“20 km mar­che­ren lukt niet meer, maar 20 pin­ten drin­ken...”

Klas pa­ra­com­man­do’s van 1961 was bij on­af­han­ke­lijk­heid van Rwan­da

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

De zotste ver­ha­len van de pa­ra­com­man­do’s uit de klas van 1961 kwa­men gis­te­ren op­nieuw naar bo­ven. Ze blij­ven op hun ou­de dag jaar­lijks sa­men­ko­men met vrouw­lief. Hun har­de op­lei­ding en de mis­sie in Rwan­da blij­ven stof voor ge­sprek en bul­der­ge­lach in ca­fé Lam­bik in de Lan­ge Leem­straat.

Een olij­ke groep met groe­ne ba­ret­ten ver­za­mel­de gis­te­ren op de hoek van de Lan­ge Leem­straat en de Van Breestraat in ca­fé Lam­bik. Niet ie­der­een droeg zijn ba­ret. “Bij som­mi­gen past die niet meer”, roept Gui­do Vandenbroeke, ei­ge­naar van Lam­bik en des­tijds on­der­of­fi­cier in de klas pa­ra­com­man­do’s van 1961, pe­lo­ton mor­tie­ren. De rest be­gint te la­chen. “Ik no­dig­de ie­der­een uit in mijn ca­fé. Het is heel bij­zon­der dat we blij­ven sa­men­ko­men, zelfs na 55 jaar, nu we al­le­maal 75 zijn”,

pots ver­telt Vandenbroeke. “Als we vroe­ger re­ü­nies hiel­den, mar­cheer­den we soms nog 20 ki­lo­me­ter sa­men, dat zou nu niet meer luk­ken. Maar twin­tig pin­ten kun­nen we wel nog ver­zet­ten.”

De groep trok sa­men op mis­sie naar Rwan­da, vlak voor de on­af­han­ke­lijk­heid op 1 ju­li 1962. Ui­ter­aard niet te ver­war­ren met de ge­no­ci­de van ‘93. “Wij wa­ren bij wij­ze van spre­ken de laat­ste Bel­gi­sche ko­lo­ni­a­le sol­da­ten”, ver­telt Vandenbroeke. “On­ge­veer toch, want Rwan­da was een pro­tec­to­raat, geen ko­lo­nie.”

Scher­mut­se­lin­gen

“We moesten die laat­ste pe­ri­o­de de con­tro­le hou­den tus­sen de be­vol­kings­groe­pen van de Hu­tu’s en de Tut­si’s. Ge­re­geld moesten we er met de gro­ve bor­stel door­gaan wan­neer het no­dig was. De Joego­sla­ven train­den de Tut­si’s in trai­nings­kam­pen in Oe­gan­da en die vie­len ’s nachts de Hu­tu’s aan, die des­tijds nog ge­woon boe­ren wa­ren. We heb­ben heel wat ge­zien, maar toch voor­al scher­mut­se­lin­gen. Er is des­tijds ge­luk­kig nie­mand van on­ze klas ge­stor­ven. Maar we moesten wel ge­re­geld wat man­nen Je bent sol­daat he, ze moe­ten luis­te­ren”, lacht Vandenbroeke, die nog en­ke­le lu­die­ke anek­do­tes ver­telt. “Tij­dens on­ze be­wa­kings­shift op het vlieg­veld kwam een vlieg­tuig uit Brus­sel

af­lap­pen. met kof­fie­koe­ken voor een stuk of hon­derd man. We heb­ben die met vijf­tien al­le­maal op­ge­ge­ten.”

Vis­scho­tel

De klas kreeg in 1961 trai­ning van in­struc­teur Ides De­kie, hij is er ook bij en ge­niet op zijn 87 nog steeds wat ge­zag on­der de man­nen. “Het is enorm sym­pa­thiek dat ze mij ge­zocht en uit­ge­no­digd heb­ben voor de re­ü­nie en­ke­le ja­ren ge­le­den”, zegt hij er­ken­te­lijk. “Sinds­dien kom ik elk jaar. Ik heb wel on­langs een trom­bo­se en een hart­in­farct ge­had, dus ik houd het bij een wa­ter­tje en een vis­scho­tel. Ik heb mijn dok­ter moe­ten over­tui­gen om naar hier te mo­gen ko­men. Die zei dat ik een ri­si­co nam, maar ik zei dat het mij niet kon sche­len. Het hart is een spier en die kun je trai­nen. En ik weet hoe trai­ning werkt.”

Ook de vrou­wen van de pa­ra’s zijn er­bij. “Ik ben al meer dan vijf­tig jaar met mijn man ge­trouwd”, zegt Si­mo­ne Clae­sens (76). “Maar hij wil nooit ver­tel­len wat hij al­le­maal heeft mee­ge­maakt. Na zo­veel jaar zegt hij nog steeds en­kel ‘of­wel wa­ren wij aan het schie­ten, of­wel scho­ten ze op ons’. Maar hier kom ik wel wat te we­ten. Na en­ke­le pin­tjes en on­der de me­de­sol­da­ten is het al­le­maal wat los­ser.”

GUI­DO VANDENBROEKE On­der­of­fi­cier pa­ra­com­man­do’s 1961 “Uit Brus­sel wer­den kof­fie­koe­ken voor hon­derd sol­da­ten over­ge­vlo­gen naar Rwan­da. We aten ze met vijf­tien al­le­maal op.”

FO­TO JORIS HERREGODS

De 75­ja­ri­ge ex­pa­ra­com­man­do’s ko­men nog elk jaar sa­men in ca­fé Lam­bik.

FO­TO JORIS HERREGODS

De klas van 1961.

FO­TO JORIS HERREGODS

Ook de vrou­wen zijn van de par­tij: “hier ko­men we ein­de­lijk wat te we­ten.”

FO­TO JORIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.