Ant­werp­se en Ma­rok­kaan­se jeugd slaan han­den in el­kaar

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - Van on­ze re­dac­tri­ce in Ma­rok­ko Ka­rin Van­heus­den

Vier Ant­werp­se jeugd­or­ga­ni­sa­ties gaan sa­men met twee part­ners in het noord­oos­ten van Ma­rok­ko – de re­gio waar de meer­der­heid van de Ant­werp­se Ma­rok­ka­nen haar roots heeft – pro­jec­ten op­zet­ten rond mi­li­eu en sa­men­le­ving. Daar­voor zijn ze naar Ber­ka­ne ge­reisd om met bur­ge­mees­ter Bart De We­ver en sche­pen van Jeugd Na­bil­la Ait Da­oud een sa­men­wer­kings­ak­koord te te­ke­nen.

Be­doe­ling is dat eind 2018 een der­tig­tal Ant­werp­se jon­ge­ren naar Ma­rok­ko reist om er sa­men met de lo­ka­le jeugd pro­jec­ten uit te wer­ken. “Die jon­ge­ren, van di­ver­se kom­af, wor­den ge­se­lec­teerd uit de Ant­werp­se jeugd­wer­kin­gen JES, For­maat, Kras Jeugd­werk en Scouts & Gid­sen Vlaan­de­ren”, zegt Yas­mia Set­tia, de jeugd­werk­ster die de sa­men­wer­king be­ge­leidt en on­der­steunt.

“In fe­bru­a­ri zul­len al vijf jon­ge- ren naar hier rei­zen om sa­men met Ma­rok­kaan­se jon­ge­ren van de or­ga­ni­sa­ties L’Hom­me et En­vi­ron­ne­ment uit Ber­ka­ne en Is­aaf uit Je­ra­da met hun ei­gen in­steek de pro­jec­ten voor te be­rei­den. In het na­jaar komt de he­le groep van der­tig Ant­werp­se jon­ge­ren dan sa­men met even­veel Ma­rok­kaan­se jon­ge­ren de pro­jec­ten con­creet uit­wer­ken. Wel­ke rich­ting die pro­jec­ten uit­gaan, we­ten we nog niet. Het is vol­le­dig aan hen om dat uit te wer­ken. Zij zijn de ka­pi­tein, wij kij­ken aan de zij­lijn toe als coach”, zegt Yas­mia Set­tia.

De twee be­trok­ken Ma­rok­kaan­se or­ga­ni­sa­ties hou­den zich be­zig met eco­lo­gie, vrou­wen­rech­ten, edu­ca­tie en so­ci­o­cul­tu­re­le the­ma’s. “Het jeugd­werk is hier an­ders ge­or­ga­ni­seerd dan bij ons”, zegt Il­li­as Mar­ra­ha van Scouts en Gid­sen Vlaan­de­ren. “Ze wer­ken veel rond ba­sis­rech­ten, zet­ten me­di­sche cam­pag­nes op, bou­wen een school voor vrou­wen, in­stal­le­ren ir­ri­ga­tie­sys­te­men... Ze wil­len zo­veel doen dat ze al­tijd een te­kort heb­ben aan vrij­wil­li­gers en aan geld. Wij kun­nen van hun am­bi­ties veel le­ren. Cen­traal in dit pro­ces staat de ver­bin­ding tus­sen de jon­ge­ren. Hoe kij­ken zij naar de sa­men­le­ving en hoe kun­nen ze el­kaar hie­rin in­spi­re­ren?”

De sa­men­wer­king heeft 15.000 eu­ro steun van de Ant­werp­se dienst Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king ge­kre­gen. Vol­gend jaar komt daar nog eens 20.000 eu­ro bij en er wordt ook een sub­si­die­dos­sier bij Eras­mus in­ge­diend.

YAS­MIA SET­TIA

Jeugd­werk­ster “Wel­ke rich­ting die pro­jec­ten uit­gaan, we­ten we nog niet. De jon­ge­ren zelf zijn de ka­pi­tein, wij kij­ken aan de zij­lijn toe als coach.”

FO­TO KVH

Bart De We­ver en Na­bil­la Ait Da­oud ge­ven de Ma­rok­kaan­se or­ga­ni­sa­ties in Ber­ka­ne Ant­werp­se hand­jes ca­deau.

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.