“Tech­no­lo­gie om tun­nels te zui­ve­ren ver­der ont­wik­ke­len”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - (pvdp)

De lucht­me­tin­gen aan de mon­den van de Craey­beckx­tun­nel zijn slecht. Is dat ook slecht nieuws voor de over­kap­ping?

“Toxi­sche stof­fen die een au­to uit­stoot, blij­ven in een tun­nel han­gen. Dat maakt tun­nel­mon­den hot­s­pots van ver­ont­rei­ni­ging. Met de meest mo­der­ne fil­ter­tech­no­lo­gie lukt het om 20 tot 30% van de ver­vuil­de tun­nel­lucht te zui­ve­ren. Dat is niet vol­doen­de. We ho­pen dat de tech­no­lo­gie om tun­nels te zui­ve­ren nog ver­der wordt ont­wik­keld”, al­dus Stijn Jans­sen van de Vlaam­se In­stel­ling voor Tech­no­lo­gisch On­der­zoek (VITO). Maar het over­kap­pen van de Ring zal niet voor ex­tra ver­vui­ling zor­gen. Want ook dan zijn er slechts twee tun­nel­mon­den.

Zorgt de over­kap­ping van de Ring voor een ge­zon­de­re om­ge­ving?

“De bes­te oplos­sing is om het ver­keer op de Ring te be­per­ken. Dat kan on­der meer door een ‘mo­dal shift’, waar­bij het ver­keer ge­spreid wordt en er wordt in­ge­zet op open­baar ver­voer en goe­de in­fra­struc­tuur voor fiet­sers en voet­gan­gers”, zegt Stijn Jans­sen.

Wat zijn de ge­vol­gen van stik­stof­di­oxi­de voor de ge­zond­heid?

“Lucht­ver­vui­ling kost ons ge­mid­deld ne­gen maan­den van ons le­ven. Voor­al men­sen die bin­nen een straal van 100 me­ter van de Ring wo­nen, lo­pen ver­hoogd ri­si­co op ast­ma, long­ziek­ten en hart­aan­val­len. Niet al­leen stik­stof­di­oxi­de, maar ook fijn­stof is daar ver­ant­woor­de­lijk voor. De in­a­de­ming kan tot adem­ha­lings­pro­ble­men, car­di­o­vas­cu­lai­re aan­doe­nin­gen en sterf­te lei­den. Min­der die­sel­wa­gens en een lagere snel­heid in ge­bie­den met veel be­wo­ning kun­nen soe­laas bie­den”, zegt bi­o­loog Luc Int Pa­nis van VITO.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.