Ka­pi­tein De Bruy­ne ver­drinkt Fey­en­oord in de Kuip

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bla)

Na de Bel­gi­sche kam­pi­oen zit ook de kam­pi­oen van Ne­der­land met een Cham­pi­ons Le­a­gue­ka­ter. Fey­en­oord werd gis­te­ren vak­kun­dig in­ge­blikt door Man­ches­ter Ci­ty ­ met Ke­vin De Bruy­ne in de rol van re­gis­seur.

Vijf­tien jaar had­den ze naar dit mo­ment uit­ge­ke­ken - het laat­ste Cham­pi­ons Le­a­gue­du­el da­teer­de van 2002 - maar van­daag pro­be­ren de Fey­en­oord­fans de wed­strijd te­gen Man­ches­ter Ci­ty zo snel mo­ge­lijk uit hun ge­heu­gen te wis­sen. Na twee mi­nu­ten stond het al 0-1, na 10 mi­nu­ten 0-2 en na 25 mi­nu­ten 0-3. Ke­vin De Bruy­ne deed een he­le avond wat hij wil­de en zet­te zelf het or­gel­punt met de as­sist voor de 0-4. Hij be­ëin­dig­de de wed­strijd als ka­pi­tein na de ver­van­ging van Da­vid Sil­va.

Fey­en­oord­coach Gio­van­ni van Bron­ck­horst had vijf man ach­ter­in ge­zet en voor­af op het ge­vaar ge­we­zen. “Ik denk dat je het te­gen Man­ches­ter Ci­ty com­pact moet hou­den. Je moet kun­nen scha­ke­len. We moe­ten alert zijn hoe hun op het veld staan”, sprak de ge­we­zen in­ter­na­ti­o­nal.

Maar hun wa­ren in een be­ge­na­dig­de dag en Fey­en­oord stond veel te open. Ton­ny Vil­he­na liet na een cor­ner een kop­bal van Jo­hn Sto­nes tus­sen zijn be­nen in doel glip­pen. Ag­üe­ro maak­te na een vlijm­scher­pe coun­ter de 0-2. En toen de Fey­en­oord­de­fen­sie stop­te met voet­bal­len om een bui­ten­spel te clai­men, duw­de Ga­briel Je­sus bij zijn Cham­pi­ons Le­a­gue­de­buut de 0-3 bin­nen.

Ci­ty maak­te er een trai­nings­match van en De Bruy­ne trok zijn ge­wel­di­ge vorm van te­gen Li­ver­pool door. Hij strooi­de een he­le wed­strijd lang met ge­me­ten pas­ses, een strak­ke voor­zet op het hoofd van Sto­nes le­ver­de nog de 0-4 op.

Door het pun­ten­ver­lies van Na­po­li doet Ci­ty met­een een pri­ma zaak met het oog op kwa­li­fi­ca­tie. Vol­gen­de speel­dag ko­men de Oe­kra­ï­ners uit Do­netsk op be­zoek in Man­ches­ter. Mis­schien is ook Vin­cent Kom­pa­ny (stijf­heid aan de kuit) er dan weer bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.