De bo­men en de bur­ger

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Wij steu­nen de be­wo­ners van de Char­lot­ta­lei in hun strijd om 55 kas­tan­je­laars in hun straat te red­den. We zien daar­voor drie goe­de re­de­nen. Eén: de po­li­tie­ke on­e­nig­heid in het dos­sier was groot (ook bin­nen par­tij­en), de kwes­tie ver­dien­de min­stens een pu­bliek de­bat. Twee: de dis­cus­sie over de ge­zond­heid van de bo­men bleek wei­nig be­vre­di­gend, een ro­de draad in de ex­per­ten­ana­ly­ses was dat de bo­men niet zo­zeer ziek zou­den zijn dan wel niet be­stand te­gen de im­pact van de ge­plan­de her­in­rich­ting van de straat. Drie: de be­wo­ners­groep leg­de be­won­de­rens­waar­dig veel cre­a­ti­vi­teit aan de dag in de zoek­tocht naar een al­ter­na­tie­ve be­na­de­ring van de pro­ble­ma­tiek. Hun lief­de voor de bo­men ging zo ver dat ze voor­stel­den om het fiets­pad vlak naast de bo­men dan maar in­eens te schrap­pen met het oog op het ont­zien van de bo­men bij de wer­ken en in de plaats de vent­we­gen naast de mid­den­weg in te rich­ten als fiets­straat. Qua out of the box den­ken ver­dien­de dat tien op tien, qua kop­pe­ling van emo­tie aan ra­ti­o­na­li­teit al even­zeer. Het bo­men­co­mi­té stap­te uit­ein­de­lijk naar de rechtbank van eer­ste aan­leg, om in kort ge­ding te ver­krij­gen dat de bo­men­kap zou wor­den uit­ge­steld. Eer­gis­te­ren be­slis­te de rech­ter even­wel dat de bo­men mo­gen wor­den ge­kapt, want de be­wo­ners had­den zich van rechtbank en tijd­stip ver­gist. Ze had­den zich eer­der in het be­sluit­vor­mings­pro­ces maar tot de Raad van Sta­te moe­ten rich­ten, hun vraag kwam nu te laat. Na een on­be­vre­di­gen­de boom­dis­cus­sie volg­de nu een on­be­vre­di­gend ar­rest. Niet om­dat de rech­ter ju­ri­disch on­ge­lijk zou heb­ben, wel om­dat de be­wo­ners geen oor­deel be­ko­men over de in­hou­de­lij­ke ar­gu­men­ta­ties in hun ver­zoek­schrift. Snij­den die ar­gu­men­ten … hout? Nie­mand weet het, bij ge­brek aan een uit­spraak ten gron­de. Zelf ver­moe­den we dat de stad Ant­wer­pen de ver­gun­ning voor heraan­leg van de straat mis­schien wel ten on­rech­te aan zich­zelf toe­ken­de. Voor een rij­weg met meer dan twee rij­vak­ken moet nor­maal ge­zien de Vlaam­se over­heid de ver­gun­ning af­le­ve­ren. Om maar te zeg­gen: ie­der­een kan fou­ten ma­ken. De be­wo­ners door laat­tij­dig naar een ver­keer­de rechtbank te stap­pen, de over­heid door ver­keer­de­lijk zich­zelf te be­die­nen in plaats van de re­gu­lie­re pro­ce­du­re te vol­gen. Maar la­ten we hier­van het lot van hon­derd­ja­ri­ge bo­men af­han­gen? Bur­gers of over­he­den kun­nen hun ju­ri­disch ge­lijk of on­ge­lijk ha­len. Maar ten gron­de: zijn de bo­men ziek? Nie­mand zegt ja. En zijn de voor­lig­gen­de plan­nen voor heraan­leg al­leen­za­lig­ma­kend? Even­min weer­klinkt een ja. Kun­nen de voor­stel­len van de lo­ka­le be­wo­ners­groep dan niet als­nog min­stens heel ern­stig te­gen het licht ge­hou­den wor­den, voor­al­eer over te gaan tot een even­tu­e­le kap? Want uit­ein­de­lijk drei­gen we al­le­maal, zo­als twin­tig jaar ge­le­den, ach­ter te blij­ven met het ge­voel dat de bo­men ver­dwe­nen om­dat ze niet pas­ten in een nieuw ont­werp van de pu­blie­ke ruim­te. In 1998 moesten de Ja­pan­se ker­se­laars vlak voor het Mu­se­um van Scho­ne Kun­sten er­aan ge­lo­ven om­dat ont­wer­pers daar een ste­nen plein had­den ge­te­kend. Uit ge­voe­lens van on­macht – de bo­men wer­den ’s nachts ge­veld, vlak voor een rech­ter een uit­spraak zou doen – ont­stond kor­te tijd la­ter stRa­ten-ge­ne­raal. Nóg een re­den voor ons om met bij­zon­de­re aan­dacht naar het dos­sier van de Char­lot­ta­lei te kij­ken en de be­wo­ners te steu­nen. We zijn het ook aan ons­zelf ver­plicht. We wil­len uit­druk­ke­lijk geen ver­wij­ten stu­ren naar po­li­tie­ke par­tij­en of in­di­vi­du­e­le be­stuur­ders. Dit is geen ge­mak­ke­lijk dos­sier, dis­tricts­be­stuur­ders heb­ben wel de­ge­lijk in­spraak ge­or­ga­ni­seerd en een be­stuur pro­beert ook maar te be­stu­ren. Bij dat laat­ste hoort van­daag ech­ter meer nog dan twin­tig jaar ge­le­den out of the box den­ken. Ook is er nood aan een blik­veld dat zich niet laat vast­pin­nen op be­stuur­s­ter­mij­nen, mo­de­trends of mo­ge­lij­ker­wijs ach­ter­haal­de af­we­gin­gen waar bo­men geen bood­schap aan heb­ben. Over tien tot vijf­tien jaar wordt de Char­lot­ta­lei, als niet-pri­o­ri­tai­re in­vals­weg, mis­schien wel au­to­luw ge­maakt, zo­als de vlak­bij ge­le­gen Bri­al­mont­lei. Ruim­te zat voor hon­derd­ja­ri­ge bo­men dan. Ie­mand daar al aan ge­dacht?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.