Chi­ne­se ma­ri­ne voor het eerst op be­zoek

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Voor het eerst me­ren van­daag Chi­ne­se ma­ri­ne­sche­pen af in ons land. De drie na­gel­nieu­we sche­pen zul­len zon­dag voor het pu­bliek toe­gan­ke­lijk zijn tij­dens de Vlaam­se Ha­ven­dag.

In te­gen­stel­ling tot an­de­re vloot­be­zoe­ken wordt er de­ze keer, om vei­lig­heids­re­de­nen, geen ge­bruik­ge­maakt van de Schel­de­kaai­en. Als al­les naar wens ver­loopt, pas­se­ren het be­voor­ra­dings­schip 966 Ga­oy­ou­hu en de fre­gat­ten de 577 Hu­ang­gang en de 578 Yangz­hou don­der­dag­mid­dag rond 14u de Zand­vliet­sluis. Een uur­tje la­ter zou­den ze dan in het Ame­ri­ka­dok bij de Ant­werp Bulk Ter­mi­nal (Sea-In­vest, Azo­be­straat) moe­ten af­me­ren langs de kaai­num­mers 95/97. Dat is de ka­de te­gen­over de be­roem­de si­lo’s, vlak bij de Ho­ge­re Zee­vaart­school en de Roy­ers­sluis.

De sche­pen pa­trouil­leer­den in het ka­der van de strijd te­gen de pi­ra­te­rij ge­du­ren­de en­ke­le maan­den in de Golf van Aden. Naar ver­luidt kruis­ten ze nu al en­ke­le da­gen voor de Bel­gi­sche kust. Op de web­si­te Ma­ri­ne­traf­fic zijn ze ech­ter niet te zien om­dat hun au­to­ma­tisch iden­ti­fi­ca­tie­sys­teem uit­ge­scha­keld blijkt.

Heel wat au­to­ri­tei­ten zul­len de

De ‘Chi­ne­se na­val es­cort tas­kfor­ce’ staat on­der be­vel van di­vi­sie-ad­mi­raal Wang Zhon­g­cai (54), ad­junct-staf­chef van de oos­te­lij­ke vloot. Mer­k­waar­dig ge­noeg blijkt de­ze ho­ge mi­li­tair zelf ‘ver­ge­zeld’ van een an­de­re ho­ge mi­li­tair, com­mo­do­re maar voor­al vi­ce­po­li­tiek com­mis­sa­ris Xu Si­qing (51). Of dus het hart van de com­mu­nis­ti­sche par­tij aan boord. Dins­dag ver­trek­ken de sche­pen naar Kopen­ha­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.