‘Su­per Ma­rio’ Ba­lo­tel­li...

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

...werd tij­dens zijn eer­ste week in Ni­ce aan­ge­hou­den met 3,8 pro­mil­le in het bloed

Bij zijn de­buut voor Ni­ce, op 11 sep­tem­ber vo­rig jaar, scoort Ba­lo­tel­li twee keer. Mi­no Rai­ola, spe­lers­ma­ke­laar van Ro­me­lu Lu­kaku, wordt op­ge­beld. Zijn vrouw geeft aan dat het Ba­lo­tel­li is. “De sleu­tels”, zegt die. “Van de Bent­ley. Ik heb er twee ge­maakt te­gen Mar­seil­le”, her­in­nert Ba­lo­tel­li zijn zaak­waar­ne­mer aan diens be­lof­te. “Ik heb ze ge­ge­ven”, al­dus Rai­ola. “Hij reed naar de jacht­club en is in ach­ter­uit te­gen een paal­tje ge­re­den.” De ma­ke­laar weet ook dat Ba­lo­tel­li in het ver­le­den al gro­te­re brok­ken maak­te met zijn bo­li­des. Maar neen, Ba­lo­tel­li werd niet aan­ge­hou­den met 3,8 pro­mil­le in het bloed, een joint in de hand en vier pros­ti­tu­ees in zijn kof­fer­bak, zo­als de sa­ti­ri­sche web­si­te Foot­bal­lFran­ce.fr be­richt­te. Maar het had wel ge­kund.

...over­leed bij­na bij zijn ge­boor­te

Am­per een maand oud wordt ba­by Ma­rio met spoed op­ge­no­men met me­ga­co­lon, een dar­maan­doe­ning die do­de­lijk kan zijn. Na de ope­ra­tie ver­blijft hij ne­gen maan­den in het zie­ken­huis. Zijn bi­o­lo­gi­sche ou­ders ­ Gha­ne­se im­mi­gran­ten ­ kun­nen er niet al­tijd zijn. Wan­neer hij la­ter met zijn ou­ders ver­huist van een op­vang­cen­trum naar een voch­tig een­ka­mer­ap­par­te­ment van der­tig vier­kan­te me­ter, wordt de twee­ja­ri­ge peu­ter door so­ci­a­le wer­kers aan het ou­de Ita­li­aan­se kop­pel Ba­lo­tel­li toe­ge­we­zen. Het vormt de kiem voor de af­wij­zing van zijn ech­te ou­ders én wel­licht ook waar­om hij zich vaak ge­vi­seerd voelt. “Ze heb­ben me weg­ge­ge­ven. Voor­dien was ik meer in het zie­ken­huis dan thuis, ter­wijl ik door die ope­ra­tie bij­na met­een was ge­ne­zen. Ze zeg­gen dat de open won­de die je op­loopt als weg­ge­ge­ven kind nooit meer heelt.”

...liet zijn toi­let ont­plof­fen de nacht voor de ‘Man­ches­ter Der­by’

In En­ge­land kent hij in 2011­2012 zijn bes­te sei­zoen, niet toe­val­lig on­der Ro­ber­to Man­ci­ni, die hem ook bij In­ter deed de­bu­te­ren. Man­ches­ter Ci­ty wordt kam­pi­oen en wint ook twee keer de ‘Man­ches­ter Der­by’. Op de avond voor de eer­ste, een 1­6­ze­ge waar­in Ba­lo­tel­li twee keer scoort, moet de brand­weer uit­ruk­ken naar ca­sa Ma­rio. “Ik was met vrien­den en ik ver­veel­de me. We sta­ken wat vuur­werk aan in een me­ta­len vuil­bak. Ik ging weg en op­eens hoor ik hen roe­pen. Ze had­den het vuur­werk in de wc ge­gooid, maar een gor­dijn had vlam ge­vat. De brand­weer moest ko­men. Voor dat toi­let. Al de rest is ver­zon­nen”, zei hij zelf in ge­sprek met Man Ci­ty­fan Noel Gal­la­gher. Wat rest er nog te ver­zin­nen?

...had lie­ver voor Gha­na dan voor Ita­lië ge­speeld

Dat is wat zijn bi­o­lo­gi­sche va­der Tho­mas be­weert. Ba­lo­tel­li wordt wel­is­waar ge­bo­ren op Si­ci­lië, maar wet­te­lijk ver­krijgt hij pas op zijn 18e de Ita­li­aan­se na­ti­o­na­li­teit. Tot dan is hij niet se­lec­teer­baar voor Ita­lië. Hoe­wel hij in­tus­sen al drie jaar niet meer wordt op­ge­roe­pen voor de Squa­dra en de con­tro­ver­ses bij Ita­lië be­treurt, claimt hij nooit voor Gha­na te wil­len spe­len: “Ik ben ge­bo­ren en ge­to­gen in Ita­lië. Ik ben nog nooit in Gha­na ge­weest. Om mijn cer­ti­fi­caat als Ita­li­aan te ver­krij­gen ­ het hangt om­hoog in mijn gang ­ heb ik elk jaar uren in de rij moe­ten staan om mijn ver­blijfs­ver­gun­ning te ver­len­gen. Dat zou ik soms wil­len zeg­gen aan hen die me be­le­di­gen door te zeg­gen dat er geen zwar­te Ita­li­a­nen zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.