KAAS EN BIER, EEN HE­MEL­SE COM­BI­NA­TIE.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Bier Van Hier -

Ech­te kaas­mees­ters heb­ben al di­ver­se ke­ren la­ten ver­staan

dat kaas en bier een uit­zon­der­lijk hu­we­lijk vor­men. En

ook ech­te bier­ken­ners moet je daar niet meer van over­tui­gen. In heel wat van on­ze ab­dij­en wordt de­ze com­bi­na­tie

trou­wens al eeu­wen­lang als een gods­ge­schenk be­schouwd.

Niks mis met wijn bij de kaas, maar bier be­schikt wel over een

aan­tal ex­tra troe­ven. In de eer­ste plaats om­dat je veel meer soor­ten

smaak hebt in de bie­ren dan in de wij­nen. Al was het maar om

de bit­te­re toets. Maar er is meer. Een ro­mi­ge kaas legt een film

op de smaak­pa­pil­len en je hebt bij voor­keur een drank met een

kool­zuur no­dig. Daar­door blijft de fris­heid in de mond aan­we­zig.

En ken­ners zul­len je ook ver­tel­len dat het zout dat in de kaas zit

be­ter har­mo­ni­eert met bier dan met wijn.

Om­dat de pro­mi­nen­te smaak van kaas om een con­stan­te ver­fris­sing van de mond vraagt, is het koe­le bier be­ter ge­schikt dan

de wijn op ka­mer­tem­pe­ra­tuur. Voe­dings­spe­ci­a­lis­ten we­ten ons

ook te ver­tel­len dat de ver­teer­baar­heid van kaas ho­ger ligt met

bier dan met wijn. En het gro­te voor­deel in va­ri­a­tie­mo­ge­lijk­he­den van een klei­ner fles­je bier te­gen­over een he­le fles wijn valt

na­tuur­lijk ook niet te ver­sma­den. Waar wach­ten de ver­e­ni­gin­gen

nog op om een kaas- en bier­avond te or­ga­ni­se­ren?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.