Schit­te­ren­de in­haal­ra­ce van Merk­sem le­vert toch geen pun­ten op

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio -

Met een uit­stap naar het Lim­burg­se Hout­ha­len kreeg het fel ver­jong­de Merk­sem vo­ri­ge za­ter­dag als eer­ste wed­strijd in eer­ste na­ti­o­na­le met­een een moei­lij­ke klus voor­ge­scho­teld. Hout­ha­len is net als vo­rig sei­zoen een van de kan­di­da­ten om de over­stap naar de Be­ne­lea­gue te ma­ken. Merk­sem moest uit­ein­de­lijk met klein ver­schil de dui­men leg­gen. 20­19 werd het.

Wie en­kel de uit­slag kent, zal mis­schien den­ken dat de wed­strijd de he­le tijd ge­lijk op is ge­gaan, maar niets is min­der waar. Hout­ha­len leid­de bij de rust met een rui­me 14-9 voor­sprong en liep in de twee­de helft zelfs ver­der weg tot 16-10. Maar de laat­ste twin­tig mi­nu­ten wa­ren vol­le­dig Merk­sems ge­tint.

De har­de trai­nings­ar­beid van de laat­ste we­ken wierp vruch­ten af en de be­zoe­kers been­den eerst bij tot 19-17 om ver­vol­gens met nog drie mi­nu­ten te spe­len de bord­jes op ge­lij­ke hoog­te te han­gen (19-19). De thuis­ploeg scoor­de het laat­ste doel­punt, want tij­dens de ul­tie­me aan­val pro­beer­de Merk­sem met ze­ven veld­spe­lers nog een punt uit de brand te sle­pen, maar de lo­ka­le doel­man zorg­de er­voor dat de vol­le in­zet in Hout­ha­len bleef.

Ba­zoer (5), Koen­raads en Jans­sen (elk 4), Doms (3), Van den Bergh (2) en Hay­on (1) wa­ren de Merk­sem­se doel­pun­ten­ma­kers.

In twee­de na­ti­o­na­le ging Sas­ja 2 zwaar on­der­uit op het veld van Gent (35-23). Coach Nick Ber­tels zal zich zijn eer­ste wed­strijd bij de Ho­boke­naars on­ge­twij­feld an­ders heb­ben voor­ge­steld.

Vol­gend week­end wordt ook in al­le an­de­re af­de­lin­gen de com­pe­ti­tie her­vat. In de hoog­ste vrou­wen­af­de­ling ont­vangt DHW Ant­wer­pen met Gent een haal­ba­re te­gen­stre­ver. De nieuw­ko­mers in de ploeg krij­gen zo met­een een uit­ge­le­zen kans om te to­nen hoe­ver ze reeds in­ge­speeld zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.