“Wat wij voor­al wil­len doen, is ons amu­se­ren”

Wim Ver­sées weet dat Kapellen er­va­ring ver­loor, maar aan fy­sie­ke kracht won

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio - SVEN PERSOONE

Kapellen trok af­ge­lo­pen za­ter­dag voor de Beker van Bel­gië naar Her­vé Mor­troux uit eer­ste na­ti­o­na­le. Het ver­loor bij de un­der­dog be­hoor­lijk kans­loos met 3­0. Noch­tans vindt op­po­si­te Wim Ver­sées, die nog ge­bles­seerd op de bank bleef, dat zijn col­le­ga’s een pri­ma par­tij heb­ben ge­speeld.

“Ver­ge­le­ken met vo­rig sei­zoen heb­ben we flink aan er­va­ring in­ge­boet”, zegt Ver­sées. “Gert Van den Put­te, Jur­gen Mas­sche­lein en Yan­nick Sop­hie stop­ten met vol­ley­bal­len, ter­wijl Mat­thi­as Coeck naar Hel­l­voc trok. We heb­ben ver­van­gers voor hen ge­von­den, maar die zijn jon­ger en speel­den op een la­ger ni­veau. Of we daar­door zwak­ker voor de dag ko­men, durf ik niet met­een te zeg­gen. Vo­rig sei­zoen had­den we veel er­va­ring, daar krij­gen we nu ex­tra fy­sie­ke kracht voor in de plaats. Af­han­ke­lijk van het mo­ment en de te­gen­stre­ver kan het ene of het an­de­re ele­ment van door­slag­ge­vend be­lang zijn. Maar het was no­dig om weer eens een fris­se dy­na­miek door de ploeg te ja­gen, al be­taal­den we dat za­ter­dag ook cash.”

“Voor ver­schil­len­de jon­gens is dit een eer­ste ken­nis­ma­king met dit ni­veau en dat kun je als ploeg niet weg­ste­ken. Ook al to­nen die jon­ge­ren zich ui­terst ge­dre­ven, ze heb­ben geen er­va­ring op dit ni­veau. In li­ga B moet je er bij­voor­beeld al­tijd staan en kun je je geen zwak­ke mo­men­ten ver­oor­lo­ven. Noch­tans heb­ben we in ver­ge­lij­king met het be­gin van de voor­be­rei­ding al enor­me stap­pen voor­uit ge­zet. Als we op die ma­nier blij­ven evo­lu­e­ren, ziet het er goed uit. Ik hoop dat we met de­ze groep een rus­tig sei­zoen te­ge­moet gaan, waar­in we ons voor­al kun­nen amu­se­ren. Dat moet de eer­ste be­trach­ting zijn, want je mag er ze­ker van zijn dat we klet­sen zul­len krij­gen.”

“Za­ter­dag is het mis­schien al zo­ver als we Achel ont­van­gen. De Lim­bur­gers speel­den voor het twee­de jaar op rij kam­pi­oen, maar wei­ger­den tel­kens de pro­mo­tie naar li­ga A. Nu heeft Achel zich nog ver­sterkt, al zul­len er nog wel van dat soort ploe­gen in de reeks zit­ten. We zien dit dan ook eer­der als een oe­fen­match. Ge­luk­kig zit­ten er ook haal­ba­re kaar­ten in de reeks. Dat heb­ben we tij­dens de voor­be­rei­ding ge­merkt. Dat zijn dan de ploe­gen waar we de pun­ten moe­ten te­gen ra­pen.”

Wim Ver­sées heeft door bles­su­res een sei­zoen ach­ter de rug om snel te ver­ge­ten. On­der­tus­sen kijkt hij uit naar zijn co­me­back. Als op­po­si­te wil hij zijn steen­tje bij­dra­gen en zijn ploeg­maats door de moei­lij­ke mo­men­ten lood­sen.

“Vo­rig sei­zoen ben ik am­per een drie­tal mat­chen speel­klaar ge­weest. Straks start ik weer met de trai­nin­gen in de zaal on­der lei­ding van trai­ner Bob Van Looy. Hij volgt Guy Van Drom op en hij doet dat goed. Je kan niet ge­lo­ven hoe hard ik er­naar uit­kijk om dat bal­le­tje weer vast te ne­men.”

FO­TO KOEN FASSEUR

Wim Ver­sées: “De wed­strijd van za­ter­dag te­gen de kam­pi­oen van vo­rig jaar Achel zien we eer­der als een oe­fen­wed­strijd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.