Zu­ren­borg krijgt yo­ga­stu­dio voor men­sen met en zon­der be­per­king

Ant­werp­se Li­lith Rouf­fa (30) opent Stu­dio Co­con aan Da­ge­raad­plaats

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - REBECCA VAN REMOORTERE

Li­lith Rouf­fa (30) heeft zich­zelf, naar ei­gen zeg­gen, dank­zij yo­ga te­rug­ge­von­den. Ze raak­te een paar jaar ge­le­den bij­na op­ge­brand in haar job als staf­me­de­wer­ker in Ka­tri­na­ho­me, een in­stel­ling voor vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king. Los van haar om­scho­ling tot yo­ga­le­ra­res in In­dia, neemt ze ook haar er­va­ring van Ka­tri­na­ho­me mee naar haar nieu­we stu­dio.

Li­lith is ge­be­ten door yo­ga. Als kind ge­raak­te de Ant­werp­se er al­mee ver­trouwd, maar het was pas toen ze op yo­ga- en surf­retre­at in 2013 naar Ma­rok­ko trok, dat de vonk echt over­sprong. “Yo­ga heeft me van­af dan niet meer los­ge­la­ten. Ik heb me daar­na voor­al ver­diept in hat­ha yo­ga, een ori­gi­ne­le vorm uit In­dia waar­bij ge­zocht wordt naar een even­wicht tus­sen in- en ont­span­ning. Bij hat­ha yo­ga werk je aan je con­di­tie, maar je be­houdt ook vol­doen­de ener­gie om je or­ga­nen te la­ten her­stel­len.”

Van op­lei­ding is Li­lith pe­da­go­ge. Ze werk­te on­der meer als staf­me­der­wer­ker in Ka­tri­na­ho­me, in in­stel­ling voor vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king. “Na twee jaar voel­de ik dat ik op­ge­brand raak­te, ook al was ik nog geen der­tig jaar. Daar­om be­sloot ik naar In­dia te trek­ken om me ver­der in yo­ga te ver­die­pen. In de Ar­han­ta as­hram in Kha­ju­ra­ho volg­de ik een 200 uren lan­ge trai­ning.”

Stoe­ly­o­ga

Na nog vier maan­den door Azië en Au­stra­lië te heb­ben ge­reisd, groei­de de zin om les te ge­ven in ei­gen land.

“Eerst deed ik dat nog in bij­be­roep, maar daar haal­de ik te wei­nig ener­gie uit. Daar­om open ik nu mijn ei­gen stu­dio Co­con, waar­in ik ho­pe­lijk full­ti­me kan les­ge­ven.” Die les­sen zijn erg uit­een­lo­pend. “Zo wil ik van­af ja­nu­a­ri les ge­ven aan men­sen met uit­een­lo­pen­de be­per­kin­gen. We zin­gen sa­men man­tra’s, we rij­men on­ze weg door­heen de zon­ne­groet en pro­be­ren vol­le­dig te ont­span­nen door bij­voor­beeld mas­sa­ge­ses­sies en onst­pan­nings­oe­fe­nin­gen. Dat geeft de deel­ne­mers de aan­dacht en re­laxa­tie die ze niet al­tijd krij­gen op de lo­ca­tie waar ze ver­blij­ven.”

Ver­der kan je in Stu­dio Co­con ook fan­ta­sie­rij­ke kin­dery­o­ga vol­gen, stoe­ly­o­ga, die zit­tend wordt uit­ge­voerd, of hat­ha yo­ga. Ook pri­vé-les­sen zijn mo­ge­lijk.

Dat Li­li­ths yo­ga­stu­dio in hart­je Zu­ren­borg ligt, is niet toe­val­lig.

“Ik ben hier ge­bo­ren en ge­to­gen en mijn vriend baat op de Da­ge­raad­plaats res­tau­rant Tran­qui­lo uit. In de Klei­ne Beer­straat, waar ik zelf woon, von­den we een ge­schik­te lo­ca­tie. De stu­dio ligt in een oud he­ren­huis, ty­pisch voor de buurt. De ver­bou­win­gen en het op­knap­werk heb ik zelf voor mijn re­ke­ning ge­no­men. In het he­ren­huis wa­ren val­se pla­fonds ge­sto­ken, dat deed mijn Zu­ren­borg­se hart bloe­den. Die heb­ben we er­uit­ge­haald om zo het pand in zijn vol­le glo­rie te her­stel­len.”

FOTO VICTORIANO MORENO

Li­lith Rouf­fa in een voor haar ver­trouw­de hou­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.