“Geen EU-geld meer voor an­ti-Eu­ro­pe­se ex­tre­mis­ten”

Com­mis­sie­voor­zit­ter Junc­ker laat co­mi­té con­tro­le­ren of Eu­ro­pe­se ba­sis­waar­den wor­den ge­res­pec­teerd

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Buitenland - BART BEIRLANT

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie wil het moei­lij­ker ma­ken voor an­tiEu­ro­pe­se par­tij­en om Eu­ro­pe­se fi­nan­cie­ring te krij­gen.

“Het kan niet de be­doe­ling zijn dat we de kof­fers vul­len van an­tiEu­ro­pe­se ex­tre­mis­ten”, zei Je­anClau­de Junc­ker gis­te­ren tij­dens zijn Sta­te of the Union in Straatsburg. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie kon­digt daar­om, op vraag van het Eu­ro­pees Par­le­ment, mor­gen stren­ge­re re­gels aan voor de sub­si­di­ë­ring van Eu­ro­pe­se po­li­tie­ke par­tij­en en stich­tin­gen.

Onei­gen­lijk ge­bruik

Nu is het voor klei­ne ex­treem­recht­se par­tij­en en stich­tin­gen vrij een­vou­dig om EU-sub­si­dies te krij­gen, net als voor bij­voor­beeld de gro­te­re Eu­ro­pe­se Volks­par­tij. Toen in 2004 het sys­teem werd op­ge­zet, wil­de men ex­treem­recht­se par­tij­en niet an­ders be­han­de­len dan an­de­re par­tij­en. Man­fred We­ber, de frac­tie­lei­der van de chris­ten­de­mo­cra­ten in het Eu­ro­pees Par­le­ment, eis­te eer­der dit jaar ac­tie. “Zij die de EU wil­len ver­nie­ti­gen, kun­nen geen EU­geld krij­gen.”

Voor die par­tij­en gaat het om re­la­tief veel geld. De Be­we­ging voor een Eu­ro­pa van Na­ties, waar­toe het FN, het Vlaams Be­lang, de Le­ga Nord en de Oos­ten­rijk­se FPÖ be­ho­ren, kreeg in 2015 exact 400.778 eu­ro voor de par­tij en nog eens 248.448 eu­ro voor de stich­ting. De jong­ste ja­ren re­zen er ook ge­re­geld pro­ble­men met onei­gen­lijk ge­bruik van een deel van de sub­si­dies door die par­tij­en.

Sinds 2014 vol­stond de hand­te­ke­ning van ze­ven (des­noods lo­ka­le) po­li­ti­ci uit ze­ven ver­schil­len­de lid­sta­ten om zo’n par­tij op te rich­ten. Om de ga­ten in het net te dich­ten, zal een Eu­ro­pe­se po­li­tie­ke par­tij nu de steun moe­ten ge­nie­ten van ver­schil­len­de na­ti­o­na­le par­tij­en. Een co­mi­té van “on­af­han­ke­lij­ke emi­nen­te per­so­nen” zal con­tro­le­ren of de par­tij­en en stich­tin­gen de Eu­ro­pe­se ba­sis­waar­den res­pec­te­ren zo­als het Ver­drag die sti­pu­leert. Dat kan ge­beu­ren op vraag van het Par­le­ment, de Com­mis­sie of de Raad. Bij vast­stel­lin­gen van mis­bruik zal een par­tij haar re­gi­stra­tie kun­nen ver­lie­zen en bij frau­de zal het geld wor­den te­rug­ge­vor­derd. Te­gen de ver­kie­zin­gen in 2019 moet al­les rond zijn.

“Dis­cri­mi­na­tie”

Ge­rolf An­ne­mans (Vlaams Be­lang) is niet ge­kant te­gen stren­ge­re re­gels om “ge­foe­fel” te voor­ko­men. Maar vol­gens hem zal de re­ge­ling bij ge­brek aan dui­de­lij­ke cri­te­ria mis­bruikt wor­den om par­tij­en te dis­cri­mi­ne­ren en hun fi­nan­cie­ring af te ne­men die “het Eu­ro­pe­se ge­loof en het ge­loof in de Gro­te Lei­der niet on­der­schrij­ven. We gaan naar een dis­cri­mi­na­tie van me­nin­gen”, al­dus An­ne­mans. “Junc­ker is zelf een po­pu­list, die naar goed­koop ap­plaus hen­gelt.”

Trans­pa­ran­ter

De con­tro­le op de fi­nan­cie­ring is een van de maat­re­ge­len waar­mee Junc­ker de EU naar ei­gen zeg­gen de­mo­cra­ti­scher wil ma­ken. Zo zal de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie voort­aan haar on­der­han­de­lings­man­daat pu­bli­ce­ren bij de aan­vang van on­der­han­de­lin­gen over nieu­we vrij­han­dels­ver­dra­gen.

“De bur­gers heb­ben het recht om te we­ten wat de Com­mis­sie voor­stelt”, zei Junc­ker. “De da­gen van ge­brek aan trans­pa­ran­tie, ge­ruch­ten en in­ten­tie­pro­ces­sen zijn voor­bij.”

Hij wil ook de func­tie van Com­mis­sie­voor­zit­ter en die van voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Raad (Do­nald Tusk nu) la­ten sa­men­smel­ten.

JEAN­CLAU­DE JUNC­KER

Voor­zit­ter Eu­ro­pe­se Com­mis­sie “Het kan niet de be­doe­ling zijn dat we de kof­fers vul­len van an­ti­Eu­ro­pe­se ex­tre­mis­ten.”

FO­TO AFP

Eu­ro­pees Com­mis­sie­voor­zit­ter Jean­Clau­de Junc­ker kon­digt te­gen de ver­kie­zin­gen van 2019 stren­ge­re re­gels aan voor de sub­si­di­ë­ring van po­li­tie­ke par­tij­en en stich­tin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.