Dag voor ‘mos­lim­kids’ in pa­ro­chie­zaal

Vlaams Be­lang he­kelt con­tro­ver­si­eel event in Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - SYLVIA MARIËN

Van­daag vindt in Sint-Ka­te­lij­neWa­ver een ‘Mos­lim Kids Day’ plaats, een sa­men­komst voor is­la­mi­ti­sche vrou­wen en hun kin­de­ren. De or­ga­ni­sa­tie gaat uit van het Ne­der­land­se Mos­lim Kids En­ter­tain­ment, dat is­la­mi­ti­sche te­ken­films en kin­der­boe­ken maakt “als al­ter­na­tief voor het hui­di­ge aan­bod in Ne­der­land en Bel­gië”. In dat al­ter­na­tief dra­gen jon­ge kin­de­ren een hoofd­doek.

Mos­lim Kids En­ter­tain­ment wil voor ou­ders “een po­si­tief hulp­mid­del” zijn bij “het ver­vul­len van zijn/haar ver­plich­ting be­treft het cor­rect en is­la­mi­tisch op­voe­den van zijn/haar kin­de­ren”. Een film­pje toont Ay­la en Ay­na, Ne­der­land­se zus­jes van 10 en 6 jaar, al­le­bei ge­slui­erd, zap­pend voor tv. “Er is niks leuks te zien”, be­slui­ten ze. “Was er maar een lied­je over de Ka’aba (in Mek­ka, red.) of over Al­lah. (...) Mis­schien iets over de pro­feet Mo­ham­med. (...) Maar we heb­ben toch… Mos­lim Kids En­ter­tain­ment! Kom, la­ten we gaan bid­den!” De meis­jes ver­tel­len over hun reis naar Mek­ka, en aan het eind komt er een man bij die uit­legt dat Mos­lim Kids En­ter­tain­ment in het le­ven is ge­roe­pen “om al on­ze klei­ne kin­de­ren te la­ten ge­nie­ten en te on­der­wij­zen met is­la­mi­ti­sche kin­der­boek­jes, te­ken­films, edu­ca­tie­ve vi­deo’s en nog veel meer”.

Die or­ga­ni­sa­tie is ook ac­tief in ons land. Eer­der wa­ren ze stand­hou­der op de Me­di­na Ex­po, en van­daag is er in pa­ro­chie­zaal De Goe­de Her­der in Sint-Ka­te­lij­neWa­ver een ‘Mos­lim Kids Day’, een ani­ma­tie­dag voor vrou­wen en hun kin­de­ren tot 12 jaar, met on­der meer wa­fels, work­shops en een spring­kas­teel. Mos­lim Kids En­ter­tain­ment werkt sa­men met ‘Pe­ti­te Mus­lima’, een Ne­der­land­se web­shop met is­la­mi­ti­sche ar­ti­ke­len: mo­bi­les die de in­ge­zon­gen ko­ran af­spe­len bo­ven het ba­by­wieg­je, stic­kers voor op de voor­deur met ‘een mo­ment ge­duld, ik moet nog even mijn hoofd­doek op­doen’, wens­kaar­ten met ‘mo­ge Al­lah jul­lie vro­me na­ko­me­lin­gen schen­ken’, in­ter­ac­tie­ve ge­beds­kle­den voor kin­de­ren, ra­ma­dan­ka­len­ders en hij­aabs (hoofd­doe­ken) voor kin­de­ren van­af 2 jaar.

Pro­mo­film­pje ver­wij­derd

Vlaams Be­lang he­kelt de ‘Mos­lim Kids Day’. “Meis­jes en vrou­wen wordt er ge­leerd hoe ze zich moe­ten on­der­wer­pen aan de islam en het ge­zag van de man”, zegt Ant­werps woord­voer­der Sam Van Rooy. “Zul­ke is­la­mi­ti­sche apart­heids­beur­zen to­nen aan dat een ei­gen, apar­te is­lam­zuil wordt ge­cre­ëerd, met als lei­draad: eet, kleed, leef en denk is­la­mi­tisch. Dat is het te­gen­over­ge­stel­de van in­te­gra­tie. De ‘Mos­lim Kids Day’ pro­pa­geert de on­der­wer­ping van jon­ge kin­de­ren aan de is­la­mi­ti­sche re­gels en wet­ten. Het speel­goed en de pro­duc­ten die er ver­kocht wor­den, zijn de in­doc­tri­na­tie­mid­de­len bij uit­stek.” Over de in­houd van de ‘Mus­lim Kids Day’ wist de pa­ro­chie niks toen er een con­tract werd op­ge­maakt en een voor­schot be­taald voor het hu­ren van de pa­ro­chie­zaal, zegt ver­ant­woor­de­lij­ke Els Maes. “Er vin­den hier ook Ma­rok­kaan­se hu­we­lij­ken plaats, dat is nog nooit een pro­bleem ge­weest. Wij be­moei­en ons niet met wat an­de­re men­sen doen.” Kristof Sels (N-VA), bur­ge­mees­ter van Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver, zegt dat hij niet voor de hoofd­doek is “in­te­gen­deel”, maar “een pri­vée­vent in een zaal van de pa­ro­chie kun­nen we niet ver­bie­den, ten­zij er een ver­gun­ning no­dig is of aan­wij­zin­gen voor pro­ble­men zijn. Die zijn er niet.”

Mos­lim Kids En­ter­tain­ment re­a­geer­de gis­te­ren niet op ons ver­zoek om uit­leg bij hun ini­ti­a­tief. Het voor­noem­de pro­mo­film­pje werd wel plots ver­wij­derd. Vol­gens on­der­zoe­ker Mon­tas­ser AlDe’emeh (K.U. Leu­ven) vin­den er we­ke­lijks events zo­als de ‘Mos­lim Kids Day’ plaats. “Nieuw is het al­le­maal niet, is­la­mi­ti­sche kin­der­boek­jes en hoofd­doe­ken voor klei­ne kin­de­ren be­staan al­lang. De hoofd­doek wordt op jon­ge leef­tijd ge­ïn­tro­du­ceerd om­dat dat mak­ke­lij­ker is dan een kind van 12 jaar plots iets op te leg­gen, vin­den con­ser­va­tie­ve ou­ders. Jon­ge kin­de­ren imi­te­ren hun ou­ders graag, ook met kle­dij. Ou­ders die zelf met Dis­ney­films zijn op­ge­groeid, kie­zen nu voor hun kin­de­ren be­werk­te ver­sies die vol­doen aan hun is­la­mi­ti­sche waar­den. Maar die kin­de­ren zien op school wel nog een heel an­de­re we­reld, en ze ra­ken ver­scheurd. Hoe groei­en die kin­de­ren op, kun­nen we dat in kaart bren­gen? Dit is een vraag­stuk voor al­le po­li­ti­ci, niet en­kel voor Vlaams Be­lang.” Ant­wer­pe­naar, en mos­lim, Ha­lid Az­za­oui stuur­de prompt een be­richt naar Me­chels bur­ge­mees­ter Bart So­mers (Open Vld), toen hij over de ‘Mos­lim Kids Day’ hoor­de: “Laat een kind een kind zijn. Dat jul­lie zo­iets to­le­re­ren, snap ik niet. Dit is zout in de won­de strooi­en, ze­ker in de­ze tij­den.”

Els Maes ver­ant­woor­de­lij­ke ver­huur pa­ro­chie­zaal De Goe­de Her­der

‘‘Wij moei­en ons niet met wat an­de­ren doen.’’

FOTO RR

De af­fi­che voor de ‘Mos­lim Kids Day’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.