“Meer dan de­ge­lijk sei­zoen spe­len”

Wim Truy­en mikt met klei­ne­re kern op plaats in sub­top

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio -

De man­nen van Zoer­sel maak­ten er het voor­bije week­end geen al te bes­te ge­ne­ra­le re­pe­ti­tie van met het oog op de com­pe­ti­tie.

De troe­pen van trai­ner Wim Truy­en ver­lo­ren in het ka­der van de Beker van Bel­gië in ei­gen huis met 2-3 van reeks­ge­noot Booi­schot. Dit week­end wacht de ver­plaat­sing naar het ster­ke Len­de­le­de.

“Toch ben ik niet echt on­te­vre­den”, zegt Truy­en. “Er werd in de wed­strijd, net als tij­dens de he­le voor­be­rei­ding, hard ge­werkt door de jon­gens. Het was aan­van­ke­lijk wat zoe­ken om het juis­te rit­me te vin­den, maar ik zag toch heel wat goe­de din­gen.”

“Aan­val­lend speel­den we een zeer de­ge­lij­ke wed­strijd en ook nieuw­ko­mers Ar­no Van Looy en Stef Lins­sen lie­ten zien dat ze wat in hun mars heb­ben. De in­te­gra­tie ver­loopt vlot­ter dan ver­wacht en ver­hoopt. Ook set­ter Maar­ten Smits, te­rug van weg­ge­weest, speelt sterk. Het jaar­tje bij een an­de­re ploeg heeft hem dui­de­lijk deugd ge­daan.”

“Ver­der bracht de­ze wed­strijd ook en­ke­le min­punt­jes aan het licht. We we­ten dus waar we de ko­men­de da­gen aan moe­ten wer­ken. Als we bij die on­der­de­len de no­di­ge pro­gres­sie kun­nen ma­ken, zie ik ons een meer dan de­ge­lijk sei­zoen spe­len. Ik hoop met de­ze be­perk­te kern te kun­nen aan­leu­nen bij de top vijf. Mak­ke­lijk zal dat niet wor­den, maar als de groep op dit elan blijft ver­der­gaan, is dat wel mo­ge­lijk.”

“Het twee­de gro­te doel voor dit sei­zoen is het in­te­gre­ren van jon­ge spe­lers uit het twee­de team. We­ke­lijks krij­gen twee van hen de kans mee te trai­nen met de eer­ste ploeg. Ho­pe­lijk werpt dat zijn vruch­ten af.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.