Hoe kon Kums zich zo ver­gis­sen?

Mid­den­vel­der dacht in eer­ste in­ter­view als An­der­lecht­spe­ler dat Wei­ler zijn werk­wij­ze zou aan­pas­sen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - LU­DO VANDEWALLE

S ven Kums kwam naar An­der­lecht om na het de­fen­sie­ve Udi­ne­se weer do­mi­nant te voet­bal­len. Dat zei hij vol goe­de moed be­gin ju­li. Zijn uit­spra­ken van toen staan haaks op de fei­ten nu.

Het was goed weer, be­gin ju­li in het Oos­ten­rijk­se Saal­fel­den, waar An­der­lecht op oe­fen­kamp was. De toe­komst lach­te Sven Kums toe. Hij sprak met on­ze An­der­lecht­wat­cher Jürgen Geril over de te­rug­keer naar de club waar hij was op­ge­groeid.

“We kun­nen te voet ko­men”, had zijn va­der Lu­do nog ge­zegd. De ogen van Sven Kums glin­ster­den. De be­hou­den­de tac­tiek die trai­ner Re­né Wei­ler er door­gaans op na­houdt, zou geen pro­bleem vor­men. Dat ver­ve­len­de spel van bij Udi­ne­se zou niet te­rug­ko­men.

“Bij Udi­ne­se speel­de ik niet op mijn po­si­tie”, klaag­de Kums. “Ik mocht al­leen maar ver­de­di­gen, maar ik heb er veel uit ge­leerd. Ik hou van bal­be­zit en do­mi­nant en aan­trek­ke­lijk voet­bal. Vo­rig jaar be­keek ik ook veel wed­strij­den van Wat­ford (de club die hem aan­van­ke­lijk kocht en door wie hij

werd uit­ge­leend aan Udi­ne­se, red.) en stel­de al snel vast dat hun speel­stijl – di­rect de bal naar vo­ren – ook niet bij mij pas­te. Van­daar dat ik lie­ver voor An­der­lecht koos.”

Een op­wer­ping dat Wei­ler in het voor­bije kam­pi­oe­nen­sei­zoen voor­al, zelfs in de Jupiler Pro Le­a­gue, re­ac­tie­voet­bal speel­de en staat voor ‘di­rect de bal naar vo­ren’, werd nog weg­ge­wuifd.

“An­der­lecht is kam­pi­oen ge­wor­den, dan zal het al­le­maal zo slecht niet zijn. Ik heb via de te­le­foon met Wei­ler ge­spro­ken en hij ver­tel­de dat hij me er graag bij wil­de.”

On­ze An­der­lecht­wat­cher stak nog een waar­schu­wen­de vin­ger op, wij­zend naar de ei­gen­zin­nig­heid en de ge­bei­tel­de vi­sie van Wei­ler.

Kums re­a­geer­de. “Ja, sa­men met Cy­ril The­reau be­keek ik in Ita­lië soms wed­strij­den van An­der­lecht via li­vestrea­ming, maar ik bel­de voor­af met trai­ner Re­né Wei­ler en hoop dat de speel­stijl kan ver­an­de­ren. Vol­gens mij moet An­der­lecht al­tijd do­mi­nant voet­bal­len. Daar­om zal ik een lei­der pro­be­ren te zijn door mijn pres­ta­ties op het veld.”

Hoe an­ders is het al­le­maal uit­ge­draaid. In dat in­ter­view ston­den ook pro­fe­ti­sche woor­den. Om­dat Le­an­der Dendon­c­ker toen nog een trans­fer pro­beer­de te ver­sie­ren, sprak Kums im­mers een vrees uit. “La­ten we ho­pen dat ik hier niet ach­ter­uit word ge­scho­ven als Le­an­der nog ver­trekt.”

Kums be­doel­de ach­ter­uit op het mid­den­veld, als zui­ve­re ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der, maar had nooit ge­dacht dat hij in de de­fen­sie zou te­recht­ko­men.

Zelfs dat laat­ste kwam ter spra­ke in dat vraag­ge­sprek in Saal­fel­den.

“Toen ik hier als tie­ner ver­trok, was ik sim­pel­weg niet klaar voor de A-ploeg. Mijn con­cur­ren­ten heet­ten in die tijd Zet­ter­berg, Van­der­haeg­he, Ha­si, Mi­tu. Er was zo wei­nig plaats op het mid­den­veld dat ik bij de be­lof­ten soms als ver­de­di­ger werd uit­ge­speeld. En ik was veel te ma­ger.”

Het was dus van de be­lof­ten ge­le­den dat Kums nog eens in de de­fen­sie had ge­staan. Hij had er niet op ge­re­kend dat hij daar meer dan tien jaar la­ter in de Cham­pi­ons Le­a­gue, op het veld van Bay­ern Mün­chen no­ta be­ne, weer zou be­lan­den.

Van­den Stock: “Wei­ler is eer­lijk”

Er kan in dit gro­te mis­ver­stand, waar­op de trans­fer van Kums heel hard be­gint te lij­ken, ook naar het be­stuur wor­den ge­we­zen. Want voor­zit­ter Ro­ger Van­den Stock is weg van zijn trai­ner en sprak in Mün­chen nog zijn ver­trou­wen in hem uit.

“Hij is een trai­ner met heel veel ta­lent en we zijn heel ge­luk­kig dat we hem heb­ben”, ver­tel­de hij aan La

Der­ni­è­re Heu­re eind au­gus­tus, ten tij­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue-lo­ting in Mo­na­co. “Mis­schien wel een van de bes­te trai­ners die we heb­ben ge­had sinds ik in 1996 voor­zit­ter werd. Om hem de­fi­ni­tief te be­oor­de­len, heb ik wat af­stand en tijd no­dig. Maar vo­rig sei­zoen heeft hij en­ke­le in­druk­wek­ken­de din­gen ge­re­a­li­seerd. Ik denk dat Wei­ler de eer­ste trai­ner in lan­ge tijd wordt die ze bij ons kun­nen ko­men weg­ha­len. Zijn eer­lijk­heid is zijn groot­ste kwa­li­teit. Hij is eer­lijk te­gen­over ie­der­een. Als een spe­ler min­der goed is, twij­felt hij er niet aan hem op de bank te zet­ten. Dan doet zijn pal­ma­res of zijn trans­fer­prijs er niet toe.”

Tus­sen al die lof­tui­tin­gen voor het op or­de krij­gen van de kleed­ka­mer door ver­liest het be­stuur de kwa­li­teit van het voet­bal uit het oog. Maar Van­den Stock was ook in Mün­chen nog over­tuigd. “Ik vind dat on­ze trai­ner de jong­ste we­ken on­recht­vaar­dig be­han­deld is. Ik heb al­le trai­nin­gen ge­zien en ik zie tel­kens dat hij uit­ste­kend werkt le­vert met zijn staf. We heb­ben een goe­de trai­ner en we steu­nen hem voor de hon­derd pro­cent.”

Hoe kon Sven Kums zich zo ver­gis­sen?

FO­TO PHOTO NEWS

Sven Kums op 4 ju­li “Ik bel­de voor­af met trai­ner Re­né Wei­ler en ik hoop dat de speel­stijl kan ver­an­de­ren.” Sven Kums loopt er wat ver­lo­ren bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.