On­der­han­de­laars val­len uit de lucht over dis­cre­te ge­sprek­ken

Groen, sp.a, CD&V en Open Vld be­we­ren geen con­tact meer te heb­ben ge­had met Bart De We­ver (N-VA)

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - POLITIEK - SACHA VAN WIELE

De on­der­han­de­laars van Groen, sp.a, CD&V en Open Vld re­a­ge­ren licht­jes ver­baasd op de uit­spraak van bur­ge­mees­ter Bart De We­ver (N-VA) dat er dis­cre­te ge­sprek­ken zijn. Geen en­ke­le par­tij zegt weet te heb­ben van zul­ke ge­sprek­ken.

Voor de ca­me­ra van VTM ver­klaar­de de bur­ge­mees­ter dat de for­ma­tie in ui­ter­ste dis­cre­tie ver­loopt. “Ik ben met ie­der­een zo dis­creet mo­ge­lijk aan het pra­ten en ik ben blij dat die dis­cre­tie ook ge­res­pec­teerd wordt”, zegt De We­ver. Maar bij de on­der­han­de­laars van Groen, sp.a, CD&V en Open Vld fron­sen ze de wenk­brau­wen. “Ik heb noch dis­creet, noch for­meel een voor­stel ge­kre­gen van De We­ver”, zegt Wou­ter Van Be­sien (Groen). “De bal ligt nog steeds in het kamp van de bur­ge­mees­ter. Na de ver­kie­zin­gen riep hij op tot ver­zoe­ning en maak­te hij dui­de­lijk dat hij met ons wil sa­men­wer­ken. Maar op ba­sis van wat? Hij weet uit de twee in­for­ma­tie­ron­des wat be­lang­rijk is voor ons. Al­leen heb­ben we sinds die ont­moe­tin­gen niets meer ge­hoord.” On­der­han­de­laar­ster voor sp.a, Jin­nih Beels, zat an­der­hal­ve week ge­le­den voor het laatst sa­men met de bur­ge­mees­ter. Toen ging het over de tech­ni­sche toe­lich­ting over de fi­nan­ci­ën van de stad. “Mis­schien ver­wijst de bur­ge­mees­ter naar de­ze ge­sprek­ken en is er daar­door ver­war­ring”, zegt Beels. “Op zich is het niet mer­k­waar­dig dat hij zijn tijd neemt. De uit­slag was ook mer­k­waar­dig. Hij steekt de hand uit naar par­tij­en die ide­o­lo­gisch ver van die van hem staan. In de in­for­ma­tie­ge­sprek­ken kwa­men voor­al de ver­schil­len naar bo­ven.

Als je met de­ze par­tij­en wil be­stu­ren, heb je toch tijd no­dig om te zien hoe je die ver­schil­len kan over­brug­gen.”

Ook de hui­di­ge co­a­li­tie­part­ners heb­ben geen weet van nieu­we ge­sprek­ken. “Ik wacht nog steeds op een vol­gen­de uit­no­di­ging voor een ge­sprek over de co­a­li­tie­vor­ming”, zegt on­der­han­de­laar­ster Caro­li­ne Bas­ti­aens voor CD&V. “Ik heb dus geen weet van dis­cre­te ge­sprek­ken

Wou­ter Van Be­sien

On­der­han­de­laar Groen “Hij weet wat be­lang­rijk is voor ons, maar we heb­ben niets meer ge­hoord.”

die be­zig zou­den zijn.”

Bij Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld) is het­zelf­de te ho­ren. “Ik heb de bur­ge­mees­ter niet meer ge­zien sinds de laat­ste ver­ga­de­ring over de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie van de stad. On­ze be­lang­rijk­ste pun­ten heb­ben we op ta­fel ge­legd. De bur­ge­mees­ter zei toen dat hij met een for­ma­tie­no­ta zou af­ko­men. Daar wacht ik nog op.”

De We­ver ver­klaar­de ook voor VTM dat een voort­zet­ting van de hui­di­ge co­a­li­tie met CD&V en Open Vld een mo­ge­lijk­heid is. “Dat is krap, maar moei­lijk gaat ook. Het is niet evi­dent, maar we gaan ze­ker tot iets ko­men. Het is op dit mo­ment on­voor­spel­baar wat het pre­cies zal wor­den.”

Eco­no­mi­sche mis­sies

Het helpt De We­ver na­tuur­lijk ook niet dat en­ke­le top­fi­gu­ren in het bui­ten­land zit­ten. Vi­ce­pre­mier en CD&V-on­der­han­de­laar Kris Peeters was de af­ge­lo­pen week op eco­no­mi­sche mis­sies in Chi­na en Finland. Hij is pas sinds don­der­dag­avond te­rug. En De Bac­ker ver­trekt van­daag in zijn func­tie als staats­se­cre­ta­ris met de Ka­mer van Koop­han­del voor een klei­ne week naar Ma­lei­sië.

“Dat hoeft geen pro­ble­men op te le­ve­ren voor de on­der­han­de­lin­gen in Ant­wer­pen”, zegt De Bac­ker. “Dank­zij de mo­der­ne technologie kan ik de ge­sprek­ken va­nop een af­stand mee vol­gen, als het no­dig is.”

FOTO'S BELGA, JO­RIS HERREGODS, PHOTO NEWS, JAN VAN DER PERRE

Wou­ter Van Be­sien. Jin­nih Beels. Caro­li­ne Bas­ti­aens. Phi­lip­pe De Bac­ker. Bart De We­ver be­weert dis­cre­te ge­sprek­ken te voe­ren, maar de on­der­han­de­laars wach­ten nog op zijn vol­gen­de stap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.