“Ik moet nog meer een smeer­lap­je wor­den”

Jor­di Van­ler­berg­he kijkt uit naar match te­gen ‘zijn’ Ma­lin­wa ­ maar kan hij spe­len?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - DA­VID VAN DEN BROECK

“15 sep­tem­ber en 20 de­cem­ber had ik aan­ge­kruist in m’n agen­da.” Al­dus Jor­di Van­ler­berg­he (21), die na veer­tien jaar KV Me­che­len nu té­gen KV Me­che­len speelt. Hóópt hij, want hij suk­kel­de met de ad­duc­to­ren en de con­cur­ren­tie bij Club Brug­ge is lood­zwaar. We zoch­ten hem op in Jan Brey­del.

De be­groe­ting is har­te­lijk, maar Van­ler­berg­he heeft min­der goed nieuws. “Daags na­dat ik te­rug­kwam van de na­ti­o­na­le be­lof­ten, liep ik een ver­rek­king op. Ik ga er al­les aan doen om te­gen vrij­dag klaar te zijn, maar het is af­wach­ten.”

We dui­men. Wel raar om je in een to­taal an­de­re om­ge­ving te ont­moe­ten. Hoe is de aan­pas­sing ver­lo­pen?

“De eer­ste week merk­te ik voor­al dat het tem­po hier een stuk ho­ger ligt. Maar nu heb ik het ge­voel dat ik al­les op­pik. Ik ben blij dat ik al twee keer mocht mee­doen. Het is al­leen soms frus­tre­rend dat je niet in de se­lec­tie zit. Ik zal hard moe­ten blij­ven wer­ken.”

Al ge­set­teld in Brug­ge?

“Ik ben naar Gent ver­huisd - tus­sen Ant­wer­pen en Brug­ge, ide­aal. ‘s Och­tends ben ik op een half uur­tje op de club. En als ik met vrien­den of met mijn ou­ders af­spreek, ben ik er ook vrij snel.”

De eer­ste keer dat je met Sha­ron gaat sa­men­wo­nen?

“Klopt. Over een jaar of twee wou ik so­wie­so iets vin­den voor ons twee­ën, maar nu was het geen op­tie meer om in Duf­fel te blij­ven. Gent is de ide­a­le tus­sen­op­los­sing. Sha­ron stu­deert nog in het Ant­werp­se en gaat af en toe nog naar huis.”

Nog eens te­rug naar jouw trans­fer, die eind ju­ni rond­kwam. Was je vroe­ger fan van Club, dat je per se hier wou te­ke­nen?

“Je hebt al­tijd een club in je hoofd voor het ge­val je door­breekt. Dat is al­tijd Brug­ge ge­weest. Van Gent was nog niet echt spra­ke toen ik jong was, dat is de laat­ste ja­ren pas een top­club ge­wor­den. En van al­le top­clubs is Brug­ge de meest fa­mi­li­a­le, denk ik, en dus het best te ver­ge­lij­ken met Me­che­len. Ik ben nog al­tijd blij met mijn keu­ze, al was het ze­ker niet de mak­ke­lijk­ste.”

Hoe­zo?

“Er wa­ren toch clubs die min­der Bel­gen had­den dan Brug­ge. En dan weet je: ik zit so­wie­so bij de acht­tien. Dat is hier niet het ge­val. We zijn hier met twaalf of der­tien Bel­gen, ter­wijl je er maar zes no­dig hebt. Ze heb­ben me dus ook niet ge­haald om­dat ik Belg ben, zo­als ve­len zei­den. Als ze per se nog een ex­tra Belg wil­den, had­den ze wel ie­mand uit de jeugd la­ten door­stro­men of een goed­ko­pe jon­gen ge­haald.”

Je keu­ze stond al een tijd vast, zelfs voor Club een nieu­we trai­ner had. Beet­je ris­kant toch?

“Ik vind net dat je niet naar de trai­ner mag kij­ken. In ja­nu­a­ri wou Janko­vic me heel graag bij Standard. Maar in het voet­bal ver­an­dert al­les zó snel. Heel wei­nig trai­ners zin­gen het lan­ger dan twee jaar uit. Als je er­gens te­kent voor een trai­ner en twee we­ken la­ter is die weg: wat dan? Dat ge­voel had ik bij Standard, dat de sta­bi­li­teit ont­brak. Janko­vic ge­loof­de in mij, had me so­wie­so een kans ge­ge­ven. Maar hij be­greep mijn re­de­ne­ring.”

Standard was de eer­ste top­club die vol

voor jou ging?

“Brug­ge volg­de me al, maar Standard was de eer­ste die con­creet werd, in de win­ter.

