Paars­wit in spa­gaat tus­sen kam­pi­oe­nen­coach en top­trans­fer

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - JUR­GEN GERIL

Het An­der­lecht­be­stuur zit ­ na de far­ce met Kums in Bay­ern ­ in een ge­wron­gen po­si­tie. Her­man Van Holsbeeck staat zelfs in een spa­gaat met aan de ene zij­de kam­pi­oe­nen­coach Re­né Wei­ler en aan de an­de­re top­trans­fer Sven Kums. Daar­tus­sen zit een spe­lers­groep die liefst voor Kums kiest, maar (nog) niet durft in te gaan te­gen de coach. So­wie­so wordt een ver­zoe­ning een ti­ta­nen­werk. Kan dat nog zon­der dat er slacht­of­fers val­len?

Gis­te­ren op de lucht­ha­ven van Mün­chen hield Re­né Wei­ler zich ver van de jour­na­lis­ten. De spe­lers daar­en­te­gen kwa­men ons vrien­de­lijk groe­ten. Een aan­zien­lijk aan­tal vindt het ze­ker niet erg dat hun coach zo hard wordt aan­ge­pakt in de me­dia. Al­leen is er (nog) nie­mand die en plein pu­blic een on­ver­to­gen woord zal zeg­gen over Wei­ler. Het ver­le­den be­wees al dat zo­iets bij de­ze coach hun kop kan kos­ten en met on­der meer CL-du­els te­gen PSG in het ver­schiet, pra­ten er veel ver­bloe­mend om de kwes­tie heen. “Kri­tiek op de coach”, re­pli­ceer­de Dendon­c­ker bij­voor­beeld na Bay­ern. “Neen, je kunt zijn tac­ti­sche in­greep toch niet be­oor­de­len als je al na tien mi­nu­ten met tien man moet spe­len.”

Kud­de scha­pen

Re­né Wei­ler cre­ëer­de een kud­de bra­ve scha­pen. He­laas leidt dat soms ook tot schaap­ach­tig voet­bal, maar het kud­de­ge­voel waar­bij ie­der­een ge­lijk wordt be­han­deld le­ver­de vo­rig sei­zoen wel de ti­tel op. Lof daar­voor, maar nu voel je toch dat be­paal­de spe­lers stil­aan min­der volg­zaam wor­den. Ze­ker in ge­sprek­ken off the re­cord klinkt dik­wijls een an­der ver­haal dan on the re­cord. Zo ver­tel­de een spe­ler ons: “We vie­len steil ach­ter­over toen de coach Kums als cen­tra­le ver­de­di­ger zet­te.” Een an­de­re zei: “Hij is niet te vol­gen in zijn idee­ën.” En nog een­tje: “De trai­ner mag doen wat hij wil zon­der dat ie­mand hem te­gen­houdt, maar we boe­ken wei­nig voor­uit­gang.”

Wei­ler maakt het zich­zelf moei­lijk. Er is niet al­leen de zaak Kums, maar waar­om kreeg Sels am­per uit­leg toen hij te­gen Lo­ke­ren op­eens naar de bank ver­dween? Neen, hij had niet al­tijd su­per­mat­chen ge­speeld, maar er kon de kee­per ook wei­nig ver­we­ten wor­den. En waar­om krijgt Ap­piah plots de voor­keur op Obrado­vic als links­back ter­wijl de Frans­man dra­ma­tisch was in het sei­zoens­be­gin? Het zorgt er­voor dat

Ver­zoe­ning be­wer­ken

tus­sen

RE­NÉ WEI­LER

en

SVEN KUMS:

ma­na­ger HER­MAN

VAN HOLSBEECK staat

voor ti­ta­nen­job

spe­lers zich mis­mees­terd voe­len.

Zo is het nu wel dui­de­lijk dat de spe­lers­groep wil dat Sven Kums in ere wordt her­steld. “Ik steun de coach, maar Sven kan ons dit sei­zoen nog veel bij­bren­gen”, zei De­schacht na de wed­strijd op Bay­ern. Wer­ke­lijk nie­mand nam de Dil­be­ke­naar zijn ro­de kaart kwa­lijk, want de he­le kern be­grijpt dat een goeie Kums de ploeg be­ter kan ma­ken. Daar­om stak het fel dat de trai­ner ach­ter­af wel al­le schuld in de schoe­nen van Kums schoof en was het ook dub­bel dat de spe­ler gis­te­ren op de web­si­te van An­der­lecht zijn ex­cu­ses aan­bood. Van Kums wel een mooi ge­baar te­gen­over de fans, maar was hij echt de man die - in de ogen van de club - mea culpa moest slaan? Wie had hem daar ach­ter­aan ge­zet? Wei­ler, toch? Ook col­le­ga-voet­bal­lers als Jel­le Van Dam­me en Brecht De­jae­gere steun­den Kums via so­ci­a­le me­dia.

Ge­luk­ki­ge ver­jaar­dag

Daar­om is het nu aan Her­man Van Holsbeeck om te be­mid­de­len. Voor­zit­ter Ro­ger Van­den Stock sprak zijn spe­lers op de lucht­ha­ven moed in, maar stel­de ook al: “We hou­den on­ze coach, want het is een goeie.” Ook Van Holsbeeck laat zijn trai­ner voor wie hij zijn nek uit­stak niet zo­maar

val­len. De ma­na­ger zegt dat het gro­te pro­bleem van An­der­lecht de per­slek­ken zijn. Als Wei­ler iets be­slist om 3.00u, dan staat het om 3.05u op een

kran­ten­web­si­te. De coach wordt daar in­der­daad gek van, maar hoe meer on­ge­luk­ki­ge spe­lers hoe mak­ke­lij­ker bi­zar­re be­slis­sin­gen naar bui­ten ko­men, ui­ter­aard.

Ons in­ziens moet er nu voor­al een goed ge­sprek ko­men tus­sen Re­né Wei­ler en Sven Kums. Een oplos­sing kan zijn om Kums eens echt op zijn po­si­tie voor de de­fen­sie en op zijn kwa­li­tei­ten (veel bal­con­tac­ten) uit te spe­len in de hoop dat An­der­lecht dan be­ter gaat voet­bal­len. Dat kan in Kort­rijk of woens­dag in de beker te­gen Wes­ter­lo.

Neen, een Wie­der­gut­ma­chung is nog niet uit­ge­slo­ten, want in het ver­le­den luk­te het ook al tus­sen Wei­ler en Ka­ra. Maar komt die ver­zoe­ning er niet dan moet er mis­schien ge­ko­zen wor­den tus­sen de kam­pi­oe­nen­trai­ner en de man van ze­ven mil­joen. Tja...die strijd kan de Zwit­ser niet win­nen.

Re­né Wei­ler vier­de gis­te­ren zijn 44ste ver­jaar­dag. Van het be­stuur kreeg hij ze­ker nog wel­ge­meen­de ge­luk­wen­sen, de spe­lers wa­ren al ka­ri­ger met hun fe­li­ci­ta­ties.

Ano­nie­me

spe­ler ‘‘De coach

is niet te vol­gen in zijn idee­ën.’’ Ano­nie­me

spe­ler ‘‘De trai­ner mag doen wat hij wil zon­der dat

ie­mand hem te­gen­houdt, maar we boe­ken wei­nig

voor­uit­gang.’’

Ano­nie­me

spe­ler

‘‘We vie­len steil ach­ter­over toen de coach Kums

als cen­tra­le ver­de­di­ger zet­te.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.