EEN PINTJE OP CA­FÉ IS AL­TIJD GE­NIE­TEN.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Bier Van Hier -

Pils is nog steeds de meest po­pu­lai­re drank in een ca­fé. ‘Meer dan drie­kwart van wat hier ge­dron­ken wordt is een ge­woon pintje’, zegt Tho­mas Pau­wels van het Gent­se Ca­fé Cen­ter. Phi­lip­pe Huw­art van Le Ma­rem­bais in Mar­vaix vult aan: ‘Een pils is echt iets dat je in groep drink, het is een ‘bi­è­re d’ami­tié’. Sa­men er­van ge­nie­ten maakt de er­va­ring zo veel be­ter.’

Hoe­wel je thuis zelf per­fect van een pils kan ge­nie­ten, heeft een pintje op ca­fé toch al­tijd een ex­tra

di­men­sie. 'Dat heeft niet al­leen te ma­ken met

het vak­man­schap van het tap­pen’, ver­dui­de­lijkt

ca­fé­baas Tho­mas Pau­wels, die zelf al be­kroond

werd om­wil­le van zijn tap­kun­sten, ‘maar ook met

al­les wat daar­om heen hangt. Het ge­zel­schap is

be­lang­rijk. De gla­zen zijn per­fect ge­spoeld, de

in­stal­la­tie van de tap staat tech­nisch op punt en de koe­ling is

op­ti­maal. Een pintje op ca­fé smaakt nu een­maal lek­ker­der.’

De pils is ge­woon een ze­ker­heid in een ca­fé. Zelfs als er

keu­ze is uit tien­tal­len spe­ci­a­le bie­ren of op mo­men­ten dat een

cock­tail als gin­to­nic een hy­pe is, blijft de pils goed stand hou­den. ‘Bij mij in het ca­fé drinkt jong en oud een pintje’, legt

Pau­wels uit. ‘Je kan er niet echt één ty­pe op­plak­ken. De keu­ze

van een goe­de pils is dan ook heel cru­ci­aal voor een ca­fé.’

Hoe maak je in je ca­fé in gods­naam het ver­schil met een

pils? ‘Door Cris­tal te tap­pen’, zegt Phi­lip­pe Huw­art re­so­luut.

Hij zet de­ze pils op het ni­veau van de spe­ci­a­le bie­ren. In

Wal­lo­nië is Cris­tal nog niet heel ge­kend. Pas de­ze zo­mer is

dit merk na­ti­o­naal ge­gaan. ‘Maar dat heeft mij ab­so­luut niet

af­ge­schrikt’, legt Huw­art uit, ‘want net daar­door kan je het

ver­schil ma­ken.

Ook Tho­mas Pau­wels koos voor de­ze pils in zijn ca­fé.

‘Zelf hou ik erg veel van het hop­pi­ge ka­rak­ter van Cris­tal, wat

na­tuur­lijk mee­ge­speeld heeft in mijn keu­ze’, zegt Pau­wels.

De ca­fé­baas van Mar­vaix be­ves­tigt: ‘Het klopt dat Cris­tal tot

voor kort min­der zicht­baar was in Bel­gië. En on­be­kend is vaak

on­be­mind. Toch merk ik dat mijn klan­ten niets an­ders meer

wil­len een­maal ze de smaak van de­ze pils te pak­ken heb­ben.’

MEES­TER-BROU­WER CRIS­TAL, BART DURLET:

‘Het klopt dat Cris­tal een hop­pig ka­rak­ter heeft. Wij brou­wen

de­ze pils dan ook met een ge­ne­reu­ze por­tie hop. Bo­ven­dien

mag en­kel de no­bel­ste hop in dit bier, na­me­lijk de Saaz-hop.

Het la­bel is dan mis­schien juist ver­an­derd op het bier­fles­je,

maar de smaak van Cris­tal is van­af zijn ont­staan on­ge­wij­zigd

ge­ble­ven. De brou­we­rij Al­ken zorg­de in 1928 voor een re­vo­lu­tie in de va­der­land­se bier­ge­schie­de­nis. Het was de eer­ste Bel­gi­sche brou­we­rij die er­in slaag­de om een pils van la­ge gis­ting te

brou­wen die goed be­waard kon wor­den. De brou­wers spaar­den

kos­ten noch moei­te om de per­fec­te pils te cre­ë­ren. Ze wa­ren

niet al­leen roy­aal in de hoe­veel­heid in­gre­di­ën­ten. Al­les was bo­ven­dien van de hoog­ste kwa­li­teit. Daar pluk­ken wij nu nog al­tijd de vruch­ten van. Het is een pils zo­als een pils hoort te zijn.’

De keu­ze van een goe­de pils is cru­ci­aal

voor een ca­fé.

Tho­mas Pau­wels

ca­fé­baas

Mees­ter-Brou­wer Cris­tal, Bart Durlet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.