“Over drie jaar wil ik prof­spe­ler zijn”

Vin­cent Peeters is we­reld­kam­pi­oen 3x3 bij de U18

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio - LU­DO HEN­D­RICKX

Met en­ke­le we­ken ver­tra­ging be­gint ook Te­le­net Ant­werp Gi­ants 2 mor­gen vrij­dag aan de nieu­we com­pe­ti­tie. Al­le rou­ti­niers ver­lie­ten de club en wer­den ver­van­gen door een nieu­we lich­ting ta­lent­rij­ke jon­ge­ren. Eén van hen is Vin­cent Peeters. Peeters mag zich re­ge­rend Eu­ro­pees­ en we­reld­kam­pi­oen 3x3 U18 noe­men.

“Het WK 3x3 U18 in Chi­na was een he­le be­le­ve­nis”, ver­telt Vin­cent Peeters. “Wij wa­ren voor ve­len de no­be­le on­be­ken­de. Sa­men met ploeg­maat Len­ny Cop­pens en twee Waal­se jon­gens won­nen we de ze­ven mat­chen die we speel­den. Zo wer­den we we­reld­kam­pi­oen. Op het EK wa­ren we één van de fa­vo­rie­ten, dat zorg­de voor wat meer stress. In het be­gin had­den we het moei­lijk, maar we haal­den toch de fi­na­le. Daar­in wa­ten we be­ter dan Ne­der­land. Het werd dus een schit­te­ren­de zo­mer.”

“3x3 is een zeer spec­ta­cu­lai­re sport. Het is een heel an­der soort basketbal. Het wordt op een half veld ge­speeld en je hebt maar twaalf se­con­den om een aan­val af te ron­den. Op fy­siek vlak moet je top zijn. Er wordt veel één te­gen één ge­speeld en dat is echt mijn ding. Een coach is er wel, maar die zit in de tri­bu­ne en je mag er geen oog­con­tact mee heb­ben. Ge­beurt dat wel, dan krijg je een straf­punt te­gen. Ver­van­gin­gen moet je zelf re­ge­len. In 2020 wordt 3x3 voor het eerst een olym­pi­sche sport. Dan wil­len we er­bij zijn als het kan. Deel­ne­men aan de Olym­pi­sche Spe­len is toch een droom van el­ke sport­man.”

Het 3x3 wordt even ver­ge­ten. Van­af nu fo­cust Peeters zich op de Gi­ants.

“We heb­ben de jong­ste ploeg in twee­de klas­se. Als je weet dat Ro­by Ro­giers en Thi­bault Vervoort met hun twin­tig jaar de oud­ste spe­lers van on­ze groep zijn, zegt dat ge­noeg. Toch mik­ken we op deel­na­me aan de play-offs. Die am­bi­tie mo­gen we heb­ben. We ken­nen el­kaar zeer goed om­dat we ook bij de ju­ni­o­res sa­men spe­len. We heb­ben een groep die nog heel veel pro­gres­sie kan ma­ken. Ta­lent heb­ben we, er­va­ring kun­nen we al­leen op­doen door veel te spe­len. Aan­val­lend zul­len we voor een deel af­han­ke­lijk zijn van de pun­ten van Ro­by en Thi­bault, maar we heb­ben ge­luk­kig nog jon­gens die be­pa­lend kun­nen zijn. On­ze coach ver­wacht in ie­der ge­val heel veel van ons. Bo­ven­aan het klas­se­ment ver­wacht ik de­zelf­de ploe­gen als vo­rig jaar: Oxa­co, Wa­re­gem en Gent.”

“Zelf wil ik voor­al veel mi­nu­ten pak­ken in twee­de klas­se. Ik wil be­lang­rijk wor­den bin­nen de ploeg. Af en toe mag ik met de eer­ste ploeg mee­trai­nen. Daar kijk ik tel­kens naar uit, want over drie à vier jaar wil ik prof­spe­ler wor­den. Na mijn stu­dies op de top­sport­school ga ik nu op universitair ni­veau han­dels­we­ten­schap­pen stu­de­ren. Stu­de­ren, el­ke dag trai­nen en twee wed­strij­den spe­len per week­end...: het zul­len druk­ke maan­den wor­den.”

FO­TO TOM GOYVAERTS

Vin­cent Peeters in ac­tie bij Te­le­net Ant­werp Gi­ants.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.