UPS lan­ceert le­ve­rin­gen met elek­tri­sche cargo­fiets in Me­che­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - (svds)

Koe­rier­dienst UPS le­vert pak­jes met een elek­tri­sche cargo­fiets in Me­che­len. Het proef­pro­ject, dat eer­der al in Leu­ven liep, wordt uit­ge­breid. “Het sys­teem is een­vou­dig”, zegt Fer­nan­do Fal­cón van UPS. “De koe­rier par­keert zijn be­stel­wa­gen aan de rand van het cen­trum. Daar laadt hij de pak­jes over in de elek­tri­sche cargo­fiets, waar­na de be­de­ling kan be­gin­nen. In de spe­ci­a­le bak­fiets pas­sen een twaalf­tal mid­del­gro­te pak­ket­ten. De elek­tri­sche fiet­sen vor­men een goed al­ter­na­tief voor be­stel­wa­gens in druk­ke stads­cen­tra. Ze be­per­ken de ver­vui­ling, de la­waai­hin­der en fi­les. Te­ge­lijk da­len on­ze wer­kings­kos­ten.” Bur­ge­mees­ter Bart So­mers (Open Vld) is trots dat UPS Me­che­len uit­koos. “Duur­za­me mo­bi­li­teit is enorm be­lang­rijk, maar we kun­nen de over­stap naar al­ter­na­tie­ve ver­voers­sys­te­men niet al­leen ma­ken. Daar­om heb­ben we de hulp en cre­a­ti­vi­teit van be­drij­ven als UPS hard no­dig. Zij kun­nen an­de­ren in­spi­re­ren. Te­ge­lijk wordt de bin­nen­stad leef­baar­der.” In de toe­komst wil UPS het pro­ject ook lan­ce­ren in an­de­re ste­den in Bel­gië.

FO­TO STIJN VAN DE SANDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.