“Het be­houd blijft so­wie­so ons voor­naams­te doel”

Tim Ver­strae­len pakt met de­bu­tant Ma­ke­ba twee ze­ges op rij

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio -

Pro­mo­ven­dus Ma­ke­ba staat na twee speel­da­gen mee bo­ven­aan in eer­ste provinciale. Voor­al de ze­ge op het veld van Pit­zem­burg van af­ge­lo­pen week­end mag als een stunt wor­den be­schouwd.

“Ik blijf Pit­zem­burg als één van de kan­di­da­ten om kam­pi­oen te wor­den be­schou­wen”, ver­telt Ma­ke­ba-coach Tim Ver­strae­len. “We wa­ren zon­der druk en met slechts ze­ven kern­spe­lers naar Me­che­len ge­trok­ken. We heb­ben wel wat ge­luk ge­had. Die 56-57 winst en de daar­aan ver­bon­den pun­ten zor­gen voor een leu­ke bo­nus. We blij­ven in die po­si­tie­ve flow zit­ten. Vo­rig jaar ver­lo­ren we slechts één match en nu won­nen we on­ze twee wed­strij­den. Toch blij­ven we re­a­lis­tisch. Het be­houd blijft so­wie­so ons voor­naams­te doel. We wil­len ons zo snel mo­ge­lijk vei­lig spe­len, dan zien we wel ver­der.”

“Het is heel leuk wer­ken met de­ze groep. Het zijn op en naast het veld vrien­den. Ze zijn al­le­maal al lang bij de club, ken­nen el­kaar door en door en we­ten wel­ke hun ster­ke en zwak­ke pun­ten zijn. Bo­ven­dien zijn ze be­reid om voor el­kaar te vech­ten. We zit­ten met de­ze kern nog wel en­ke­le ja­ren ge­bei­teld. Ze­ker als vol­gend jaar ook Si­moens te­rug­keert uit Zwe­den.”

“Za­ter­dag spe­len we te­gen Wuustwezel. Ik zag die ploeg vo­ri­ge week aan het werk. Toen speel­den ze aan­val­lend een zeer zwak­ke par­tij. Toch zag ik po­si­tie­ve din­gen. Het zal geen een­vou­di­ge op­dracht wor­den. Ge­mak­ke­lij­ke mat­chen zijn er trou­wens niet in eer­ste provinciale.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.