“Ka­no­va­ren in het Lo­broek­dok”

Laat­ste Ring­dag in Sport­pa­leis voor zo­ne Noord-Oost

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - AND­RE­AS ROTTY

De Ring is rond. Be­wo­ners van de zo­ne Noord­Oost kon­den op de laat­ste Ring­dag hun zeg­je doen bij een ma­quet­te die het ont­werp­team maak­te. Zwem­men en ka­no­va­ren, de op­ties blij­ken ein­de­loos.

Met de zes­de Ring­dag zit het vol­le­di­ge pro­gram­ma er­op. Dit keer was het in de in­kom­hal van het Sport­pa­leis de beurt aan om­wo­nen­den uit zo­ne Noord-Oost, met daar­in de Dam­wijk, het Al­bert­ka­naal en het Lo­broek­dok. Er was één gro­te aan­dachts­trek­ker: het ont­werp­team ORG be­reid­de een ma­quet­te voor die de buurt­be­wo­ners aan het pra­ten kreeg. Op de ma­quet­te was te zien hoe de plek waar nu het vi­a­duct van Merk­sem is, vol­le­dig over­kapt werd met een groot park er­bo­ven­op. “De Oos­ter­weel­ver­bin­ding wordt op die ma­nier eer­der een troef dan een vloek voor de buurt”, ver­telt ont­wer­per Hendrik Bloem van ORG.

Het ve­le wa­ter in de buurt lijkt ORG een troef. “Dit is het eni­ge deel langs de Ring met zo veel wa­ter”, gaat de ont­wer­per ver­der. “We wil­len de buurt­be­wo­ners daar en­ke­le voor­stel­len over doen. In het Lo­broek­dok kun­nen we mis­schien wa­ter­re­cre­a­tie or­ga­ni­se­ren. Bij­voor­beeld een zwem­ge­deel­te of ka­no­va­ren.”

Maar dat al­les is nog zeer voor­ba­rig. “Be­lang­rijk om we­ten is dat de ma­quet­te he­le­maal geen ont­werp­voor­stel is”, waar­schuwt Bloem. “Eer­der een soort voor­stu­die om de pro­ble­men aan het licht te bren­gen die wij en ook an­de­re ont­werp­teams zou­den kun­nen te­gen­ko­men. Net als de an­de­re teams wer­ken we de ko­men­de acht maan­den sa­men met de buurt­be­wo­ners om een ont­werp te re­a­li­se­ren waar­in ie­der­een zich kan vin­den. We gaan er­van uit dat we nog heel veel din­gen gaan te­gen­ko­men die we niet voor­zien had­den. Men­sen uit de buurt ken­nen veel be­ter de ge­vaar­lij­ke kruis­pun­ten of ver­bor­gen plek­jes die heel waar­de­vol kun­nen zijn.”

Nu is het aan de jruy

In al­le zo­nes moe­ten de ont­werp­teams nu aan de slag om de bes­te con­cep­ten in de buurt uit te wer­ken. Heel het ge­beu­ren draait om de wed­strijd tus­sen de ver­schil­len­de teams. Er is 1,25 mil­jard voor­han­den en dat moet ver­deeld wor­den. De ju­ry gaat uit al­le voor­stel­len een pak­ket sa­men­stel­len van de meest waar­de­vol­le idee­ën vindt. De in­ten­dant zal dan een be­leids­ad­vies ge­ven aan de over­heid, die daar­na de fi­na­le be­slis­sing neemt over waar het geld naar­toe gaat.

FO­TO PATRICK DE ROO

De ma­quet­te van ont­werp­team ORG is de blik­van­ger tij­dens de laat­ste Ring­dag voor zo­ne Noord­Oost in de in­kom­hal van het Sport­pa­leis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.