“Be­wust voor jon­ge­ren ge­ko­zen”

Jo Wit­te­wron­gel staat met Fixit voor uit­da­gend sei­zoen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio -

Fixit Kalmt­hout moest in de Beker van Bel­gië nipt met 3­2 de dui­men leg­gen voor Bis­se­gem. De West­Vla­min­gen zijn nieuw­ko­mers in li­ga B. Fixit is dus met­een ge­waar­schuwd als het Bis­se­gem bin­nen­kort nog eens te­gen­komt in de com­pe­ti­tie.

“Bis­se­gem mag dan wel nieuw zijn in de reeks, toch heeft de ploeg veel meer er­va­ring in huis dan wij”, zegt de Kalmt­hout­se trai­ner Jo Wit­te­wron­gel. “Wij heb­ben de speel­sters niet meer die op moei­lij­ke mo­men­ten het ver­schil kun­nen ma­ken. Uit on­ze kern zijn vier speel­sters ge­ble­ven en die heb­ben we aan­ge­vuld met ne­gen jon­ge­ren. Slechts drie daar­van heb­ben al op dit ni­veau ge­speeld, de an­de­ren haal­den we voor­al in twee­de di­vi­sie. Die meis­jes moe­ten nog gro­te stap­pen voor­uit zet­ten, maar daar heb­ben we be­wust voor ge­ko­zen. Er is nog heel veel groei­mar­ge, maar we be­sef­fen ook dat het geen ge­mak­ke­lijk sei­zoen zal wor­den. We mo­gen ons aan ho­ge pie­ken en die­pe da­len ver­wach­ten. Het is dan ook on­ze eer­ste be­trach­ting om ie­der­een in­di­vi­du­eel be­ter te ma­ken. We be­kij­ken het van week tot week en lo­pen niet te ver voor­uit op de za­ken.”

Al wil Fixit Kalmt­hout na­tuur­lijk zo snel mo­ge­lijk pun­ten pak­ken om weg te blij­ven van de laat­ste plaats, de druk van de ke­tel te hou­den en een ont­span­nen sei­zoen te kun­nen spe­len. Het tra­di­ti­o­ne­le ver­haal voor ploe­gen die voor­al moe­ten bou­wen. Maar die pun­ten zit­ten er za­ter­dag op de ope­nings­speel­dag wel­licht nog niet in.

“We ope­nen te­gen Far­ci­en­nes, een ploeg die vo­rig sei­zoen vijf­de ein­dig­de, maar am­bi­tie heeft en nu bij de ti­tel­kan­di­da­ten wordt ge­re­kend. Dat wordt een ui­terst moei­lij­ke op­dracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.