan­de­lijks een be­drag van 6.000 eu­ro, dat hij via de fir­ma van een vriend in­cas­seer­de”, zegt het Open­baar Mi­nis­te­rie.

Steek­par­tij bij­na fa­taal

Uit­ein­de­lijk be­sloot The Vil­la toch om een an­der se­cu­ri­ty­be­drijf in te hu­ren. Tot gro­te woe­de van Zohrie, die op wraak zon. “Ze heb­ben mijn brood­win­ning af­ge­pakt”, bries­te hij op de avond van 10 ja­nu­a­ri 2016. Sa­men met en­ke­le vrien­den trok hij naar The Vil­la om ver­haal te ha­len. Toen por­tier Luc V.(51) liet ver­staan dat Zohrie niet wel­kom was, haal­de die vier keer uit met een mes. De por­tier raak­te le­vens­ge­vaar­lijk ge­wond. Na de steek­par­tij vlucht­te Zohrie via Ne­der­land naar Ma­rok­ko. Toen hij via Spanje pro­beer­de te­rug te ke­ren, werd hij op­ge­pakt.

Na zijn ar­res­ta­tie be­slo­ten tien­tal­len slacht­of­fers om hun stil­zwij­gen te door­bre­ken. Ze ver­tel­den aan de po­li­tie hoe Zohrie ook hen had af­ge­tuigd, be­dreigd of af­ge­perst. Zijn ei­gen fa­mi­lie had Zohrie zelfs een aan­tal da­gen la­ten op­slui­ten in de psy­chi­a­trie, om­dat hij in de ou­der­lij­ke wo­ning brand had ge­sticht on­der in­vloed van drugs.

Het Open­baar Mi­nis­te­rie vor­dert 12 jaar cel­straf te­gen Zohrie. “We had­den voor van­daag 18 slacht­of­fers uit­ge­no­digd om de zaak bij te wo­nen. Geen en­kel slacht­of­fer is aan­we­zig, om­dat ze al­le­maal doods­bang zijn van de be­klaag­de.”

Ad­vo­caat Mou­nir Soui­di, de raads­man van Zohrie, meent dat het dos­sier te­gen zijn cli­ënt is op­ge­klopt. Hij vraagt aan de rechtbank dat hij de slacht­of­fers ter zit­ting zou kun­nen on­der­vra­gen over hun ver­kla­rin­gen.

De rechtbank doet uit­spraak op 4 ok­to­ber.

FO­TO RR

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.