Als bo­men po­li­tiek wor­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - PATRICK VAN DE PERRE

De hei­sa om­trent het al dan niet kap­pen van de bo­men in de Char­lot­ta­lei blijft aan­hou­den. De­ze week gaf de rech­ter zijn fi­at voor de kap, maar on­der­tus­sen heeft de vzw Straat­ego een mi­li­eu­sta­kings­vor­de­ring in­ge­diend. Als de rech­ter daar vol­gen­de week op in­gaat, dient er een on­der­zoek ge­daan te wor­den naar het ef­fect van de kap op het mi­li­eu. Een nieuw ele­ment, maar op­schor­tend werkt die mi­li­eu­sta­kings­vor­de­ring niet. Voor de N­VA in het dis­trict Ant­wer­pen re­den ge­noeg om te zeg­gen dat de kap van de bo­men ge­woon door­gaat. Sim­pel. Bij Groen, een co­a­li­tie­part­ner in het dis­trict, is de si­tu­a­tie iets min­der sim­pel. De par­tij heeft zich in het dis­trict al­tijd ach­ter de kap ge­schaard, maar wil nu het nieu­we oor­deel van de rech­ter af­wach­ten. Het lijkt er stil­aan op dat Groen door het bos de bo­men niet meer ziet. Hun be­slis­sing om de kap te steu­nen, le­ver­de hen eer­der al kri­tiek op van hun ei­gen par­tij­ge­no­ten. Ook kop­stuk Wouter Van Be­sien wil de bo­men lie­ver be­hou­den zien. Het lijkt er steeds meer op dat het dos­sier van de Char­lot­ta­lei niet lan­ger meer lou­ter een kwes­tie van goed be­heer van het open­baar pa­tri­mo­ni­um is, maar steeds meer een po­li­tie­ke kwes­tie. On­der­tus­sen is ook fe­de­raal CD&V­mi­nis­ter Kris Peeters zich met de zaak gaan be­moei­en. Van­uit Brus­sel vindt ook hij dat de bo­men niet zo­maar mo­gen ver­dwij­nen. Zeer tot on­ge­noe­gen van Ant­werps di­s­tricts­voor­zit­ter Paul Cordy (N­VA), die zich af­vraagt of de Char­lot­ta­lei een re­ge­rings­kwes­tie is ge­wor­den. Kris Peeters trekt voor zijn par­tij de lijst voor de Ant­werp­se ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in 2018. Daar­om mag hij zich men­gen in wat ei­gen­lijk niet meer dan een lo­ka­le aan­ge­le­gen­heid is. Maar het zegt wel iets over de hoog­span­ning die er mo­men­teel in Ant­wer­pen heerst. Ver­kie­zings­koorts noe­men ze zo­iets. Al zal ie­de­re be­trok­ken (po­li­tie­ke) par­tij dit ont­ken­nen. Maar wie ge­looft dat nog? Dat er po­li­tie­ke ver­lie­zers zul­len zijn in dit ver­haal staat nu al vast. We zijn be­nieuwd op wel­ke ma­nier ze een ne­der­laag tot een over­win­ning zul­len ma­ken. Wie ze­ker ver­lie­zen in de­ze strijd zijn de buurt­be­wo­ners. Of ze nu voor of te­gen de kap zijn. Voor hen blijft het op­nieuw wach­ten op dui­de­lijk­heid over wat er nu pre­cies gaat ge­beu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.