Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Ha­ven­be­drijf test nieuw ty­pe sleep­boot

‘Car­rou­sel’ van Mul­tra­tug is vei­li­ger en duur­za­mer

-

Sinds het be­gin van de­ze maand zit er een ‘vreem­de eend’ tus­sen de stads­sleep­bo­ten van het Ha­ven­be­drijf Ant­wer­pen. Nee, het gaat niet om een na­ken­de pri­va­ti­se­ring. Het Ha­ven­be­drijf test im­mers een nieuw con­cept van het Ne­der­land­se sleep­be­drijf Mul­tra­tug.

De voor­bije da­gen werd her­haal­de­lijk op­ge­merkt dat in het Ka­naal­dok, dus ach­ter de slui­zen, de Ne­der­land­se sleep­boot Mul­tra­tug 32 sche­pen aan het sle­pen was. “Kan dat wel? In Ant- wer­pen zijn de sleep­dien­sten toch zo­da­nig ver­deeld dat het sle­pen ach­ter de slui­zen ge­beurt door de sleep­bo­ten van het Ha­ven­be­drijf en voor de slui­zen door de pri­vé-sec­tor?” al­dus de te­rech­te op­mer­king van le­zers.

Al in het be­gin van vo­rig jaar zet­te de raad van be­stuur het licht op groen voor de be­stel­ling van twee nieu­we, krach­ti­ge sleep­bo­ten, ter ver­van­ging van de ou­de ‘tach­ti­gers’. Aan­van­ke­lijk werd ge­dacht aan twee hap­kla­re Turk­se sle­pers, maar die ble­ken niet te vol­doen, zo­dat er

ver­der werd ge­ke­ken. In­mid­dels pakt Mul­tra­tug sinds 31 ja­nu­a­ri uit met een vol­le­dig nieuw con­cept: de ‘Car­rou­sel Ra­ve Tug’ of een sle­per die door een 360 gra­den-sleepring rond de

stuur­hut niet meer kan wor­den om­ge­trok­ken. Door de spe­ci­a­le plaat­sing van de Voith-mo­to­ren is dit con­cept ook veel snel­ler en tot 25% zui­ni­ger. Mul­tra­tug heeft al een exem­plaar, de ‘32’, ope­ra­ti­o­neel.

Zo­wel Mul­tra­tug Ter­neu­zen, dat via Ant­werp To­wa­ge al op de Schel­de ac­tief is, als het Ha­ven­be­drijf Ant­wer­pen be­ves­tigt dat de­ze ‘32’ sinds de­ze maand drie maan­den lang bij het sleep­be­drijf wordt uit­ge­test met een ei­gen én een Ant­werp­se be­man­ning.

Ook LBC-se­cre­ta­ris Sken­der Ba­le­ci re­a­geert voor­zich­tig. “Naar wat ik ver­neem, zijn de eer­ste er­va­rin­gen po­si­tief en ziet dit er veel­be­lo­vend uit. Maar het is dui­de­lijk dat dit van ie­der­een een ste­vi­ge ex­tra op­lei­ding zal ver­gen, want de be­stu­ring blijkt een stuk com­plexer. Dus voor ons: po­si­tief, maar er is nog een he­le weg af te leg­gen.”

 ?? FOTO W&F ?? De Mul­tra­tug 32 wordt nu door het Ha­ven­be­drijf ge­test. Als het ex­pe­ri­ment mee­valt, be­stelt de ha­ven twee sle­pers van dit ty­pe.
FOTO W&F De Mul­tra­tug 32 wordt nu door het Ha­ven­be­drijf ge­test. Als het ex­pe­ri­ment mee­valt, be­stelt de ha­ven twee sle­pers van dit ty­pe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium