Ho­ro­scoop

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Het Weer -

RAM 21­3 T/M 20­4 Je trap­pelt van on­ge­duld om er­gens werk van te ma­ken... maar dit is er niet de goe­de dag voor. Wacht even tot mor­gen. Lief­de: leg ge­voel in je woor­den als je je ge­lief­de iets wil zeg­gen.

STIER 21­4 T/M 20­5 Er zijn dui­zend din­gen die je nog even moet af­han­de­len voor­dat je tot ac­tie kan over­gaan. Pri­ma! Van­daag zul je echt geen ber­gen ver­zet­ten, maar mor­gen mis­schien wel. Mits de voor­be­rei­ding goed is.

TWEELINGEN 21­5 T/M 21­6 Me­de door de stand van de Maan oogst je be­grip, zelfs ap­plaus, en kost het je geen en­ke­le moei­te je stand­pun­ten goed voor het voet­licht te bren­gen. Toch zit een te­gen­val­ler je nog al­tijd dwars.

KREEFT 22­6 T/M 22­7 Je wordt niet blij van de druk die op je wordt uit­ge­oe­fend en de be­ve­len die je krijgt. Maar als je dwars gaat lig­gen, maak je het ech­ter al­leen maar er­ger. Stel je dus con­struc­tief op.

LEEUW 23­7 T/M 23­8 Ju­pi­ter spoort je aan om een ef­fi­ci­ën­te or­ga­ni­sa­tie uit te wer­ken. Dat geeft je een ex­tra meer­waar­de die tot nu mis­schien ont­brak. De ver­an­de­rin­gen waar dit toe leidt, ko­men je goed van pas.

MAAGD 24­8 T/M 23­9 De dis­har­mo­nie tus­sen jouw te­ken en de Maan kan lei­den tot een moei­lij­ke dag. Goed op­let­ten dus: ver­lies geen tijd aan de­tails, zorg er­voor dat je geen af­spra­ken mist en pas op in het ver­keer.

WEEGSCHAAL 24­9 T/M 23­10 Pas op, want niet al­les is wat het lijkt. Het is niet vei­lig om te veel op je in­tu­ï­tie te ver­trou­wen. Van­daag moet je het heb­ben van goed op­let­ten, nauw­keu­rig­heid en een kri­ti­sche hou­ding.

SCHORPIOEN 24­10 T/M 22­11 Zelfs als de Maan van­avond weer be­gint aan een da­len­de cy­clus, heeft ze een po­si­tie­ve uit­wer­king op wat je doet en helpt ze bij de ver­we­zen­lij­king van je idee­ën. Je pres­teert pri­ma!

BOOGSCHUTTER 23­11 T/M 21­12 Met Mer­cu­ri­us als bond­ge­noot zal het je niet ont­bre­ken aan idee­ën. Bo­ven­dien pre­sen­teer je ze met zo­veel ver­ve dat ie­der­een er­mee ak­koord gaat, ook al be­grij­pen ze er maar de helft van.

STEENBOK 22­12 T/M 20­1 Even dreigt de Maan je af te rem­men, maar dat is slechts tij­de­lijk. Ga ge­woon door met je plan­nen, want bin­nen 24 uur kun je tot ac­tie over­gaan. Sin­gle, laat je niet voor het kar­re­tje span­nen.

WATERMAN 21­1 T/M 19­2 Al­ler­lei pro­ble­men, die je in je een­tje moet zien op te los­sen. Ge­luk­kig be­schik je over een flin­ke por­tie strijd­lust, er­va­ring en voor­al door­zet­tings­ver­mo­gen. Lief­de: zorg dat je er bent voor je naas­ten.

VISSEN 20­2 T/M 20­3 De Maan kan wat on­be­grip ver­oor­za­ken, zo­dat de din­gen mis­schien niet he­le­maal goed ver­lo­pen. Houd re­ke­ning met de wen­sen van de an­de­ren. Sin­gle, je valt zo­da­nig in de smaak dat je nu wordt ach­ter­volgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.