Maar toen wou ik so­wie­so nog niet weg. Door bles­su­res had ik nog maar zes mat­chen ge­speeld, ik voel­de me niet klaar. Maar na­dien speel­de ik een goeie te­rug­ron­de, waar­bij ik ook wat ge­luk had. Ge­luk, om­dat ik mijn bes­te mat­chen te­gen de gro­te­re ploe­gen speel­de. Ik speel­de er ook veel slech­te - op Union, in Be­ve­ren - maar daar was am­per aan­dacht voor. Je scoort een keer te­gen Standard, te­gen An­der­lecht, en de be­lang­stel­ling neemt enorm toe. Dan komt dié club, dan dié… Maar ik wist snel wat ik wil­de.”

Toch werd jouw trans­fer een klein soap­je?

“Op een ge­ge­ven mo­ment stond ik twee we­ken lang el­ke dag in de krant. Al­licht was er toen niet veel an­ders om over te schrij­ven. (grijnst) Maar het was toch raar, want ik had geen wauw-sei­zoen ge­speeld.”

Plots had KV ook een ak­koord met AA Gent. Ter­wijl het wist dat je naar Brug­ge wil­de.

“Het bod van Gent lag niet ge­wel­dig veel ho­ger dan dat van Brug­ge. Maar dan werd ge­zegd dat het te ma­ken had met Schoofs, om la­ter diens trans­fer te ver­ge­mak­ke­lij­ken. Daar weet ik het fij­ne niet van, maar op zo’n mo­ment wordt er veel bo­ven je hoofd be­slist.”

Even vrees­den we: ze gaan slecht uit el­kaar...

“Ik dacht toen zelf ook: ze dwars­bo­men de trans­fer. Maar op zo’n mo­ment zit je daar te emo­ti­o­neel in. Ach­ter­af kan je be­ter re­la­ti­ve­ren. Het was mijn eer­ste keer en het was met­een een las­tig dos­sier – ik heb zelf ook din­gen ge­leerd die ik vol­gen­de keer an­ders moet aan­pak­ken. Maar al met al zijn we goed uit el­kaar ge­gaan. Ik heb geen ran­cu­ne en kom nog al­tijd heel graag in Me­che­len.”

Je werd hier ge­haald om ach­ter­in En­gels op te vol­gen, dacht ik.

“Ik werd ge­haald als cen­tra­le ver­de­di­ger, maar ook als ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der. De trai­ner ziet me nu eer­der op het mid­den­veld, en je weet wie daar al­le­maal speelt. Om daar mi­nu­ten te ma­ken, is mo­men­teel moei­lijk.”

Een te­gen­val­ler: Eu­ro­pees voet­bal viel weg.

“Dat was heel zuur ja. Voor de club, maar ook voor me­zelf, want met Eu­ro­pees voet­bal er­bij wordt er meer ge­ro­teerd, krijg je meer kan­sen. Dat zal nu heel wat min­der zijn. Ook op mijn Eu­ro­pees de­buut moet ik dus min­stens een jaar­tje wach­ten, maar ge­luk­kig zijn we in de com­pe­ti­tie goed ver­trok­ken.”

Nog een te­gen­val­ler: met Jor­dy Cla­sie werd nog een ex­tra mid­den­vel­der ge­haald.

“Dat had ik niet zien aan­ko­men, dat geef ik toe. Dat was even zuch­ten. Maar oké, bij een top­club is nu een­maal meer con­cur­ren­tie. Ik moet maar be­wij­zen dat ik m’n plaats ver­dien.”

In­tus­sen zit je wel vaak in de tri­bu­ne.

“El­ke keer als ik af­val, ben ik ook te­leur­ge­steld, dat ziet ie­der­een aan mij. Het zou mak­ke­lij­ker te ac­cep­te­ren zijn als ik niet ‘mee’ was. Maar ik pik het ni­veau goed op en voel me con­di­ti­o­neel su­per­sterk. Ik moet ge­woon door­bij­ten en met die klei­ne te­gen­sla­gen le­ren om­gaan. Ik heb me­zelf ge­zegd: ik ga kei­hard wer­ken, pro­be­ren te groei­en, en rond Nieuw­jaar maak ik voor me­zelf een eva­lu­a­tie. Om te kij­ken wat het bes­te is.”

Doel je op een uit­leen­beurt?

“Neen, dat niet. Toen Cla­sie te­ken­de, vroe­gen de men­sen ook al of ik aan uit­le­nen dacht. Ik snap de vraag wel, maar ik wil er al­les aan doen om hier te sla­gen. Na veer­tien jaar Me­che­len voel­de ik me klaar voor een nieu­we uit­da­ging en een stap ho­ger­op, en ik ben er­van over­tuigd dat ik hier kan door­bre­ken, met het no­di­ge ge­duld.”

