“Ons doel: al­le kin­de­ren een fiets!”

Ant­werps fiets­deel­sys­teem voor kin­de­ren breidt uit naar Lucht­bal

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - LIESBET VEULEMANS Vor­ming­plus “Veel kin­de­ren kun­nen op school niet mee om­dat ze geen fiets heb­ben. Dus hel­pen we ook men­sen met een laag in­ko­men aan kin­der­fiet­sen.” ILSE PRINSEN

De der­de uit­leen­plek van A’pen op Wiel­tjes open­de woens­dag in de Co­lum­biastraat op de Lucht­bal. Mo­men­teel ge­brui­ken al 180 ge­zin­nen in Deur­ne­Noord en Ant­wer­penNoord dit deel­sys­teem voor kin­der­fiet­sen.

Een nieu­we kin­der­fiets kost een aar­di­ge duit en kin­de­ren groei­en er snel weer uit. Re­sul­taat: veel kin­de­ren heb­ben geen fiets. Daar wil A’pen op Wiel­tjes ver­an­de­ring in bren­gen. “Wij stel­den vast dat veel kin­de­ren op school let­ter­lijk niet meer mee­kun­nen om­dat ze geen fiets heb­ben”, ver­telt Liesbet Veulemans van Vor­ming­plus. “Dus be­slo­ten we om ook men­sen met een laag in­ko­men aan kin­der­fiet­sen te hel­pen. In 2015 start­ten we met de steun van de stad Ant­wer­pen het pro­ject A’pen op Wiel­tjes op in Deur­ne-Noord, vo­rig jaar ge­volgd door een twee­de lo­ca­tie in Ant­wer­pen-Noord.

Schot in de roos

Het prin­ci­pe is een­vou­dig: kin­der­fiet­sen die on­ge­bruikt stof staan te ver­ga­ren, kun­nen hier wor­den ge­do­neerd. Vrij­wil­li­gers bren­gen die he­le­maal in or­de. Ou­ders kun­nen een fiets uit­le­nen voor een be­paal­de pe­ri­o­de, mits be­ta­ling van een waar­borg en een jaar­lijks lid­geld. Voor de eer­ste fiets be­draagt dat 24 eu­ro, maar men­sen met een be­perkt bud­get be­ta­len slechts de helft. En je kunt de fiets steeds ko­men rui­len voor een gro­ter exem­plaar. Dit sys­teem geldt voor kin­de­ren tot twaalf jaar.

Het ori­gi­ne­le deel­sys­teem blijkt een schot in de roos te zijn, want in­tus­sen zijn er 220 fiet­sen in ge­bruik door on­ge­veer 180 ge­zin­nen. “De mees­ten be­ta­len het ver­min­der­de ta­rief, dus be­rei­ken we on­ze doel­groep”, be­seft Veulemans. “En er zijn ook ou­ders die het sys­teem ge­brui­ken uit mi­li­eu­over­we­gin­gen.”

Woens­dag ging de der­de lo­ca­tie open, waar ou­ders de kin­der­fiet­sen kun­nen uit­le­nen, in de Co­lum­biastraat op de Lucht­bal. “El­ke eer­ste woens­dag van de maand kun­nen men­sen hier te­recht”, zegt Ham­za Ka­mel van stad Ant­wer­pen, die de uit­leen­plek zal open­hou­den. “Wij heb­ben al een der­tig­tal fiet­sen ter be­schik­king, in­ge­za­meld door gif­ten.”

“Geen zij­wiel­tjes meer”

Op de ope­nings­dag was er al­vast veel in­te­res­se bij de buurt­be­wo­ners. “De fiets van mijn acht­ja­ri­ge zoon Zi­on is te klein voor hem ge­wor­den”, ver­telt Je­lu­ma Joel. “Ik vind dit een pri­ma sys­teem, ze­ker om­dat hij nog gaat groei­en en ik

zo niet tel­kens een nieu­we fiets moet ko­pen.”

Ook Zi­ons twee­ja­ri­ge nicht­jes Le­o­nie en Cle­an­t­ha pro­be­ren en­thou­si­ast een fiets­je, al zijn ze nog net iets te klein. En hun leef­tijds­ge­noot­je Ajaan komt met zijn ma­ma kij­ken naar een ech­te fiets zon­der zij­wiel­tjes. “Ook mijn fiets is te klein”, voegt de elf­ja­ri­ge Fir­daous Na­hi­mi toe, die met vrien­din­ne­tjes een kijk­je komt ne­men. “Het zou leuk zijn als mijn ma­ma hier een fiets voor mij zou vin­den.” “En mis­schien ko­men wij hier wel wer­ken”, zeg­gen Vic­tor en Sou­lai­ma­ne, voet­bal­ler­tjes bij Ci­ty Pi­ra­tes. “Wij heb­ben net le­ren sleu­te­len aan fiet­sen om bij ver­plaat­sin­gen van de Pi­ra­tes een fiets ter be­schik­king te heb­ben. Wie weet kun­nen wij de men­sen van A’pen op Wiel­tjes ook wel een hand­je hel­pen...”

FO­TO ILSE PRINSEN

Le­o­nie en Cle­an­t­ha zijn nog net iets te klein voor een ei­gen fiets­je.

FO­TO ILSE PRINSEN

Heel wat buurt­be­wo­ners ko­men op de ope­nings­dag van A’pen op Wiel­tjes op de Lucht­bal een kijk­je ne­men. Tot gro­te te­vre­den­heid van Liesbet Veulemans van Vor­ming­plus en Ham­za Ka­mel van stad Ant­wer­pen.

FO­TO ILSE PRINSEN

Vic­tor en Sou­lai­ma­ne spe­len bij Ci­ty Pi­ra­tes: “Mis­schien ko­men we hier ooit wel wer­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.