“Zelfs toen ik bij Gent­son speel­de, zat Phant­oms in mijn ach­ter­hoofd”

Ce­lien Iliaens droomt van eer­ste klas­se met Phant­oms

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio -

Sinds Phant­oms Boom in 2015 bo­ven de doop­vont werd ge­hou­den, werd er door de vrou­wen­ploeg in com­pe­ti­tie­ver­band nog nooit ver­lo­ren. En dit sei­zoen is Phant­oms nog ster­ker ge­wor­den. Met de 20­ja­ri­ge Ce­lien Iliaens en de 26­ja­ri­ge Lieve Rom­bouts wer­den twee top­speel­sters aan de kern toe­ge­voegd.

In de wed­strijd van vo­rig week­end te­gen Zui­der­kem­pen, die met 45-72 werd ge­won­nen, na­men Iliaens en Rom­bouts de helft van de pun­ten voor hun re­ke­ning. Bei­de speel­sters speel­den voor­dien in eer­ste klas­se. Lieve Rom­bouts speel­de met Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver zelfs al Eu­ro­pees.

“In 2015 scheur­de Phant­oms van Kan­goe­roes Boom af. Phant­oms moest he­le­maal on­der­aan de lad­der, in twee­de provinciale, star­ten. Ik zag het niet zit­ten om dan al mee in dit pro­ject te stap­pen”, al­dus de 1,83 me­ter me­ten­de cen­ter Ce­lien Iliaens. “Ik koos voor eer­ste­klas­ser Gent­son. Ik stu­deer­de in Gent en zat daar op kot, van­daar mijn be­slis­sing om voor Gent­son te spe­len. Maar in mijn ach­ter­hoofd ben ik al­tijd aan Phant­oms blij­ven den­ken, ze­ker om­dat ik me bij Gent­son niet goed in mijn vel voel­de.”

“Bij Phant­oms gaat het er ener­zijds veel pro­fes­si­o­ne­ler en an­der­zijds ook ge­moe­de­lij­ker aan toe. Het is bo­ven­dien een ze­gen om met een trai­ner als Sven Van Camp te mo­gen wer­ken. Het is mijn gro­te droom om met Phant­oms zo vlug mo­ge­lijk in eer­ste klas­se te spe­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.