Is Le­ko een trai­ner die je een uit­leg geeft als je niet speelt?

“De ene keer wel, de an­de­re keer niet. Uit­ein­de­lijk kan je ook niks goed zeg­gen, hé. De trai­ner moet nu een­maal keu­zes ma­ken. Hij zegt wel wat mijn werk­pun­ten zijn. Ik moet voor­al nog agres­sie­ver wor­den. Soms wil ik het nog te mooi doen. En soms oog ik sloom, als ik druk zet bij­voor­beeld - dat merk ik op tv. Maar gas­ten als Si­mons, Vor­mer en Nakam­ba kun­nen me le­ren om nog meer een smeer­lap­je te wor­den.”

KV Me­che­len, Jor­di. Is het moei­lijk om de club los te la­ten?

“Toch wel ja. Ik hoor nog el­ke dag ploeg­maats van vo­rig sei­zoen - Mats (Rits), Co­lin (Coo­se­mans), Nils (Schou­ter­den) en ve­le an­de­ren. Vrij­dag ko­men ook al on­ze vrou­wen bij ons iets eten, om na­dien naar de match te rij­den. We blij­ven een hech­te groep. Ook de club Me­che­len draag ik nog al­tijd een warm hart toe. Zon­dag ben ik nog ko­men kij­ken te­gen Oos­ten­de.”

Ko­men spi­o­ne­ren, zo za­gen we?

(Lacht) “Nee nee. Ik ga niet in de kleed­ka­mer rond­neu­zen, hé, maar in het spe­lers­ho­me kan nog. Ik heb ook even met Fer­re­ra ge­praat, die had me ge­zegd dat ik al­tijd wel­kom ben. En na de match ben ik met m’n ex-ploeg­maats nog iets gaan drin­ken in de Grand Ka­vee.”

Ook al op ‘de klei­ne KV’ te­rug­ge­weest, waar je het uit­hang­bord was?

“Nog niet, maar dat ga ik ze­ker doen. Ik ken er nog al­tijd veel men­sen. En ik ben wel trots op het feit dat de club mij, als jeugd­spe­ler, heeft kun­nen ver­ko­pen – dat was lang ge­le­den. Ik hoop dat ze het geld voor de jeugd­wer­king ge­brui­ken. Maar dat zal eer­der naar het sta­di­on gaan, denk ik. (glim­lacht) En naar de trans­fer van Schoofs.”

Kan Cob­baut jouw op­vol­ger wor­den? Club Brug­ge had ook in hem al in­te­res­se.

“Ja, ik las het. Toen we el­kaar bij de na­ti­o­na­le be­lof­ten te­gen­kwa­men, vroeg ik: Kom je bin­nen­kort af? (grijnst) Maar hij zei dat het veel te vroeg was. Dat is ook zo. Ik had toch al vijf­tig mat­chen ge­speeld, hij nog maar een stuk of vijf­tien. Maar Eli­as is de voor­bije maan­den enorm ge­ë­vo­lu­eerd. Als hij zo con­stant blijft pres­te­ren, met af en toe uit­schie­ters zo­als te­gen Standard, kan hij straks ook een stap ho­ger­op zet­ten.”

Zeg eens: was het nu toe­val dat jij be­gin au­gus­tus het 9.500e abon­ne­ment kwam ko­pen en zo het KVre­cord brak?

“Nie­mand ge­looft mij, maar ik zweer het: dat was toe­val! (lacht) Ik was in de tic­ket­shop voor een kaart voor de match te­gen Gent, en Marc Faes was daar aan het wach­ten op de 9.500e abon­nee. Ik wist dat mijn pa­pa er­over na­dacht om nog een abon­ne­ment te ko­pen, ik heb hem ge­beld en ge­zegd: Marc moet je iets vra­gen.”

We gaan jou er nog va­ker te­rug­zien ver­moe­den we. En over tien jaar ga je à la Way­ne Rooney toe­ge­ven: Al die tijd sliep ik in nog een geel­ro­de py­ja­ma?

(Glim­lacht) “Neen, dat niet. Maar mijn slaap­ka­mer in Duf­fel is wel he­le­maal geel-rood ge­schil­derd. Stel dat ik ooit te­rug­keer naar KV, dan kun­nen we daar mis­schien een ar­ti­kel rond ma­ken?”

Af­ge­spro­ken. Suc­ces nog!

“Be­dankt. Ik hoop dat ik er­bij ben vrij­dag. Maar ik hoop voor­al dat ik op 20 de­cem­ber, in Me­che­len, op het veld kan staan. Daar ga ik al­les aan doen.”

FO­TO SI­MON MOUTON

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.