“In­stap­toets vormt een drem­pel”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - (jas)

Emi­lie Van­brug­ge (19) uit Bras­schaat heeft zich in­ge­schre­ven voor de le­ra­ren­op­lei­ding la­ger on­der­wijs aan de Tho­mas Mo­re ho­ge­school. “Dat is iets wat ik al van jongs af aan wil­de doen”, zegt Emi­lie. “De in­te­res­se voor het be­roep is al­leen maar ge­groeid. Ik wil iets bij­dra­gen aan de maat­schap­pij en wil mee­wer­ken aan de toe­komst.” Hoe­wel de le­ra­ren­op­lei­din­gen stand­hou­den, denkt Emi­lie dat de in­stap­toets toch een drem­pel vormt. “Ik be­sef dat die no­dig is, maar er hangt niet veel van af, want het is geen voor­waar­de om te kun­nen star­ten”, zegt Emi­lie. “Maar als je al die vra­gen ziet pas­se­ren, be­gin je snel te twij­fe­len aan je­zelf. Ik denk dus wel dat de in­stap­toets de keu­ze van stu­den­ten mee be­ïn­vloedt.”

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.