RETRONAUTIS “Een re­vo­lu­tie in de his­to­ri­sche stads­be­le­ving”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

“Een re­vo­lu­tie in de his­to­ri­sche stads­be­le­ving.” Zo be­schrijft Ta­rak La­biad, de man ach­ter Retronautis, zijn ap­pli­ca­tie. Aan de hand van his­to­ri­sche kaar­ten kun­nen ge­brui­kers met de gsm in de hand de stad van vroe­ger en nu ont­dek­ken. “Het idee komt van de Street­mu­se­um-app van het Lon­den­se Street­mu­se­um”, ver­telt Ta­rak. “Die toe­pas­sing geeft al­le his­to­risch re­le­van­te plek­ken van Lon­den aan op een kaart met bij­ho­ren­de his­to­ri­sche foto’s. Op dat idee bouw ik ver­der met Retronautis in Ant­wer­pen. Af­han­ke­lijk van wel­ke kaart van Ant­wer­pen je kiest (mid­del­eeu­wen, zes­tien­de eeuw, ne­gen­tien­de eeuw...) krijg je de beel­den van toen te zien. Ik in­te­greer ook aug­men­ted re­a­li­ty in de app. Als je met je gsm naar de Schel­de kijkt, zie je bij­voor­beeld de sche­pen van de Red Star Li­ne op het wa­ter en krijg je ge­tui­ge­nis­sen van men­sen van toen. Ik heb al het ma­te­ri­aal ver­za­meld en dank­zij de steun van de stad kan ik Retronautis nu gaan re­a­li­se­ren. Ik hoop mijn app bin­nen drie maan­den te kun­nen lan­ce­ren. In de toe­komst wil ik nog meer toe­pas­sin­gen in­te­gre­ren.”

FOTO JAN VAN DER PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.