Vlaam­se kleu­ters be­we­gen te wei­nig

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - ECONOMIE -

Een kleu­ter zou per dag min­stens drie uur moe­ten be­we­gen en per dag tien tot der­tien uur moe­ten sla­pen. Scherm­tijd voor tv, com­pu­ter of een ta­blet zou be­perkt moe­ten zijn tot maxi­mum een uur per dag. In Vlaan­de­ren vol­doet slechts één op de tien kleu­ters aan die richt­lij­nen op week­da­gen en nog een klei­ner aan­tal, 4,3%, haalt die stan­daar­den tij­dens het week­end. Dat blijkt uit on­der­zoek van de Uni­ver­si­teit van Gent bij 595 Vlaam­se kleu­ters. On­ze kleu­ters blij­ken voor­al te wei­nig te be­we­gen. Het gaat om ge­mid­deld 2 uur en 14 mi­nu­ten in plaats van de voor­op­ge­stel­de 3 uur. Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits zorgt nu voor een edu­ca­tief pak­ket met draak­je Do­ki om op een speel­se ma­nier te le­ren dat spe­len en be­we­gen be­lang­rijk zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.