Sep­pe Smits trapt Je­s­po-sei­zoen af

Or­ga­ni­sa­tie geeft kin­de­ren kans spor­ten uit te pro­be­ren

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - BAR­BA­RA VANDENBUSSCHE

Nie­mand min­der dan snow­board­kam­pi­oen Sep­pe Smits gaf gis­te­ren de af­trap van het nieu­we sport­sei­zoen van Je­s­po op Het Rooi in Ber­chem. De or­ga­ni­sa­tie van Frans Van den Wyn­gaert zorgt er al tien jaar voor dat Ant­werp­se jon­ge­ren kun­nen proe­ven van tal­rij­ke spor­ten.

b

“We heb­ben er met Je­s­po een heel fijn feest­jaar op­zit­ten, want we be­staan al tien jaar”, ver­telt voor­zit­ter Frans Van den Wyn­gaert van de Ant­werp­se ver­e­ni­ging.

Om het nieu­we sei­zoen in te zet­ten, kwam nie­mand min­der dan snow­boar­der Sep­pe Smits gis­te­ren de af­trap ge­ven. “We zijn erg trots dat Sep­pe on­ze pe­ter wil zijn. Hij zat ook in de top­sport­school en wil jon­ge­ren mee aan­moe­di­gen om te spor­ten. Ook voor de meis­jes heb­ben we een rol­mo­del als me­ter: Abi­gail Abra­ham.” De ac­tri­ce is be­kend van on­der meer Thuis en GoGoGo op Ket­net. Ze was ook al ju­ry­lid tij­dens de dans­wed­strijd Just Dan­ce voor Ant­werp­se scho­len.

Bij­na drie­dui­zend le­den

On­der­tus­sen heeft Je­s­po op­nieuw groot­se plan­nen om het elf­de jaar in te zet­ten. “We wil­len on­ze kwa­li­teit nog ver­be­te­ren en on­der­tus­sen het aan­tal deel­ne­mers ook nog be­hou­den”, legt de voor­ma­li­ge top­scheids­rech­ter uit. “Op dit mo­ment heb­ben we al 2.380 in­ge­schre­ven kin­de­ren. Dit jaar rich­ten we ons ook op een spe­ci­fie­ke doel­groep met JAS, ‘Je­s­po Af­ter School’, dat we wil­len uit­brei­den. Dat werkt ne­to­ver­schrij­dend, dus voor al­le scho­len met leer­lin­gen tus­sen 5 en 12 jaar. Als een school wil mee­wer­ken, kun­nen ze hun leer­lin­gen een uur­tje la­ten spor­ten voor 1 eu­ro per per­soon. Er is dan tel­kens ie­mand van de school aan­we­zig die de kin­de­ren kent en een trai­ner om hen te be­ge­lei­den. Zo’n trai­ner kan ook een laat­ste­jaars­stu­dent van de op­lei­ding li­cha­me­lij­ke op­voe­ding zijn, die dan een uur­tje les­geeft als sta­ge. Die geeft niet al­tijd één sport. Het is net de be­doe­ling dat kin­de­ren te­gen een de­mo­cra­ti­sche prijs van zo veel mo­ge­lijk spor­ten kun­nen proe­ven, zo­dat ze zelf ont­dek­ken wat ze graag doen. Ze kun­nen dan bij ons ver­der oe­fe­nen in ver­schil­len­de groe­pen. Niet com­pe­ti­tief, daar zijn dan de clubs voor. Bij Je­s­po gaat het en­kel om de fun.”

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

Sep­pe Smits (links) en voor­zit­ter Frans Van den Weyn­gaert (rechts) trap­pen een bal­le­tje op Het Rooi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.