Hier kunt u de ge­val­len sol­da­ten en het zwij­gen van de wa­pens her­den­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - (jaa, kma, ma­ti, evdw, jbr, jb, el­la, ma­wo, bar)

za­ter­dag een dans­feest in de stijl van de ja­ren 20 in het Kas­teel van Scho­ten. Zon­dag­och­tend volgt dan de of­fi­ci­ë­le her­den­king van­af 10u met on­der aan­plan­ten vre­des­boom en het neer­leg­gen van kran­sen aan het mo­nu­ment op het Sint-Cor­du­lap­lein.

zo­wel aan het mo­nu­ment op het Lo­de­wijk De Vocht­plein (10u) als bij de na­bij­ge­le­gen Sint-Cat­ha­ri­na­kerk (10.30u) in ’s-Gra­ven­we­zel is er zon­dag een bloe­men­hul­de.

de her­den­king start zon­dag om 9.30u met een ge­beds­vie­ring, met aan­slui­tend her­den­king van de slacht­of­fers van de bei­de we­reld­oor­lo­gen in de pa­ro­chie­kerk O. L. Vrouw. Om 10.15u is er een kor­te plech­tig­heid aan het pas ge­res­tau­reer­de mo­nu­ment van de ge­sneu­vel­den aan de Turn­hout­se­baan voor het park, ge­volgd door een be­zoek aan de gra­ven van de oor­logs­slacht­of­fers. Er is ook een op­tocht van de kerk naar het mo­nu­ment van de ge­sneu­vel­den.

zon­dag, 10.45u: her­den­king aan het mo­nu­ment voor de ge­sneu­vel­de sol­daat Amel­ber­gas­traat voor vre­de­ge­recht.

11 no­vem­ber start om 10u met een vie­ring in de Hei­lig Man Job­kerk in Sint-Job. Daar­na volgt een op­tocht naar het her­den­kings­mo­nu­ment.

zon­dag om 6u ’s mor­gens speelt een doe­del­zak­spe­ler When the batt­le is over, daar­na is er een eer­be­toon aan het mo­nu­ment in Hoe­ve­nen.

er zijn heel wat ac­ti­vi­tei­ten, van een ker­mis, mu­ziek en een eer­be­toon aan het mo­nu­ment voor de ge­sneu­vel­den tot een ex­po in het Pol­der­mu­se­um.

za­ter­dag tus­sen 15 en 18u toont Jac­ques Stor­me in het parkje aan de bib de kas­sei van Pa­rij­sRou­baix die zo­pas pos­tuum aan zijn va­der, Lu­cien Stor­me, werd uit­ge­reikt. Lu­cien won in 1938 Pa­rijs-Rou­baix. In 1945 werd hij dood­ge­scho­ten door de Duit­se be­zet­ter. Heel sym­bo­lisch dus in het ka­der van de 24 uur van de vre­de.

op zon­dag be­zoekt de heem­kring Ma­ria­burg het Fort- en Bun­ker­mu­se­um in Ekeren, een klein pri­vé­mu­se­um dat al­leen bij spe­ci­a­le ge­le­gen­he­den ge­o­pend is. De be­zoe­kers wan­de­len eerst door stra­ten die her­in­ne­ren aan WO I en WO II. In het wijk­cen­trum wordt de ge­schie­de­nis van de lo­ka­le ge­sneu­vel­den in beeld ge­bracht. Om 11.15u is er een bloe­men­hul­de in het cen­trum aan het mo­nu­men­ten van de ge­sneu­vel­den.

’s och­tends wor­den ver­schil­len­de bloe­men­hul­den ge­or­ga­ni­seerd: om 8.45u aan mo­nu­ment Put­te (Vincent Mer­cier­plein), om 9.15u ere­park be­graaf­plaats Ka­pel­len-cen­trum, om 9.30u ere­park be­graaf­plaats Hoog­boom en om 10.30u aan het mo­nu­ment voor de ge­sneu­vel­den (Chris­ti­aan Pal­le­mans­straat).

zon­dag om 12.30u, op­stel­ling aan het mo­nu­ment en plech­tig­heid. De le­den van het brand­weer­korps en van het Ro­de Kruis ne­men plaats op het Dr. Roo­sensplein.

zon­dag is er een her­den­king op de Hel­den­plaats. Ie­der­een wordt om 10.45u ter plaat­se ver­wacht.

om 11u vindt een of­fi­ci­ë­le her­den­kings­plech­tig­heid plaats in de Sint-Bavopa­ro­chie­kerk. Om

12.30u wordt de vre­des­boom in­ge­hul­digd. de her­den­king be­gint zon­dag om 9.45u op het pa­ra­de­plein in Fort 2. Na­dien ver­trekt de stoet naar de be­graaf­plaats op het Kandon­klaar, waar rond

11u aan het ere­park een vre­des­boom wordt ge­plant. na de her­den­kings­mis en plech­tig­heid aan het mo­nu­ment in het park om 12u is er een hul­de met brief­frag­men­ten van deken-aal­moe­ze­nier Jo­zef Van Her­ck. Dirk Ja­min brengt doe­del­zak­mu­ziek.

zon­dag is er een klas­sie­ke plech­tig­heid met mis­vie­ring en hul­de op kerk­hof.

zon­dag is er een plech­tig­heid met en­ke­le ex­tra ele­men­ten, waar­on­der de ont­hul­ling van in­for­ma­tie­pa­neel aan het mo­nu­ment op de Ge­meen­te­plaats.

om 11u is er een bloe­men­hul­de met toe­spra­ken aan het mo­nu­ment voor de ge­sneu­vel­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.