Fiets­koe­riers ne­men ste­den over

Ook door we­gen­wer­ken ge­teis­ter­de lunch­zaak zet in op ‘groe­ne’ le­ve­ring in Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt -

In Ant­wer­pen zijn al hon­der­den fiets­koe­riers ac­tief die pak­ket­jes en res­tau­rant­maal­tij­den aan huis le­ve­ren, en ook in Me­che­len slaat de trend aan. We­gen­wer­ken ge­ven fiets­koe­riers nog ex­tra werk. Ook een door wer­ken om­ge­ven Ant­werp­se lunch­zaak zet voort­aan fiets­koe­riers in. “We ma­ken van de nood een deugd.”

Het is niet al­leen de fa­meu­ze knip van de Lei­en, ook an­de­re we­gen­wer­ken zet­ten de rem op het ver­keer in Ant­wer­pen. Dat vormt een uit­da­ging voor on­der­ne­mers in de stad. Voor hen is het zaak om cre­a­tief te zijn, zo­als Ser­ge Ver­bo­ven van lunch­zaak Ca­dix Food aan het Kem­pisch Dok in de wijk Ei­land­je. Hij doet een be­roep op fiets­koe­riers. “We moe­ten van de nood een deugd ma­ken”, zegt hij.

“Nor­maal mij­den we de bin­nen­stad van­we­ge de ver­keers­pro­ble­men”, ver­telt Ver­bo­ven, “want klan­ten – voor­al in be­drij­ven – wil­len op tijd aan hun lunch kun­nen be­gin­nen. Met de au­to kun je dat niet ga­ran­de­ren. Daar­om le­ver­den we voor­al veel aan be­drij­ven in de Ant­werp­se ha­ven. Het Ei­land­je is bo­ven­dien al bij­na twee jaar een echt ei­land­je door de we­gen­wer­ken. Dat ont­moe­digt klan­ten om in de zaak te ko­men lun­chen. Om hen toch van dienst te zijn, heb­ben we de­ze maand de fiets­koe­riers ge­ïn­tro­du­ceerd. De ko­men­de twee maan­den is le­ve­ring nog gra­tis. Een be­stel­ling is in maxi­maal drie kwar­tier ter plaat­se.”

Ca­dix Food werkt daar­voor sa­men met het on­li­ne-be­stel­plat­form ‘one2­three’ en het on­li­ne‘fiets­le­ve­ring­plat­form’ Par­ci­fy.

Par­ci­fy be­gon twee jaar ge­le­den in Ant­wer­pen, is ook in Brus­sel en Gent ac­tief en mikt nu op Amsterdam. Het is een plat­form dat on­li­ne be­stel­de pak­ket­ten, bij­voor­beeld via bol.com, per fiets le­vert waar en wan­neer de klant het wil.

Niet sleu­ren met bood­schap­pen

Nu be­gint Par­ci­fy ook met ‘Hands-free Shop­ping’, voor­lo­pig al­leen in de Ant­werp­se Me­dia- Markt. “Dat houdt in dat klan­ten er bij­voor­beeld een lap­top kun­nen ko­pen en die de­zelf­de avond nog thuis kun­nen la­ten le­ve­ren. Die le­ve­ring ge­beurt met de fiets”, zegt Patrick Ley­sen van Par­ci­fy. “Voor ie­mand die het open­baar ver­voer neemt, kan dat heel ge­mak­ke­lijk zijn. Let wel: het moet doen­baar zijn voor een fiets­koe­rier. Hands-free Shop­ping kan zuur­stof ge­ven aan lo­ka­le on­der­ne­mers, want zij er­va­ren ge­re­geld dat men­sen in de win­kel wel iets pas­sen, maar het la­ter el­ders on­li­ne ko­pen.”

SYLVIA MARIËN

FO­TO PATRICK DE ROO FO­TO RR

He­le­na De Rid­der en Ser­ge Ver­bo­ven van Ca­dix Food zet­ten voort­aan fiets­koe­riers in. “We ma­ken van de nood een deugd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.