HET SUC­CES VAN BEL­GI­SCHE BIE­REN IN BUI­TEN­LAND.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Bier Van Hier -

Bel­gië is hét bier­land bij uit­stek. Unes­co nam niet voor niets on­ze bier­cul­tuur op als im­ma­te­ri­eel we­rel­derf­goed. Maar niet al­leen in ons land wordt ons bier ge­smaakt. Ook de ex­port van de­ze go­den­drank gaat al ja­ren in stij­gen­de lijn. Liefst 68% van het bier dat wij Bel­gen brou­wen, is be­stemd voor het bui­ten­land. Er wordt dus meer Bel­gisch bier in het bui­ten­land ge­dron­ken dan in ons ei­gen land. In 2016 ex­por­teer­den we 14,09 mil­joen hec­to­li­ter Bel­gisch bier.

In Bel­gië ge­brou­wen, te ont­dek­ken in Frank­rijk. Hoe­wel

Frank­rijk een wijn­land is, drinkt men er steeds meer

bier. Voor­al am­bach­te­lijk en lo­kaal ge­brou­wen bie­ren

zijn er heel po­pu­lair. Klei­ne bier­brou­we­rij­en schie­ten bij

on­ze zui­der­bu­ren als pad­den­stoe­len uit de grond. Ook

on­ze Bel­gi­sche am­bach­te­lij­ke bie­ren doen het er goed, denk

bij­voor­beeld aan Mort Su­bi­te. De­ze brou­we­rij be­vindt zich in

de Brus­sel­se Zen­ne­val­lei en is bij ons voor­al ge­kend van de

Gu­eu­ze Lam­bic en Kriek Lam­bic. Het suc­ces van dit bier is

zo groot bij on­ze zui­der­bie­ren dat er zelfs meer soor­ten Mort

Su­bi­te in Frank­rijk te vin­den zijn dan in Bel­gië. Zit je op een

Frans ter­ras­je, pro­beer dan bij­voor­beeld eens een Mort Su­bi­te

Blon­de. Dit bier is in Bel­gië ge­brou­wen, maar kan je en­kel

proe­ven over de grens.

“Al­le bie­ren die wor­den ge­brou­wen in on­ze brou­we­rij

heb­ben een her­ken­ba­re Mort Su­bi­te smaak, on­ge­acht voor

welk land ze be­stemd zijn. De brou­we­rij her­bergt dan ook een

unie­ke mi­cro­flo­ra van wil­de gis­ten die voor de ty­pi­sche frui­tig­heid in het bier zorgt.”Mees­ter-brou­wer Bru­no Rein­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.