“Eer­ste doel is be­reikt”

Na re­va­li­da­tie staat Sep­pe Smits in fi­na­le van eer­ste we­reld­be­ker in nieuw sei­zoen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio - KA­RIN DE RYCK

Het klinkt mis­schien raar nu sep­tem­ber nog niet eens half­weg is, maar op de hoog­ste berg­top­pen in Eu­ro­pa zijn de eer­ste sneeuw­vlok­ken reeds ge­val­len. Niet dat er daar dan al aan win­ter­sport kan wor­den ge­daan. Daar­voor moet je naar de an­de­re kant van de we­reld. In NieuwZee­land is het win­ter­sei­zoen snow­boar­den be­gon­nen.

Ant­wer­pe­naar Sep­pe Smits kon in Nieuw-Zee­land tij­dens de eer­ste World Cup van het sei­zoen door­drin­gen tot de fi­na­le. Daar­in liep het iets min­der vlot en strand­de hij op de laat­ste plaats.

“Het was voor ie­der­een de eer­ste wed­strijd van het jaar. Ik keek er voor­al naar uit om te zien hoe ie­der­een er­voor staat”, ver­telt Sep­pe Smits. “Mijn doel was de fi­na­le ha­len en dat is me ge­lukt. Mis­sie ge­slaagd, on­danks de klei­ne fout­jes die me een be­ter re­sul­taat kost­ten. Voor de wed­strijd had ik nog niet in ide­a­le om­stan­dig­he­den kun­nen trai­nen. Het is lo­gisch dat ik nu mijn top­vorm nog niet heb be­reikt.”

Re­va­li­da­tie

Met­een na het vo­ri­ge sei­zoen on­der­ging de 26-ja­ri­ge Smits een ope­ra­tie. Het ij­zer­werk dat na een vroe­ge­re breuk in zijn arm was ge­plaatst, moest er op­nieuw uit.

“De re­va­li­da­tie is heel goed ver­lo­pen. Ik heb een beet­je tijd voor me­zelf ge­had om tot rust te ko­men na een heel druk sei­zoen. Nu ben ik weer he­le­maal op­ge­la­den voor een nieuw sei­zoen”, al­dus de Mal­le­naar.

“De trai­nin­gen start­te ik in Zwit­ser­land, ver­vol­gens ging het rich­ting Australië en Nieuw-Zee­land. Het weer zat niet al­tijd mee tij­dens de trai­nings­da­gen, maar ik krijg in­tus­sen wel weer het juis­te ge­voel op mijn snow­board. Be­gin ok­to­ber ver­trek ik op­nieuw rich­ting Eu­ro­pe­se glet­sjers om mij ver­der voor te be­rei­den.”

Win­ter­spe­len

Het wordt een be­lang­rijk sei­zoen voor de win­ter­spor­ters want in 2018 vol­gen de Olym­pi­sche Win­ter­spe­len in Py­e­ong­chang.

“Door een aan­tal goe­de re­sul­ta­ten vo­rig sei­zoen sta ik mo­men­teel goed ge­plaatst in de kwa­li­fi­ca­tie­lijst voor de Spe­len. De druk is dus niet zo groot. Ik fo­cus me ook niet te erg op het tel­len van pun­ten, dat laat ik aan mijn coach over. We kie­zen er­voor om iets min­der wed­strij­den in te las­sen en meer te trai­nen. Er­gens eind ja­nu­a­ri moet ik dan ab­so­lu­te ze­ker­heid heb­ben over deel­na­me aan de Olym­pi­sche Win­ter­spe­len. De mo­ti­va­tie is er al­les­zins om er een suc­ces­vol sei­zoen van te ma­ken”, be­sluit de we­reld­kam­pi­oen slo­pe­sty­le.

FO­TO AFP

Sep­pe Smits: “Er­gens eind ja­nu­a­ri moet ik ab­so­lu­te ze­ker­heid heb­ben over deel­na­me aan de Olym­pi­sche Win­ter­spe­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.