“Wei­ler heeft si­tu­a­tie nog com­plexer ge­maakt”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Sport­psy­cho­loog Jef Brou­wers roemt de emo­ti­o­ne­le in­tel­li­gen­tie van Sven Kums, die zijn ex­cu­ses aan­bood voor zijn ro­de kaart. “Aan vij­an­dig­heid van zijn kant of ex­tra olie op het vuur heeft hij niets. Want op dit mo­ment is er een heel com­plexe si­tu­a­tie ont­staan die je niet zo­maar ont­mijnt. Eerst zit Kums in de tri­bu­ne, ver­vol­gens staat hij weer in de ploeg. Dat is als bui­ten­staan­der heel moei­lijk te be­grij­pen. Wei­ler zal zijn re­de­nen wel heb­ben, maar uit­leg­baar is het niet. En door Kums na de wed­strijd

pu­blie­ke­lijk te be­com­men­ta­ri­ë­ren, is het nog in­ge­wik­kel­der ge­wor­den. En de cur­sus Hoe los ik din­gen op die nie­mand

be­grijpt, die heb ik nooit ge­volgd.” Als Wei­ler zijn au­to­ri­teit wil­de ves­ti­gen, was dat vol­gens Brou­wers niet de juis­te keu­ze. “In een hi­ë­rar­chi­sche re­la­tie kijkt de over­ste neer op de an­der. En die krijgt een stij­ve nek van het kij­ken naar bo­ven. Maar de hui­di­ge ge­ne­ra­tie volgt niet zo­maar op ba­sis van hi­ë­rar­chie, want het blijkt steeds va­ker dat dit niet naar re­sul­taat leidt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.