Zoon van Jean-Clau­de Van Dam­me ge­ar­res­teerd

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit - (bpr)

De jong­ste zoon van Jean-Clau­de Van Dam­me is in Phoe­nix, Ari­zo­na, ge­ar­res­teerd om­dat hij zijn ka­mer­ge­noot in een flat een mes op de keel had ge­zet. De 21-ja­ri­ge Ni­cho­las Van Va­ren­berg – Van Dam­me heet ei­gen­lijk Fran­çois Van Va­ren­berg – had even te­vo­ren zich­zelf be­zeerd toen hij met zijn vuist te­gen de muur van een lift had ge­sla­gen. Dat werd vast­ge­legd op be­wa­kings­ca­me­ra’s, waar­na agen­ten Van Va­ren­berg kwa­men ver­ho­ren. Die richt­te na hun ver­trek zijn woe­de op zijn ka­mer­ge­noot, om­dat die de deur had open­ge­maakt. De­zelf­de agen­ten keer­den te­rug naar de flat om­dat ze “ge­roep en ge­klop” hoor­den. Vol­gens de ge­rechts­do­cu- men­ten hield Van Va­ren­berg zijn ka­mer­ge­noot ge­gij­zeld met een keu­ken­mes, maar de man kon hem uit­ein­de­lijk over­tui­gen hem los te la­ten en vlucht­te weg. De po­li­tie vond in het ap­par­te­ment ver­vol­gens nog een hoe­veel­heid wiet. Van Va­ren­berg mag zich op 30 sep­tem­ber voor de rech­ter ver­ant­woor­den.

Ni­cho­las en Jean Clau­de, zoon en va­der ‘Van Dam­me’.

FO­TO'S AP, PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.