De kwa­li­teits­con­tro­le van de Criée

Over­dek­te markt­hal be­gint van­daag aan zo­veel­ste nieuw le­ven

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Na een trans­for­ma­tie is de Criée van­daag weer open. Wild, vers vlees en groen­ten en fruit krij­gen er een ei­gen stek naast de nieu­we su­per­markt. Meer nog: groen­te, fruit en vlees wordt ge­tra­ceerd van kwe­ker tot Criée.

Groen­te­han­de­laar Achiel De Wit­te is de nieu­we ei­ge­naar na het uit­ko­pen van sla­gers Ver­meu- len en Roo­se­mey­er en poe­lier Van de Poel. Hij maakt de voor­ma­li­ge roep­hal klaar voor de vol­gen­de ge­ne­ra­tie. In de cen­tra­le hal ver­ruil­de de Criée haar Spar-su­per­markt voor een veel gro­te­re ADDel­hai­ze. “Wij mo­gen am­bach­te­lijk vlees en wild en groen­ten en fruit aan­ko­pen waar we wil­len. Dat is de kracht van de Criée”, zegt Achiel De Wit­te.

“We voe­ren groen­ten en fruit in uit zes­tig lan­den. We ken­nen de in­fra­struc­tuur van kwe­kers en zij ver­stu­ren wat wij vra­gen. In el­ke con­tai­ner zit zelfs een zwar­te doos, zo­dat we we­ten wat met de koop­waar ge­beurt. Wij rap­por­te­ren aan de kwe­kers en voor­al: we be­ta­len hen bin­nen een week tot veer­tien da­gen. Zo heb­ben we een goe­de re­la­tie met de pro­du­cen­ten, hoe­wel we hen ook on­aan­ge­kon­digd con­tro­le­ren, bij­voor­beeld op kin­der­ar­beid.”

“In het vlees en wild gaan we soort­ge­lij­ke sys­te­men in­bou­wen. We vol­gen hoe on­ze var­kens- en run­der­kwe­kers hun die­ren groot­bren­gen, ko­pen de die­ren, kie­zen zelf het slacht­huis en be­ta­len de boer snel. In de toe­komst or­ga­ni­se­ren we be­zoe­ken bij hen en gaan we ter plek­ke fil­men om de klant op de hoog­te te hou­den. We heb­ben niet het goed­koop­ste var­kens­vlees, maar ethisch wel het meest zui­ve­re”, klopt De Wit­te zich op de borst.

“Aah, ge zijt er nog”

Ook na de re­no­va­tie blij­ven de be­ken­de ge­zich­ten in de Criée. Naast Achiel De Wit­te zijn dat sla­ger Ben­ny Ver­meu­len met echt­ge­no­te Ma­ria en poe­lier El­len Van de Poel, doch­ter van Bru­no. “We zoch­ten drie jaar te­ver­geefs naar over­ne­mers”, zegt Ma­ria Ver­meu­len. “Tot Achiel voor­stel­de om ons uit te ko­pen. De been­hou­we­rij zou een mooie plaats krij­gen in de ver­nieuw­de Criée”, zegt Ben­ny. “On­ze klan­ten kon­den ge­rust zijn: wij blij­ven. ‘Aah, ge zijt er nog’, stel­den ze blij vast. Dat doet deugd, want we zou­den so­wie­so nog blij­ven om de nieu­we Criée op weg te hel­pen.”

Ook voor El­len Van de Poel, al vier­de ge­ne­ra­tie poe­lier in de Criée, was de over­na­me een oplos­sing. “Ik kon de zaak niet al­leen over­ne­men en va­der wil­de stil­aan stop­pen. De­ze for­mu­le is ide­aal. Ik ben hier ge­bo­ren en ken Achiel al heel mijn le­ven. Ver­ras­sin­gen zijn er dus niet. Er valt een last van mijn schou­ders en on­ze klan­ten zijn blij als ze ho­ren dat ook wij blij­ven.”

Be­vei­li­ging

Naast de sla­ger, de poe­lier en de trai­teur is er nog plaats voor een kaas- en char­cu­te­riet­oog. De su­per­markt claimt het mid­den­plein en een van de zij­vleu­gels. Cen­tra­le kas­sa’s aan bei­de zij­den van de hal be­vor­de­ren het over­zicht en zijn han­dig te­gen ge­le­gen­heids­dief­stal­len. “Voor de vei­lig­heid van klan­ten en per­so­neel ko­men er ze­ven­tig ca­me­ra’s”, ver­telt ma­na­ger Da­vid Magnus. “Veel pro­duc­ten, zelfs bier­blik­jes, be­vei­li­gen we met een spe­ci­a­le tag. Fles­sen ster­ke­drank krij­gen een slot en er komt be­wa­king in bur­ger. We wil­len niet dat de po­li­tie hier acht keer per dag dief­stal­len moet ko­men vast­stel­len, zo­als el­ders in de stad.”

JOHAN VAN BAELEN

Criée, Van We­sen­be­ke­s­traat 21.

DA­VID MAGNUS

Ma­na­ger Criée “Voor de vei­lig­heid van klan­ten en per­so­neel ko­men er ze­ven­tig ca­me­ra’s. We wil­len niet dat de po­li­tie hier acht keer per dag dief­stal­len moet ko­men vast­stel­len, zo­als el­ders in de stad.”

Achiel De Wit­te en rech­ter­hand Da­vid Magnus be­rei­den de toe­komst van de Criée voor.

Ver­meu­len te­recht

bij Ben­ny en Ma­ria Na­tuur­lijk kunt u nog

... FO­TO'S WALTER SAENEN ­ WAS

... en bij El­len Van de Poel,

al­le drie al een half le­ven sterk­hou­ders van de Criée.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.