N-VA wil bo­men­kap Char­lot­ta­lei niet uit­stel­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stad - PATRICK VAN DE PERRE, AND­RE­AS ROTTY

Co­a­li­tie­part­ner Groen wacht lie­ver nieu­we pro­ce­du­re bij rechtbank af

De hei­sa om­trent het al dan niet kap­pen van de bo­men op de Char­lot­ta­lei dreigt nu ook bin­nen het Ant­werps dis­tricts­be­stuur voor twist te zor­gen. Meer­der­heids­par­tij Groen wil het ver­dict van een nieu­we pro­ce­du­re af­wach­ten. Voor N­VA is dat geen op­tie.

Tij­dens de ex­tra dis­tricts­raad rond de bo­men van de Char­lot­ta­lei, af­ge­lo­pen maan­dag, ver­de­dig­de dis­tricts­sche­pen van Leef­mi­li­eu Tom Van den Bor­ne (Groen) nog met hand en tand de be­slis­sing om de bo­men te rooi­en. De rest van de frac­tie van Groen hield de lip­pen stijf op el­kaar.

Nu de rech­ter heeft be­slist dat het dis­trict de kas­tan­je­la­ren mag om­hak­ken, wil heel de Groen­frac­tie in het dis­trict de kap liefst uit­ge­steld zien en wach­ten tot de mi­li­eu­sta­kings­vor­de­ring, die vzw Straat­ego aan de rech­ter vroeg, be­han­deld is. De par­tij roept co­a­li­tie­par­tij­en N-VA en Open Vld op om het­zelf­de te doen.

Van­daag vindt over de kwes­tie een col­le­ge­zit­ting plaats in het dis­trict. En de N-VA is al­vast niet van plan om in te bin­den. “Aan de plan­nen voor de heraan­leg van de Char­lot­ta­lei is ja­ren van voor­be­rei­dend werk voor­af­ge­gaan. Ie­de­re stap is goed­ge­keurd door Groen en CD&V. Niet al­leen in het dis­trict, maar op het ni­veau van de pro­vin­cie en de ge­meen­te­raad. De pro­ce­du­re die Straat­ego heeft aan­ge­span­nen werkt niet op­schor­tend. Dus wij wil­len ver­der en de bo­men kap­pen”, zegt di­s­tricts­voor­zit­ter Paul Cordy (N-VA).

Cordy he­kelt niet al­leen Groen, maar ook de CD&V. “Fe­de­raal mi­nis­ter Kris Peeters be­moeit zich nu met de heraan­leg van de­ze straat en gaat in te­gen wat zijn par­tij op lo­ka­le ni­veaus heeft ge­steund. Blijk­baar is de Char­lot­ta­lei een re­ge­rings­kwes­tie ge­wor­den. En dat is geen goe­de zaak. Op de­ze ma­nier kun­nen we niets meer doen in de­ze stad.”

Po­li­tiek ant­woord van­daag

“Het dos­sier is op een pro­ce­du­re­le kwes­tie af­ge­ketst”, zegt Tho­mas Goor­den van ac­tie­groep Straat­ego. “Maar veel be­lang­rij­ker is de in­houd en die wil­len we nu na­der wil­len la­ten be­kij­ken mid­dels een mi­li­eu­sta­kings­vor­de­ring.”

Tom Van den Bor­ne is het eens met Straat­ego. “De kern­vraag is of de kap van de bo­men scha­de­lijk is voor het mi­li­eu”, zegt hij. De Groe­ne dis­tricts­sche­pen denkt van niet. “Al­le on­der­zoe­ken die we de voor­bije ja­ren heb­ben la­ten uit­voe­ren ge­ven aan dat het ver­van­gen van de bo­men op ter­mijn be­ter is voor de lucht­kwa­li­teit. Het is nu aan de rech­ter om dit te be­ves­ti­gen. Oor­deelt de rech­ter an­ders, dan hou­den we ons ui­ter­aard aan die uit­spraak en gaat de kap niet door.”

Vol­gen­de week dins­dag wordt be­kend of de mi­li­eu­sta­kings­vor­de­ring toe­ge­kend wordt. In­dien het ant­woord van de rech­ter po­si­tief is, moet er on­der­zoek ge­daan wor­den naar het ef­fect van de kap op het mi­li­eu. Maar de mi­li­eu­sta­kings­vor­de­ring werkt niet op­schor­tend. Het is nu af­wach­ten wat de an­de­re meer­der­heids­par­tij­en N-VA en Open Vld gaan doen. Dat zal van­daag blij­ken op de col­le­ge­zit­ting. N-VA geeft aan niet te plooi­en, Groen laat de deur op een kier staan. De hou­ding van Open Vld is voor­lo­pig nog af­wach­tend. Het blijft dus nog even span­nend voor de be­wo­ners van de Char­lot­ta­lei.

PAUL CORDY

Di­s­tricts­voor­zit­ter Ant­wer­pen (N­VA) “Blijk­baar is de Char­lot­ta­lei een re­ge­rings­kwes­tie ge­wor­den door de in­men­ging van mi­nis­ter Kris Peeters. En dat is geen goe­de zaak.”

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

On­danks de uit­spraak van de rech­ter blijft het nog even span­nend voor de be­wo­ners van de Char­lot­ta­lei: wor­den de kas­tan­je­la­ren ge­kapt of niet?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.