De ‘ou­ting’ van de Ant­werp­se rec­tor

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - Dirk Hen­drikx Re­dac­teur

E lke ho­le­bi of trans­gen­der heeft zijn mo­ment van co­ming-out of uit de kast ko­men (althans in het bes­te ge­val). Maar ook voor de ou­ders van ho­le­bi’s of trans­gen­ders is dat een kan­tel­punt in hun le­ven. En de ma­nier waar­op zij er­mee om­gaan, zo we­ten ex­perts, is van groot be­lang voor de zelf­aan­vaar­ding van de jon­ge­re.

Daar­om is de ge­tui­ge­nis van Her­man Van Goethem, rec­tor van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen, be­lang­rijk. In

Knack ver­telt hij vrij­uit over de co­ming-out van zijn ho­mo­sek­su­e­le zoon Joos, die op zijn beurt in de­ze krant zijn ver­haal doet.

De rec­tor ver­telt dat hij des­tijds ge­schokt was door het be­sef dat hij het zes­tien jaar lang to­taal niet had ge­zien, “zo’n cru­ci­aal deel van de iden­ti­teit van je ei­gen kind”. Zijn ad­vies aan ou­ders die het­zelf­de mee­ma­ken is: “Boven­al aan­vaard je kind, ook al is dat mis­schien niet mak­ke­lijk.” En: ”n zo’n si­tu­a­tie moet je het min­stens even­veel lief­de ge­ven als in een an­de­re si­tu­a­tie. Juist om­dat het niet de norm is, moet je kind zich ge­steund voe­len.”

Van Goethem is am­bas­sa­deur van ‘Trot­se ou­ders van ho­le­bi’s’, een nog piep­jon­ge groep met lot­ge­no­ten die me­kaar steu­nen en die voor het eerst naar bui­ten kwa­men tij­dens de voor­bije Ant­werp Pri­de. Van­af 24 sep­tem­ber be­gin­nen ze een praat- en luis­ter­groep on­der de vleu­gels van het Ro­ze Huis in Ant­wer­pen en koe­pel­ver­e­ni­ging ça­va­ria (van het Fran­se ‘ça va‘, het is oké, en ‘va­ria’ voor va­ri­a­tie of di­ver­si­teit).

Een paar ake­li­ge sta­tis­tie­ken ge­ven aan hoe wel­kom het ini­ti­a­tief is. Uit on­der­zoek aan de UGent blijkt dat 45% van de ho­le­bi’s tij­dens het op­groei­en zelf­moord­ge­dach­ten heeft. 12% of één op de acht ho­mo­jon­gens on­der­neemt ef­fec­tief een zelf­moord­po­ging.

De men­sen van het Ro­ze Huis stel­len ook vast dat som­mi­ge bood­schap­pen be­ter over­ko­men als ze niet uit de ho­le­bi­ge­meen­schap zelf ko­men. “Ik noem het de bond­ge­no­ten: de ou­ders, broers of zus­sen of vrien­den van ho­le­bi’s”, zegt Mar­cia Poel­man van het Ro­ze Huis. “Als zij spre­ken over hun er­va­rin­gen, heeft dat meer ef­fect en is het her­ken­baar­der dan wan­neer wij dat zelf doen, van­uit ons per­spec­tief.”

Ook bij ‘au­toch­to­ne Vla­min­gen’ is het vol­gens ex­perts nog al­tijd niet uit­zon­der­lijk dat ou­ders het erg moei­lijk heb­ben als hun kind niet aan de he­te­ro­sek­su­e­le norm blijkt te be­ant­woor­den, ook al is dat ‘des men­sen’, in de woor­den van Her­man Van Goethem.

Bij an­de­re cul­tu­ren is de af­wij­zing soms nog to­taal, zo­als in de is­lam, bij ge­lo­vi­ge zwar­te Afri­ka­nen of in Oos­tEu­ro­pa en Rus­land.

Er is nog veel weg te gaan. En er zul­len nog ve­le, moe­di­ge ge­tui­ge­nis­sen zo­als die van de Ant­werp­se rec­tor no­dig zijn, in al­le ge­meen­schap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.