Zo­mer­trans­fers kos­ten sa­men 4 mil­jard eu­ro

Al­weer re­cord ge­bro­ken tij­dens voor­bije mer­ca­to in het voet­bal

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (b)

De­ze zo­mer werd we­reld­wijd een re­cord­be­drag van 3,96 mil­jard eu­ro aan trans­fers uit­ge­ge­ven door de voet­bal­clubs. Dat liet de we­reld­voet­bal­bond FIFA gis­te­ren we­ten in een rap­port. De En­gel­se clubs ke­ken an­der­maal niet op een eu­ro en ga­ven tus­sen ju­ni en au­gus­tus 1,2 mil­jard uit: het mees­te van al­le lan­den.

“Tus­sen 1 ju­ni en 1 sep­tem­ber 2017 heb­ben in to­taal 7.590 trans­fers plaats­ge­von­den in de mon­di­a­le voet­bal­we­reld”, staat te le­zen op de of­fi­ci­ë­le web­si­te van de FIFA. “Het to­taal ge­ïn­ves­teer­de be­drag aan die trans­fers is bij­na even hoog als het to­taal­be­drag van het vol­lé­di­ge ka­len­der­jaar 2016.”

Het zijn voor­al de clubs uit de vijf gro­te voet­bal­lan­den die ver­ant­woor­de­lijk wa­ren voor het re­cord­be­drag. En­ge­land, Spanje, Ita­lië, Duits­land en Frank­rijk wa­ren ver­ant­woor­de­lijk voor 21,2% van het aan­tal ge­re­a­li­seer­de trans­fers en voor 77,9% van het to­taal­be­drag. Niet al­leen de En­gel­se ploe­gen wa­ren gul met hun uit­ga­ven meer dan het dub­be­le dan een­der welk land - ook Frank­rijk deed met 508,4 mil­joen eu­ro flink zijn duit in het zak­je. Dit kwam voor­al door de veel­be­spro­ken trans­fer van Ney­mar van Bar­cel­o­na naar PSG.

De Spaan­se clubs ver­gaar­den met 632,8 mil­joen eu­ro dan weer de mees­te in­kom­sten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.