Be­ta­len met voed­sel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

In deSin­gel gaat het slot­week­end van het Fes­ti­val van de Ar­chi­tec­tuur in. Ar­tis­tiek col­lec­tief Lucin­da Ra buigt zich ge­du­ren­de drie da­gen over de vraag hoe een so­ci­a­le stad er zou kun­nen uit­zien.

Lucin­da Ra is een col­lec­tief van kun­ste­naars uit het the­a­ter, de mu­ziek en de beel­den­de kunst. Al­len de­len ze een uit­ge­spro­ken so­ci­aal en­ga­ge­ment. Met per­for­man­ces, le­zin­gen, een ex­po en een fan­fa­re­con­cert pre­sen­te­ren ze in deSin­gel van­af mor­gen het fes­ti­val Grond­werk.

“In drie da­gen ne­men we een le­vens­loop on­der de loep”, ver­telt Bar­ba­ra Claes. “Vrij­dag staat in het te­ken van ‘het kind’, za­ter­dag wordt op ‘wo­nen en wer­ken’ ge­fo­cust en op zon­dag staat ‘be­jaar­de stad’ cen­traal. Op vrij­dag bui­gen we ons bij­voor­beeld over de im­pact van de von­de­lin­gen­schuif. Er is een ge­sprek met Ka­trin Bey­er van Moe­ders voor Moe­ders, maar even­zeer be­zingt Pa­ola Bar­to­let­ti het leed van een moe­der zon­der kin­de­ren.”

Ge­re­geld wordt de link ge­legd naar ar­chi­tec­tuur. “Ju­li­an Per­dri­geat van Loos-en-Go­hel­le ver­telt op zon­dag over hoe zijn ver­ou­der­de dorp in Noord-Frank­rijk door be­wo­ners en stads­be­stuur on­der han­den werd ge­no­men.”

Wie Grond­werk wil be­zoe­ken, hoeft daar geen eu­ro’s voor neer te tel­len. “We vra­gen be­zoe­kers 250 gram voed­sel – wel geen vis, vlees of al­co­hol – mee te bren­gen. Dat wordt ter plek­ke be­reid en sa­men op­ge­ge­ten. Dat be­na­drukt het so­ci­a­le ka­rak­ter van het pro­ject.”

FO­TO DBA

Ka­trin Bey­er van Moe­ders voor Moe­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.