Van tri­co­lo­re naar Vlaam­se leeuw

Kans groot dat Jam­bon na ver­kie­zin­gen Bour­geois op­volgt als mi­nis­ter-pre­si­dent

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - POLITIEK -

Jan Jam­bon kan vol­gend jaar wel­licht zijn Bel­gi­sche drie­kleur in­rui­len voor een geel-zwar­te Vlaam­se leeuw. De steun bin­nen de N-VA om na de ver­kie­zin­gen het nieu­we uit­hang­bord te wor­den van de Vlaam­se re­ge­ring is groot. De kans dat hui­dig mi­nis­ter-pre­si­dent Geert Bour­geois een stap op­zij zet ook.

De mond voor­bij­pra­ten: het ge­beurt bij N-VA nau­we­lijks of nooit. En ze­ker niet bij een top­mi­nis­ter en ge­we­zen woord­voer­der, zo­als Ben Weyts. Toch was hij het die gis­te­ren op Ra­dio 1 plots zei dat naast Geert Bour­geois ook vi­ce­pre­mier Jan Jam­bon een goe­de mi­nis­ter-pre­si­dent zou zijn. “Hij heeft de en­ver­gu­re om de Vlaam­se re­ge­ring te lei­den met een am­bi­ti­eus pro­ject,” voeg­de hij er bo­ven­dien aan toe.

Am­bi­ties van Bour­geois

Weyts staat als ja­ren­lan­ge com­pag­non de rou­te ook bij­zon­der dicht bij Geert Bour­geois. Als er ie­mand is die de per­soon­lij­ke am­bi­ties van Bour­geois kent, is hij het wel. En de mi­nis­ter-pre­si­dent sprak zich tot nu toe niet uit over zijn toe­komst­plan­nen. Doet hij een gooi naar een twee­de ter­mijn als lei­der van de Vlaam­se re­ge­ring of trekt hij naar Eu­ro­pa? Met de ver­kla­rin­gen van Weyts lijkt het er sterk op dat het ze­ker niet dat eer­ste zal zijn.

Ook bin­nen de par­tij zelf valt het­zelf­de ge­luid te ho­ren. Het res- pect voor de foun­ding fa­ther van de N-VA is bij­zon­der groot, maar of ie­der­een het een goed idee vindt dat Bour­geois er nog eens een ter­mijn bij­doet, is een an­der paar mou­wen. “Ook bin­nen de N-VA is kri­tiek op hem. Hij is een de­ge­lijk be­stuur­der, maar som­mi­gen vin­den hem saai en niet wer­vend ge­noeg,” zegt po­li­ti­co­loog Ni­co­las Bou­te­ca (UGent). Voor een Vlaams-na­ti­o­na­lis­ti­sche par­tij mag de Vlaam­se re­ge­ring wel iets meer swin­gen en roc­ken. Het is daar dat Jan Jam­bon op de prop­pen komt. Bij Bart De We­ver valt te ho­ren dat al­les in­tern nog moet wor­den be­spro­ken, maar ver­schil­len­de par­tij­top­pers la­ten wel ver­staan dat Jam­bon de juis­te man op de juis­te plaats kan zijn. Hij reed als vi­ce­pre­mier en mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken een zo goed als fout­loos par­cours en heeft een stij­gen­de po­pu­la­ri­teit. Maar nog be­lang­rij­ker: Jam­bon is een fla­min­gant pur sang en een com­mu­nau­tai­re hard­liner. Hij moest zich de voor­bije ja­ren flink in­hou­den om­dat N-VA het com­mu­nau­tai­re in de koel­kast stop­te, maar in Vlaan­de­ren zou Jam­bon de Vlaam­se leeuw in zich mo­gen los­la­ten. In re­cen­te in­ter­views liet hij zelf al ver­staan te dro­men van de job.

Troost­prijs

In 2014 ging de strijd om de Vlaam­se nu­me­ro uno te zijn nog tus­sen Geert Bour­geois en Lies­beth Ho­mans. Ho­mans kreeg een ste­vi­ge mi­nis­ter­post als troost­prijs, maar is on­der­tus­sen weg­ge­zakt in de in­ter­ne pik­or­de. En ook de an­de­re Vlaam­se mi­nis­ters – Ben Weyts en Phi­lip­pe Muy­ters – ma­ken geen kans op de hoog­ste func­tie. “En mocht Ho­mans al kan­di­daat ge­weest zijn, dan heeft Weyts dat bij de­ze vak­kun­dig neer­ge­sa­beld”, luidt het bij een par­tij­top­per.

FOTO ISOPIX

Jan Jam­bon (N-VA).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.